Magistritööd

Tartu Ülikoolis kaitstud geoloogia ja keskkonnatehnoloogia magistritööd

Alates 2013. aastast on geoloogia osakonna magistritööde PDF-id lugejatele kättesaadavad DSpace'is. Tööd on kaitstud Creative Commons litsentsiga.

2023
geoloogia magistriõppekava:

M 185 Krull, Annamaria. Arseeni ärastamine põhjaveest - rauaärastusseadmete töö efektiivsus ja laborikatsed. Tartu, 2023, 43 l. Juhendajad: E. Karro, M. Männik
M 186 Ojap, Johanna Maria. Soome lahe raua-mangaani konkretsioonide keemiline ja mineraloogiline koostis ning võimalikud tekkeprotsessid. Tartu, 2023, 63 l. Juhendajad: M. Liira, A. Lepland
M 187 Vits, Karmen. Soojuskaamera abil põhjavee väljavoolu uurimine Pudisoo näitel. Tartu, 2023, 55 l. Juhendaja: M. Kohv

keskkonnatehnoloogia magistriõppekava:
Uiboleht, Kertu. Eesti majutusettevõtete keskkonnategevus. Tartu, 2023, 59 l. Juhendajad: H. Moora,  A. Poom

2022
geoloogia magistriõppekava:

M 181 Ausmeel, Markus. Fosfori esinemisvormid Läänemere põhjasetetes. Tartu, 2022, 64 l. Juhendajad: M. Liira, S. Suuroja, A. Lepland
M 182 Kont, Rasmus. Jälgelemendid Uljaste sulfidse mineralisatsiooni ilmingutes. Tartu, 2022, l 68. Juhendajad: P. Somelar, S. Nirgi
M 183 Martin, Imre Andreas. Palaeozoic carbon isotope anomalies and sample-scale component analysis. Tartu, 2022, 61 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Lepland
M 184 Sarap, Grete Sabine.  Turba geotehnilised parameetrid ja nende seosed turba füüsikaliste omadustega. Tartu, 2022, 53 l. Juhendajad: R. Paat, A. Jõeleht, A. Talpsep

keskkonnatehnoloogia magistriõppekava:
Kuusk, Kadri. Lämmastikreostuse eemaldamise geneetiline potentsiaal vabaveelistes märgalades. Tartu, 2022, 55 lk. Juhendaja: M. Espenberg
Loss, Mari. Rakvere Rohuaia lasteaia ressursikulu analüüsi võrdlus enne ja peale rekonstrueerimist. Tartu, 2022, 41 lk. Juhendaja: M. Maddison
Teinlum, Mariel. Põllumajanduslikku hajukoormust vähendava avaveelise tehismärgala metaani lendumine ja seda mõjutavad tegurid. Tartu, 2022, 43 lk. Juhendaja: K. Kasak

2021
geoloogia magistriõppekava:

M
179 Hunt, Marlen. Selja jõe valgla veebilansi modelleerimine rakendades PRMS hüdroloogilist mudelit. Tartu, 2021, 59 l. Juhendajad: E. Karro, A. Marandi
M 180 Kabel, Marko. Eesti Siluri basaalkihtide litostratigraafia. Tartu, 2021, 82 l. Juhendajad: T. Meidla, L. Ainsaar

keskkonnatehnoloogia magistriõppekava:
Hermet, Sander. 
Fosfori taimne kättesaadavus reoveest ja reoveesettest valmistatud väetiselaadsetes toodetes. Tartu, 2021, 55 l. Juhendaja: M. Raudkivi
Kuusma, Elina. Toksiliste jälgelementide sisaldus ja jaotumine Eesti karbifosforiidis. Tartu, 2021, 56 l. Juhendaja: K. Lumiste
Kõks, Kerttu-Liis. Kohtmõõtmised ja satelliidid: klorofüll a määramise meetodite võrdlus kahes optiliselt erinevas järves. Tartu, 2021, 65 l. Juhendajad: K. Alikas, K. Kangro
Laidma, Rain. Musta hallituse (Stachybotrys chartarum) määramise võimalused biosensoriga. Tartu, 2021, 44 l. Juhendajad: T. Rinken, L. Tedersoo
Mets, Rene. Management of fish farm sludge in vertical flow treatment wetlands planted with macrophytes: mesocosm experiment. Tartu, 2021, 69 l. Juhendajad: M. Kõiv-Vainik, J. Brisson
Mäesalu, Kady. Elektroonikaromude bioleostumise protsesside uurimine. Tartu, 2021, 86 l. Juhendaja: A. Menert
Salumäe, Maarja-Liis. Tracking heavy metal point sources in gravity sewers using biofilm carriers. Tartu, 2021, 56 l. Juhendaja: M. Raudkivi
Väisanen, Triin. Lämmastiku ärastuskiiruse uurimine anaeroobse ammooniumi oksüdeerimise (anammox) protsessil põhinevas bioelektrokeemilises süsteemis. Tartu, 2021, 46 l. Juhendaja: I. Zekker

