Autor:
Peeter Paaver

Välipraktikumid

Geoloogide ettevalmistus Tartu Ülikoolis hõlmab suures mahus erinevaid välipraktikume ning geoloogilisi ekskursioone nii Eestis kui ka välisriikides. Välipraktikumide osa on geoloogiahariduse omandamisel olulise tähtsusega – alles looduses olles saad sa tõeliselt aru geoloogiliste protsesside olemusest ja ulatusest ning õpid looma ruumilist tõlgendust loengutes omandatud teadmistele. Geoloogiat ei ole võimalik õppida pelgalt toas või laboris. Geoloogiat peab nägema ja tunnetama tema loomulikus olekus. 

Geoloogia õppes osaled paljudel praktikumidel. All on toodud nimekiri bakalaureuse- ja magistritaseme õppekavadesse kuuluvatest välipraktikumiainetest ning nende lühikirjeldused. Pikemalt saad nendega tutvuda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis.  

Bakalaureuseõppe välipraktikumid

Kohustuslik välipraktikum kõigile geoloogia ja keskkonnatehnoloogia üliõpilastele. Praktikumi käigus külastatakse Eestile iseloomulikke geoloogilisi objekte ning läbilõikeid, tutvutakse tähtsamate aluspõhja paljanditega ja pinnakatte vormistikega.

Praktikum toimub 1. aasta kevadsemestri lõpus mais-juunis ja kestab umbes viis päeva.

2024. aasta toimumiskuupäevad on 03.-08.06.

Kohustuslik välipraktikum geoloogia suuna üliõpilastele. Praktikumi käigus õpitakse tundma Eesti aluspõhja läbilõiget, pinnakatte geoloogiat ja mõningaid keskonnageoloogilisi probleeme. Tutvutakse tähtsamate Kambriumi, Ordoviitsiumi, Siluri ja Devoni paljanditega ning erinevaid fatsiaalseid vööndeid iseloomustavate puursüdamikega. Harjutustöödeks on paljandite ja puursüdamike iseseisev liigestamine ja
kirjeldamine. Vaadeldakse ja kirjeldatakse eri geneesiga pinnavorme ja õpitakse tundma nende teket pinnakatte paljandite abil. Tutvutakse põlevkivitööstuse ja sellega seotud keskkonnaprobleemidega.

Praktikum toimub 2. aasta kevadsemestri lõpus mais-juunis ja kestab umbes viis päeva.

2024. aasta toimumiskuupäevad on 27.-31.05.

Kohustuslik välipraktikum geoloogia suuna üliõpilastele. Praktikumi käigus kirjeldatakse ja kaardistatakse Eesti ala iseloomulike geoloogiliste objektide ülikoolivälises töökeskkonnas erialaspetsialistide juhendamisel. Omandatakse praktilised oskused geoloogiliste välitööde meetodite osas nagu paljandite ja puursüdamike kirjeldamine, käsipuurimine. Õpitakse geoloogilise kaardistamise põhimõtteid ja proovimist. Rühmatööna leitakse lahendusi erinevatele reaalsetele erialastele lähteülesannetele, koostatakse suuremõõtkavaline geoloogiline kaart uuritava piirkonna kohta ja esitatakse praktikaaruanne. 

Praktika toimub 2. aasta kevadsemestri lõpus ja kestab u 10 päeva.

2024. aasta toimumiskuupäevad on 03.06-19.06.

Tegemist on valikulise praktikumiga, mille käigus leitakse ja süstematiseeritakse kivististe levikuinfot valitud läbilõike/piirkonna kohta, tehakse välitöid  kivististe kollektsioneerimiseks, õpitakse tundma põhilisi kollektsioneerimismetoodikaid ja omandatakse kogemusi kogutud eksemplaride korrastamiseks ning säilitamiseks ettevalmistamiseks.

 

Valikuline välipraktikum geoloogia ja keskkonnatehnoloogia 1. aasta üliõpilastele. Kursuse käigus omandatakse praktilised oskused maastiku horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise osas ülikoolivälises töökeskkonnas erialaspetsialistide juhendamisel. Õpitakse tundma mõõdistusinstrumente, -tehnikaid ja -meetodeid. Rühmatöö tulemusena läbitakse maamõõtmise kõik põhilised tööprotsessid ja koostatakse suuremõõtkavaline plaan ja esitatakse tehniline aruanne. 

Umbes 10-päevane praktikum toimub juunikuus.

 

Valikuline välipraktikum. Kursus võimaldab saada praktilisi kogemusi ökoloogiliste tehnoloogiate kasutusvõimalustest reovee puhastuses, hajureostuse vähendamises põllumajanduses, ehituses ja ökosüsteemide taastamises. Toimub inglise keeles.

Kui soovid läbida antud õppeainet samal semestril eeldusainega (LOOM.02.333 Sissejuhatus ökotehnoloogiasse), võta ühendust vastutava õppejõuga.

Magistriõppe välipraktikumid

Välikursus toimub mõnes Eestist geoloogiliselt erinevas piirkonnas. Kursuse käigus õpitakse tundma geoloogilise kaardistamise metoodikat komplitseeritud struktuuridega aladel. Tutvutakse vulkaaniliste, intrusiivsete ja moondekivimite lasumusvormidega, õpitakse kaardistama kurd- ja murrangstruktuure.

Välipraktikum toimub magistriõppe 2. aasta sügisel.