Välismaal õppimine

Välismaal õppimise eesmärgiks on anda üliõpilasele väärtuslik rahvusvaheline kogemus, laiendada silmaringi ning luua kindel eelis tööturul. Vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis õppimine on siinsete õpingute osa, see ei peata õpinguid TÜ-s ja sooritus mõjutab siinse õppekava täitmist. Välisõpingud kantakse ÕIS-is vastavasse moodulisse, mille minimaalne maht on 15 EAP semestris ja mis komplekteeritakse välisülikoolis läbitud ainetest. Valik tehakse ainete seast, mis vastavad geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekava õpiväljunditele. Eeskätt komplekteeritakse ained valikmoodulite ja suuna- ja erialamoodulite põhjal. Valik kooskõlastatakse programmijuhiga.

 

Õpirände võimalused
 

Erasmus+

Kui sul on soov minna vahetusüliõpilaseks, siis on kõige lihtsam teha seda Erasmus+ programmi toel. Erasmus+ õpirändes võid osaleda mitu korda, seda ka ühe õppeastme jooksul, kuid kokku kuni 12 kuud ühes õppeastmes. Osaledes Erasmus+ õpirändes on sul võimalus saada stipendiumi, mis aitab sul välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi (osaliselt) katta. 

Erasmus + programmi kaudu on võimalik osaleda:

  • Erasmus+ Euroopa-siseses (Erasmus+ Europe) ehk programmiriikide vahelises õpirändes.
    Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände kaudu on võimalik minna õppima järgmistesse riikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.
     
  • Erasmus+ üleilmses (Erasmus+ ICM) ehk programmiväliste riikide kõrgkoolidega korraldatud õpirändes, mille eesmärk on toetada üliõpilaste ning akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate õpirännet kolmandate riikide partnerülikoolide ja Euroopa kõrgkoolide vahel. Erasmus+ üleilmne õpiränne võimaldab üliõpilastel õppida vahetusüliõpilasena väljaspool Erasmus+ programmiriike asuvates partnerkõrgkoolides, kellega on Tartu Ülikoolil sõlmitud partnerleping.

Nimekiri väliskõrgkoolidest, kellega TÜ valdkonnad on sõlminud partnerlepingu, on leitav SoleMOVE keskkonnast. 

Rohkem saad lugeda Erasmus+ programmi võimaluste ja tingimuste kohta siit.

 

2023/24. õ/a kevadsemestriks on veel võimalik kandideerida Erasmus+ Euroopa-sisesel täiendaval konkursil 4.-18. septembrini. Loe lähemalt siit:

Erasmus+ täiendav konkurss kevadsemestriks 2023/24

 

Koostöölepingud partnerkõrgkoolidega

Väljaspool Erasmus+ programmi on Tartu Ülikoolil sõlmitud koostöölepinguid üliõpilasvahetuseks üle kogu maailma. Partnerülikoolidesse kandideerimine toimub läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse ning avaldused tuleb esitada kuulutuses mainitud tähtajaks SoleMOVE keskkonda. 

Igal partnerülikoolil on oma kindlad nõudmised kandideerimisele. Ülevaade partnerülikoolidest, mis praegu üliõpilasvahetuses osalevad, ja nende kandideerimisinfost on leitav siit.

 

Teised koostööprogrammid

Lisaks osaleb TÜ neljas suures koostööprogrammis, mis võimaldab samuti välismaale õppima suunduda. Nende raames on võimalik minna õppima Šveitsi, Brasiiliasse, Austraaliasse ning Ameerika Ühendriikidesse.

Neist enamike puhul tuleb kulutused majutusele, toidule, reisile, viisale ning õppematerjalidele üliõpilasel endal kanda. Tutvu erinevate stipendiumivõimalustega õpirände stipendiumite lehel.

 

Põhjalikuma info välismaal õppimise ja käimasolevate kandideerimiste, sihtkohtade ning kandideerimistingimuste kohta leiad TÜ kodulehelt.


 

Õppekorraldus

Enne välismaale õppima asumist on vaja koostada ja programmijuhiga kooskõlastada välismaal õppija õppeplaan ja õppeplaani lisa, mille kinnitab VÕTA komisjon. Kui VÕTA komisjon on välisülikoolist valitavate ainete sobivuse kinnitanud, tuleb sõlmida õppeleping. Kolmepoolselt allkirjastatud õppelepingu edastab üliõpilane valdkonna dekanaati, kes vormistab välismaale õppimamineku. Täpsema info vajalike dokumentide ja protseduuride kohta leiad siit, veel täpsemalt on õppelepingu sõlmimine lahti kirjutatud siin.

Õpingute lõppedes tuleb väliskõrgkoolis sooritatud õppetulemuste tõendi (Transcript of Records) põhjal täita õppeplaani teine osa ja esitada see uuesti VÕTA komisjonile kinnitamiseks. Seejärel saab õppekorralduse spetsialist kanda läbitud ained VÕTA otsuse alusel sisse.

Välismaale minekut aitavad korraldada:

Kaarel Mänd
Geoloogia osakonna Erasmuse koordinaator - annab nõu, kuhu ja kuidas saab minna.

Kairi Põldsaar
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekava ja geoloogia magistriõppekava programmijuht ja VÕTA komisjoni esimees - aitab otsustada, millised välisülikooli ained sobivad sinu õppekavasse ja kinnitab õppeplaani.
kairi.poldsaar@ut.ee

Heli Raagmaa
Geoloogia osakonna õppelepingute kinnitaja - allkirjastab elektroonse õppelepingu.
heli.raagmaa@ut.ee

Siiri Poolakess
Õppekorralduse spetsialist - vormistab pärast välismaal viibimise lõppu seal saadud õppetulemused.
siiri.poolakess@ut.ee

 

prof Sierd Cloetinghi loengusari

Prof Sierd Cloetinghi külalisloengute sari "Tectonic and Sedimentary Basin Dynamics"

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Andmebaasid

Andmebaasid