2020
geoloogia magistriõppekava:

M 174 Arold, Kristjan. Paekivi Los Angeles’e purunemiskindluse katse kadu geoloogilise südamikpuurimise andmestikust? Tartu, 2020, 50 l. Juhendajad: M. Liira, H. Aosaar
M 175 Juhkama, Hele-Riin. Mn-carbonates in carbonate-shale succession in Palaeoproterozoic Lastoursville sub-basin, Gabon. Tartu, 2020, 59 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
M 176 Kiil, Eelika. Eesti põlevkivi geokeemiline muutlikkus ja selle seos põlevkiviõli kvaliteediga. Tartu, 2020, 50 l. Juhendajad: M. Liira, T. All
M 177 Männik, Magdaleena. Põhjavee kaitstuse kaardi koostamine GIS-põhise Eesti näitel muudetud DRASTIC-metoodikaga. Tartu, 2020, 60 l. Juhendajad: M. Polikarpus, T. Ani
M 178 Neudorf, Gert. Strength performance of mechanically activated Ca-rich CFBC fly ash pastes with added silica. Tartu, 2020, 30 l. Juhendaja: P. Paaver

keskkonnatehnoloogia magistriõppekava:

Blankin, Marite. 
Fütoremediatsiooni mõju reoveesette raskmetallide kontsentratsioonidele Türi reoveepuhasti näitel. Tartu, 2020, 55 l. Juhendaja: M. Raudkivi
Pille, Kristin. Erinevate taimeliikide mõju mikrobioloogilisele metaani- ja lämmastikuringele ning CH4 ja N2O emissioonidele riimveest mõjutatud rannikul. Tartu, 2020, 66 l. Juhendajad: M. Espenberg, Ü. Mander
Šimonis, Edith. Seiratava loodusliku tervenemise potentsiaali hindamine likvideerimaks naftareostust Gröönimaa rannikul. Tartu, 2020, 66 l. Juhendajad: M. Truu, H. Nõlvak, A. Peeb
Väling, Ingrid. Escherichia coli biosensori kasutamine suplusvee kvaliteedi hindamiseks. Tartu, 2020, 50 l. Juhendajad: T. Rinken, E. Jõgi

2019
geoloogia magistriõppekava:

M 171 Guitor, Stefi. Vormsi lademe ostrakoodide morfoloogia fatsiaalsel gradiendil. Tartu, 2019, 59 l. Juhendaja: T. Meidla
M 172 Kiik, Kalle. Magnetic Anomaly Model of the Lonar Meteorite Impact Crater in Maharastra, India. Tartu, 2019, 44 l. Juhendaja: J. Plado
M 173 Pokk, Ailar. Ülem-Ordoviitsiumi ja Alam-Siluri karbonaatkivimite mineraalne ja isotoopkoostis Läti läbilõigetes. Tartu, 2019, 43 l. Juhendajad: O. Hints, L. Ainsaar

keskkonnatehnoloogia magistriõppekava:

Leis, Hans. 
Fosfori sidumise efektiivsus Nõo suuremõõdulises pinnasfiltrisüsteemis. Tartu, 2019, 49 l. Juhendaja: R. Mõtlep
Luks, Liselle. Põlevkivi mikrobioloogiline töötlemine. Tartu, 2019, 78 l. Juhendajad: A. Menert, H. Priks, T. Korb
Šinkejeva, Laurina. Lämmastikuringega seotud mikrobioloogiliste protsesside potentsiaal põllumajandusliku reostuse eemaldamisel vabaveelises tehismärgalas. Tartu, 2019, 66 l. Juhendaja: T. Ligi
Vahter, Hanna. Nitrifikatsiooni inhibiitori DMPP mõju talirapsi (Brassica Napus L.) saagikusele ning põllu lämmastikubilansile. Tartu, 2019, 66l. Juhendajad: K. Soosaar, J. E. Gatius, K. Kasak

