Stabiilsete isotoopide massi-spektroskoopia tuumiklabor

Elementanalüüsi ja isotoop-suhte massi-spektroskoopia tuumiklaboris uuritakse kergete elementide (H, C, N, O, S) stabiilsete isotoopide käitumist looduslikes protsessides. Kergete elementide stabiilsete isotoopide fraktsioneerumine toimub nii füüsikalistes (nt. aurumisel) kui ka keemilistes protsessides ning nende abil saab määrata näiteks muutusi aineringetes ja paleokeskkondade füüsikalisi tingimusi nagu temperatuur.

Labor on täna varustatud kahe stabiilsete isotoopide massispektromeetriga (isotope-ratio mass-spectrosopy - IRMS):

  • Thermo Delta V Advance spektromeetriga saame määrata karbonaatkivimite süsiniku ja hapniku stabiilsete isotoopide (12C/13C ja 16O/18O) ning vee vesiniku (H/D) ja hapniku (16O/18O) koostist. Spektromeetri sisendiks on universaalne on-line gaasi ettevalmistus- ja sisestussüsteem GasBench II.  Kombinatsioonis jälg-gaaside kontsentreerimise seadmega  PreCon saame määrata samal seadmel metaani süsinikuisotoopkoostist kui ka N2O lämmastiku ja hapniku isotoopkoostist. 

  • Thermo Delta V Plus isotoopsuhte massi-spektromeeter on varustatud Thermo HT Plus ja ConFloVI sisendiga, mis võimaldab vesiniku, süsiniku, hapniku, väävli ja lämmastiku stabiilsete isotoopide analüüsimist Dumas põletusel ja kõrgtemperatuurilisel konversioonil veest, orgaanilistest ühenditest, sulfaatidest/sulfiididest ja fosfaatidest.