Ettevõttepraktika

Bakalaureuseõppes saab erialapraktikat läbida nende õppeainete raames:

LOOM.03.140 Labori- ja ettevõttepraktika geoloogias ja keskkonnatehnoloogias 1. osa (3 EAP)

LTOM.03.025 Labori- ja ettevõttepraktika geoloogias ja keskkonnatehnoloogias 2. osa (3 EAP)

Magistriõppe ettevõttepraktikat on võimalik läbida aine LTOM.03.027 Ettevõttepraktika geoloogias (6 EAP) raames.

Ettevõttepraktika eesmärgiks on anda üliõpilasele praktiline töökogemus geoloogia erialaga seotud uurimis- või töögrupis või ettevõttes väljaspool ülikooli. Praktika käigus tutvutakse geoloogia ja/või keskkonnatehnoloogia valdkonna töövõimalustega mõne uurimisrühma laboris, ettevõttes,  riigiaasutuses või muus ülikoolivälises töökeskkonnas erialaspetsialistide juhendamisel. Tudeng tutvub valitud organisatsiooni igapäevase töö ja tegevustega ning omandab praktilised oskused reaalsetel probleemidel põhinevate ülesannete lahendamisel. Praktika toimumisaeg lepitakse kokku organisatsiooni ja üliõpilase vahel, kuid selles peaks sisalduma vähemalt 78 tundi tööd, mis vastab 3 EAPle.

 

Juhendamine ja aruandlus

Praktikakursust juhendavad ülikoolipoolne ja praktikabaasipoolne juhendaja. Praktikal kogetu ja õpitu kohta koostatakse praktikaaruanne ning teostatakse põhjalik eneseanalüüs saadud kogemuste kohta, mis võimaldab tudengil mõtestada saadud erialast kogemust. Praktikabaasi poolne juhendaja annab ülikoolipoolsele juhendajale tagasisidet praktikandi toimetulekust ja arengust. Kursuse lõpus teeb tudeng praktikakogemust tutvustava 5-7 min slaidiettekande, kus kirjeldab praktikakohta, tööülesandeid, omandatud oskusi jms.

Nõuded praktikaaruandele on kirjeldatud siin: Praktikaaruanne

 

Praktikaleping

Praktikakorraldust reguleeritakse vajadusel kahe- või kolmepoolsete lepingutega, mis sõlmitakse enne praktika toimumist tudengi, ülikooli ning praktikabaasi esindaja vahel. Praktikalepingu sõlmimiseks pöördu osakonna õppekorralduse spetsialisti poole.

Praktikalepingu vormi leiad siit: Praktikaleping
 

Mõned asutused ja ettevõtted, mis sobivad praktika läbimiseks, on toodud allpool. Praktikakoha leidmise eest vastutab üliõpilane ise.