2018
3+2 magistriõpe

M 168 Maala, Lennart. Reinu karjääri erivormiliste kaltsiidikristallide morfoloogilised tunnused ja võimalikud tekketingimused. Tartu, 2018, 33 l. Juhendaja: T. Pani
M 169 Paat, Raul. Põhjaveekihi hüdrauliliste parameetrite määramine kasutades maaloodete, õhurõhu ning meretaseme muutumistest põhjustatud kõikumisi põhjaveetasemetes. Tartu, 2018, 41 l. Juhendaja: A. Jõeleht
M 170 Puhke, Marcus-Heinrich. Eesti glaukoniitliivakivi K-termoväetise toormena. Tartu, 2018. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Liira

2017
3+2 magistriõpe

M 163 Kraun, Merilin. Värska mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks vee keemilise koostise põhjal. Tartu, 2016, 50 l. Juhendaja: E. Karro
M 164 Jairus, Triinu. Redokssensitiivsed elemendid Eelkambriumi murenemiskoorikus. Tartu, 2017, 40 l. Juhendajad: P. Somelar, K. Kirsimäe
M 165 Jürna, Viljar. Jälgelemendid Rovaniemi Paleoproterosoilistes orgaanikarikastes kiltades: paleokeskkonna interpretatsioon. Tartu, 2017, 48 l.  Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland
M 166 Lumiste, Kaarel. Triigi objekti uuring seismoakustilise pidevsondeerimise meetodil. Tartu, 2017, 52 l. Juhendaja: A. Jõeleht
M 167 Sarv, Kaidi. Rahkla langatuse ning selle lähiümbruse geofüüsikalised uuringud georadari ning seismiliste meetoditega. Tartu, 2017, 54 l. Juhendaja: A. Jõeleht

2016
3+2 magistriõpe

M 153 Ani, Tavo. Devoni ladestu liigestus Eestis vertebraatide kvantitatiivse biostratigraafia alustel. Tartu, 2016, 60 l. Juhendaja: T. Meidla
M 154 Gaškov, Mart. Tsonaalne sfaleriit Kärdla sulfiidse mineralisatsiooni ilmingutes. Tartu, 2016, 40 l.  Juhendaja: M. Gaškov
M 155 Hantson, Raily. Jälgelemendid Eesti hüdrotermaalsetes sulfiidides. Tartu, 2016, 39 l. Juhendajad: M. Gaškov, K. Kirsimäe
M 156 Külaviir, Marian. Secondary changes in Palaeoproterozoic Zaonega Formation carbonate rocks in Onega Parametric Hole, Karelia, Russia. Tartu, 2016, 58 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland
M 157 Mänd, Kaarel. Geochemistry, microstructure and origin of recent phosphorites on the Namibian margin. Tartu, 2016, 53 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland, J. Bailey
M 158 Paaver, Peeter. Geopolymeric potential of the Enefit 280 oil shale solid heat carrier retorting ash. Tartu, 2016, 58 l. Juhendajad: P. Paiste, K. Kirsimäe
M 159 Paiste, Tõnn. Conodont biostratigraphy across the lower boundary of the Haljala Stage in northwestern Estonia. Tartu, 2016, 59 l. Juhendajad: T. Meidla, P. Männik
M 160 Prass, Edgar. Lõuna-Eesti orgude algoritmi-põhine tuvastamine ja analüüs. Tartu, 2016, 58 l. Juhendaja: A. Jõeleht
M 161 Sepp, Liina. Redokssensitiivsed elemendid Balti basseini Ediacara-Kambriumi settekivimites. Tartu, 2016, 46 l. Juhendaja: P. Somelar
M 162 Tamm, Kristjan. Fosfori sidumise vorm ja dünaamika Nõo põlevkivituhasette filtrites. Tartu, 2016, 63 l. Juhendajad: P. Paiste, M. Kõiv-Vainik

2015
3+2 magistriõpe

M 143 Dmitrijeva, Marija. 
Gravity and magnetic study of the Luusika potential field anomaly. Tartu, 2015, 47 l. Juhendajad: J. Plado, T. Oja
M 144 Kungla, Karin. Skarnoid rocks in the western part of Pitkäranta area, on the coast of Sumerianlahti gulf, and their metallogenic potential. Tartu, 2015, 63 l.  Juhendajad: K. Kirsimäe, I. Alexeev
M 145 Nezdoli, Jekaterina. Study of inorganic component within the Meenikunno bog (SE Estonia) peat. Tartu, 2015, 50 l. Juhendaja: J. Plado
M 146 Nirgi, Siim. Lämmijärve põhjasetted järve arengu peegeldajatena. Tartu, 2015, 47 l. Juhendajad: A. Jõeleht, T. Hang
M 147 Nõmtak, Lauri. Looduslike ja täitepinnaste uurimine seismiliste pinnalainete analüüsi (MASW) meetodil Muuga sadama näitel. Tartu, 2015, 59 l. Juhendajad: A. Jõeleht, A. Talpsep
M 148 Olo, Sander. Narva lademe geoloogiline ehitus Narva karjääri ees seisuga sügis 2014. Tartu, 2015, 50 l. Juhendajad: J.Plado, H. Aosaar
M 149 Soomer, Sigrid. Paleoproterozoic spherulitic layers in Zaonega Formation, Karelia, northwestern Russia. Tartu, 2015, 46 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland
M 150 Jakobson, Laura. Turbatootmise negatiivse hüdroloogilise mõju vähendamine. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 57 l. Juhendaja: M. Kohv
M 151 Kõue, Kaur Cr(VI) pikaajaline leostumine Jordaania hüdratiseerunud põlevkivituhast. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 44 l. Juhendaja: K. Kirsimäe, M. Liira, E. Puura
M 152 Leben, Kristjan Süsinikdioksiidi sidumine Eesti SEJ põlevkivituhaplatoo setetes. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 50 l. Juhendaja: K. Kirsimäe, R. Mõtlep

2014
3+2 magistriõpe
M 134 Kelp, Kris. 
Rõstla karjääri paleokarsti ilmingud. Tartu, 2014, 58 l. Juhendaja: T. Pani
M 135 Kuslap, Anna-Liisa. Kohalike omavalitsuste motiivid uuringu- või kaevandamisloa andmisest keeldumiseks Eesti paekivi maardlates. Tartu, 2014, 89 l.  Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau, K. Orru
M 136 Ojamäe, Kristiina. Siluri karbonaatkivimite lasuvusrikked Pandivere kõrgustiku edelaosas ja nende mõju tehnoloogilise lubjakivi maardlatele. Tartu, 2014, 58 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau, V. Puura
M 137 Plado, Maris. Active filtration of phosphorus in Ca-rich hydrated oil shale ash filters: effect of hydraulic retention time and pollutants loading rate. Tartu, 2014, 58 l. Juhendaja: M. Kõiv
M 138 Post, Triine. Merevaiguleiud Saaremaa pärastjääaegsetes setetes. Tartu, 2014, 47 l. Juhendaja: A. Rosentau
M 139 Vind, Johannes. Magnetic susceptibility of crystalline basement and soil, Loviisa area, southern Finland. Tartu, 2014, 41 l. Juhendajad: J.Plado, K. Sundblad
M 140 Üpraus, Kärt. Chert-dolostone sequences in Zaonega Formation, Karelia: implication to the chert origin. Tartu, 2014, 51 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
M 141 Aros, Viljo. Exothermic Behaviour of Oil Shale Circulating Fluidized Bed Ash During Hydration - Case Study Based on Eesti Energia's Power Project in Jordan. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 44 l. Juhendajad: M. Liira, T. H. Andersen
M 142 Marga, Sven. Pinnakatte paksuse kaardistamine ja kesk-devoni põhjaveekihi veejuhtivuse määramine Ülenurme ja Haaslava valla piirkonnas lähtuvalt tarbepuurkaevude andmetest. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 40 l. Juhendajad: A. Marandi, M. Polikarpus

2013
3+2 magistriõpe

M 122 Ellervee, Kalev. 
Olmejäätmete põletamisel tekkiva koldetuha ja sinisavi segu kasutamine poolläbilaskvas kattes AS Tallinna Jäätmete taaskasutuskeskuse olmejäätmete ladestusala (Tallinna prügila) näitel. Tartu, 2013, 23 l. Juhendajad: A. Sedman, P. Talviste
M 123 Kreitsmann, Timmu. Löögimoonde mineraloogilised indikaatorid Sääksjärvi ja Lappajärvi impaktkivimeis. Tartu, 2013, 53 l.  Juhendaja: J. Kirs, U. Preeden
M 124 Kuslap, Katrin. Kroom(VI) stabiliseerimine saastunud pinnases põlevkivituhaga. Tartu, 2013, 35 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Liira
M 125 Laan, Mare. Siluri tormisetted Raikküla ea rannameres Kalanas. Tartu, 2013, 46 l. Juhendaja: L. Ainsaar
M 126 Mäger, Tanel. Viirsavi poorivee isotoopkoostisest Lääne-eestis. Tartu, 2013, 43 l.  Juhendajad: T. Hang, T. Martma
M 127 Ots, Siim. Magnetic susceptibility, its anisotropy, and magnetic carriers of Upper Devonian sedimentary rocks, Latvia. Tartu, 2013, 33 l. Juhendaja: J. Plado
M 128 Pärn, Triinu. Irevikeni sündmuse kajastus Llandovery ja Wenlocki piirikihtides Lääne-Eestis. Tartu, 2013, 51 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Põldvere
M 129 Tarros, Siim. Mikroelementide jaotuvuse seaduspärasused mitmemõõtmelise statistilise analüüsi põhjal Suur-Pakri graptoliitagrilliidi läbilõigetes. Tartu, 2013, 43 l. Juhendajad: A. Soesoo, R. Hints, K. Kirsimäe
M 130 Torp, Rauno. Keemilise murenemise ilmingud Islandi erivanuselistes basaltsetetes laavavooludes. Tartu, 2013, 31 l. Juhendajad: P. Somelar, S. Liivamägi
M 131 Jakobsoo, Indrek. Fosfori fraktsioneerumine kaltsiumirikastes pinnasfiltermaterjalides. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2013, 33 l. Juhendaja: M. Liira
M 132 Miller, Margit. Maapinna vertikaalliikumise iseloom Pärnu linnas perioodil 1987 - 2010 põhjavee survetaseme muutuste taustal. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2013, 41 l. Juhendaja: M. Kohv
M 133 Sepp, Holar. Holotseeni paleokeskkonna muutused Loode-Eestis järvesetete stabiilsete isotoopide ja jälgelementide põhjal Turvaste Valgejärve läbilõikest. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2013, 46 l. Juhendajad: L. Laumets, K. Sohar

2012
3+2 magistriõpe

M 113 Beilmann, Kätlin. 
  
Kroom(VI) sidumine põlevkivituhaga. Tartu, 2012, 34 l.   Juhendaja: M. Liira
M 114 Padjus, Helena.   Mähkli ja Veetka järve retsentse ja subretsentse õietolmuspektri võrdlus ümbritseva taimkattega. Tartu, 2012, 56 l.  Juhendajad: K. Kihno, A. Poska
M 115 Paiste, Päärn.   The potential use of oil shale ash in the construction of reactive barriers with low permeability.   Tartu, 2012, 49 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, E. Puura
M 116 Raig, Hanna.  Tõrvajõe nõo pärastjääaegne arengulugu ja seosed kiviaegse asustusega Narva-Luuga klindilahes. Tartu, 2012, 31 l. Juhendaja: A. Rosentau
M 117 Sepp, Siim.   Origin of the Conglomerates from the Southern Coast of Osmussaar. Tartu, 2012, 45 l.  Juhendajad: K. Kirsimäe, J. Kirs
M 118 Sild, Helena.   Märjamaa plutooni kivimi petrograafilis-geokeemiline iseloomustus.   Tartu, 2012, 67 l. Juhendaja: J. Kirs
M 119 Välja, Rudolf.  Mineral composition of fallout suevites at Bosumtwi impact crater, Ghana. Tartu, 2012, 44 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
M 120 Saarmäe, Rein. Raud Kesk-Devoni põhjaveekompleksis ning selle esinemisega seotud probleemid. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 44 l. Juhendaja: E. Karro
M 121 Zukker, Liis. Lääne-Virumaa strateegiliste maavarade kaevandamisperspektiivi analüüs. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 86 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau

2011
3+2 magistriõpe

M 107 Bengel, Ruth. 
  
Hõrenduse ja koosluse analüüs Kunda lademe ostrakoodiproovi näitel  Tartu, 2011, 25 l.   Juhendaja: O. Tinn
M 108 Gaskov, Mikk.   Tepmeratuurivälja muutused soojuspuuraukude kasutamisel . Tartu, 2011, 28 l.  Juhendaja: A. Jõeleht
M 109 Kersna, Henri.   VGK AS Petroteri tehnoloogia kasutamisel tekkiva TSK tuha mineraloogiline ja keemiline koostis ning tsementeerumine.Tartu, 2011, 36 l. Juhendaja: R. Mõtlep
M 110 Kolbak, Evelin.  Aluselise Sigula massiivi kivimi petrograafilis-geokeemiline iseloomustus. Tartu, 2011, 54 l. Juhendaja: J. Kirs
M 111 Aosaar, Hardi. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012. Juhendajad: A. Rosentau, V. Puura
M 112 Penjam, Birgit. Paekivikarjääride korrastamine Rakke karjääri näitel. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2011, 61 l.Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau

2010
3+2 magistriõpe

M 97 Aaresild, Hannes. 
  
Eesti graptoliitargilliidi keemilisest ja mineraalsest koostisest. Esialgne uuring kivimi täiskeemilise analüüsi, orgaanilise aine CHN-analüüsi ning mineraalse aine SEM-EDS-analüüsi abil. Tartu, 2010, 75 l.   Juhendaja: V. Puura
M 98 Hõlpus, Kairi.   Jääpaisjärvede rannajoonte modelleerimine Narva-Luuga piirkonnas . Tartu, 2010, 31 l.  Juhendaja: A. Rosentau
M 99 Kalla, Katrin. Liustike liikumise dünaamika Eestis Hilis-Weichseli jäätumise lõpus.   Tartu, 2010, 61 l. Juhendaja: V. Kalm
M 100 Liivamägi, Sirle. Läänemere piirkonna rabakiviformatsiooni aluseliste daik- ja vulkaaniliste kivimite petrograafiast ja geokeemiast. Tartu, 2010, 58 l. Juhendaja: J. Kirs
M 101 Lomp, Pille. Sekundaarne karbonaatne tsement glatsiofluviaalsetes setetes. Tartu, 2010, 54 l. Juhendaja: M. Rattas
M 102 Mastik, Viirika. Ostrakoodikoja vastupidavus mehhaanilisele kulutusele: aktuotafonoomiline lähenemine. Tartu, 2010, 47 l. Juhendaja: O. Tinn
M 103 Naudi, Triin. Neugrundbretsad: kivimtüübid ja keemiline koostis. Tartu, 2010, 48 l. Juhendaja: J. Kirs
M 104 Pai, Karin. Jääjärveline settimiskeskkond ja varvokronoloogia Pärnu lahes. Tartu, 2010, 72 l. Juhendaja:T. Hang
M 105 Tsugai, Alina. Eestis registreeritud kauged maavärinad. Tartu, 2010, 42 l. Juhendajad: A. Jõeleht, H. E. Soosalu
M 106 Joosu, Lauri.  Alumiiniumi käitumine põlevkivituha leostumisel. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 44 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Liira

2009
3+2 magistriõpe

M 89 Kirt, Maarja. 
  
Selisoo kujunemise geoloogilised eeldused/põhjused. Tartu, 2009, 57 l. Juhendajad: T. Hang, M. Kohv
M 90 Olesk, Kristiina.   Juuru lademe lubjakivi sobivus tehnoloogiliseks toormeks Pandivere lõunaosas. Tartu, 2009, 38 l.  Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau
M 91 Rooni, Kristjan.   Sinimägede piirkonna seismiline uuring peegeldunud lainete meetodil.   Tartu, 2009, 34 l. Juhendaja: A. Jõeleht
M 92 Truuver, Karin. Skolekodondid Kalana karjääris . Tartu, 2009, 59 l. Juhendaja: O. Tinn
M 93 Põldsaar, Kairi. Pakri kihistu ehitus ja teke. Tartu, 2009, 85 l. Juhendaja: L. Ainsaar
M 94 Mustasaar, Mario. Georadari peegelduste korreleerimine kivimi füüsikaliste omadustega ning radari kasutusvõimalustest pinnakatte paksuse uuringutel: Võhmuta lubjakivimaardla. Tartu, 2009, 70 l. Juhendajad: A. Jõeleht, J. Plado
M 95 Veske, Annika. Litoriinamere transgressioon ja rannavööndi muutused Pärnu madalikul. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2009, 28 l. Juhendaja: A. Rosentau.
Teadusmagistriõpe (õppeaeg 4. aastat)
M 96 Sibul, Ivo.  Rahivere turbamaardla uuringud georadariga.   Tartu, 2009, 48 l.   Juhendaja: J. Plado.

2008
3+2 magistriõpe

M 83 Kivioja, Katrin. 
  
Osmussaare settesoonte ostrakoodifauna. Tartu, 2007, 37 l., 6 joon., 4 tab. Bibl. 21 nim. Juh. O. Tinn
M 84 Liira, Martin.   Phosphorous removal on hydrated oil-shale ash sediment in laboratory scale box experiment (Hüdratiseeritud põlevkivituhasette fosfori sidumisvõime aktiivse filtratsiooni tingimustes). Tartu, 2008, 16 l. Bibl. 50 nim. Juhendaja: K. Kirsimäe
M 85 Uppin, Marge. Boori ja fluori levik ning hüdrokeemia Siluri-Ordoviitsiumi ja Kesk-Alam-Devoni-Siluri veekompleksides   Tartu, 2008, 50 l., 10 joon., 1 lisa. Bibl. 70 nim. Juhendaja: E. Karro
M 86 Kaasik, Tiit. Raskemetallide levik Oslo sisefjordi põhjasetetes. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2008, 56 l., 20 joon., lisas 2 tab. Bibl. 30 nim. Juhendaja: K. Kirsimäe, A. Lepland
M 87 Sedman, Annette. Põlevkivi poolkoksi nihketugevus. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2008, 47 l., 19 joon. Bibl. 35 nim. Juhendaja: R. Mõtlep, P. Talviste

Teadusmagistriõpe (õppeaeg 4. aastat)
M 88 Uibopuu, Ethel.  
 Cambrian linguloid shell structure and taphonomic changes (Kambriumi linguloidide koja struktuur ja tafonoomilised muutused).   Tartu, 2008, 42 l., lisas 9 fototahvlit, 15 joon.   Bibl. 52 nim. Juh. I.Puura

2007
3+2 magistriõpe


M 70 Palolill, Margus.   
Looduslike savide ja savipinnaste geotehniliste omaduste sõltuvus savimineraalsest koostisest: ekvivalentse basaalse distantsi kontseptsioon. Tartu, 2007, 53 l., 13 joon., 7 tab. Bibl. 30 nim. Juh. K.Kirsimäe. P. Talviste
M 71 Lang, Liisa.   Systematics and shell structure of Devonian linguloid brachiopod  Bicarinatina bicarinata   (Kutorga)   (Devoni käsijalgse   Bicarinatina bicarinata (Kutorga) süstemaatika ja koja struktuur).   Tartu, 2007, 31 l., 6 joon., 2 tab., 10 fototahvlit. Bibl. 26 nim. Juh. I. Puura
M 72 Laumets, Liina.   Provenance of the Lower Cambrian Blue Clay in Baltic Paleobasin (Alam Kambriumi sinisavi päritolu Balti Paleobasseinis) Tartu, 2007, 50 l., 13 joon., 2 tab., 4 lisa. Bibl. 56 nim. Juh. K. Kirsimäe
M 73 Lasberg, Katrin.   Poolkoksi ja keemiatööstuse selitussette koosladestamine Tartu, 2007, 42 l., 12 joon., 5 tab. Bibl. 22 nim. Juh. K. Kirsimäe
M 74 Meriste, Marja-Liisa.   Kärdla kraatri vallitagune karbonaatne bretsa: lõimis ja kristalsete klastide mineraloogilis-keemilised muutused. Tartu, 2007, 33 l., 6 joon.,12 fotot. Bibl. 14 nim. Juh. J. Kirs
M 75 Muttik, Nele.   Post-impact alteration of surficial suevites in Ries crater, Germany: hydrothermal processes or weathering (Pindmiste süeviitide sekundaarne muutumine Ries`i meteoriidikraatris, Saksamaal) Tartu, 2007, 45 l., 15 joon., 3 tab. Bibl. 57 nim. Juh. K. Kirsimäe
M 76 Rull, Kadri.   Läänemere punase ja pruuni kvartsporfüüri geokeemiline koostis ja võrdlus teiste Läänemere piirkonna rabakivi vulkaniitide geokeemiaga Tartu, 2007, 44 l., 11 joon., 16 fotot, 3 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. J. Kirs
M 77 Zirk, Epp.   Kesk-Devoni Aruküla lademe deltasetted Tartu, 2007, 47 l., 12 joon., 2 tab., 4 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. K. Tänavsuu
M   78 Talts, Kerly.   Aluskorra kivimite mõju lasuva veekompleksi fluoriidi-ja baariumisisaldusele Tartu, 2007, 66 l., 11 joon., 1 tab., 1 lisa. Bibl. 46 nim. Juh. E. Karro
M 79 Kallas, Merit.   Keskaegses Tartus kasutatud täiteliivade geoloogiline ja geograafiline päritolu. Magistritöö geotehnoloogias.   Tartu, 2007, 68 l., 8 tab., 4 lisa. Bibl. 34 nim. Juh. V. Kalm
M 80 Kalle, Anu. Põlevkivituha kasutamine pinnaste geotehniliste omaduste parandamisel: vee osa protsessides.   Magistritöö geotehnoloogias.   Tartu, 2007, 43 l., 14 joon., 8 tab., 4 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. V. Kalm
M 81 Mets, Kätlyn. Rakvere geoloogia: geoloogiline areng pärastjääajal ja pinnakatte ehitus.Magistritöö geotehnoloogias.Tartu, 2007, 52 l., 15 joon., 3 tab., 1 lisa.   Bibl. 33 nim. Juh. V. Kalm

Teadusmagistriõpe (õppeaeg 4. aastat)
M 82 Karimov, Mark. 
  
Heavy metals in bottom sediments of the Western Norwegian fjords (Raskmetallid Lääne Norra fjordide põhjasetetes).   Tartu, 2007,   81   l.,   lisa s 9 tabelit .   Bibl. 50 nim. Juh. K. Kirsimäe, A. Lepland

2006
M 65 Amon, Leeli.   
Söeosakeste levik turbakihtides ja nende sündmusstratigraafiline interpretatsioon Meleski raba näitel. Tartu, 2006, 64 l., 14 joon., 5 tab. Bibl. 68 nim. Juh. T. Meidla
M 66 Haamer, Kadri.   Hydrochemistry and sources of fluoride in Silurian-Ordovician aquifer system (Fluoriidi hüdrogeokeemia ja geoloogilised allikad Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksis. Tartu, 2006, 15 joon., 5 tab., 1 lisa. Bibl. 74 nim. Juh. E. Karro  
M 67 Kaasik, Ago Phosphorous removal mechanism in hydrated oil-shale ash (Hüdratiseeritud põlevkivituha fosfori sidumismehhanism). Magistritöö geotehnoloogias. Tartu, 2006, 44 l., 21 joon., 6 tab. Bibl. 50 nim. Juh. K. Kirsimäe
M 68 Mõtlep, Riho. Mineral composition of semi-coke deposits at Viru Keemia shale-oil plant, Kohtla-Järve (Poolkoksi mineraloogiline koostis VKG Õlitööstuse AS jäätmemäe näitel, Kohtla-Järvel). Magistritöö geotehnoloogias. Tartu, 2006, 46 l., 14 joon., 8 tab. Bibl. 34 nim. Juh. K. Kirsimäe
M 69 Tilk, Kaidi. Siluri klint, selle geoloogia ja morfoloogia Läänemere all seismilise pidevsondeerimise andmetel. Tartu, 2006, 127 l., 36 joon., 4 tab., 1 lisa. Juh. I. Tuuling

2005
M 61 Hiiob, Mariina.   
Raud Kesk-Devoni põhjaveekompleksis ning selle ärastus Võrumaa veepuhastussüsteemide näitel. Tartu, 2005, 47 l., 13 joon., 6 tab. Bibl. 59 nim. Juh. E. Karro  
M 62 Kohv, Marko. Geological setting and mechanism of Audru landslide (Audru maalihke mehhanism ja geoloogia). Tartu, 2005, 43 l., 31 joon., 3 tab., 1 lisa. Bibl. 46 nim. Juh. T. Hang, P. Talviste
M 63 Meriste, Mats.   Matsalu märgala maismaastumine. Tartu, 2005, 57 l., 16 joon. Bibl. 56 nim. Juh. K. Kirsimäe
M 64 Urtson, Kristjan. Melt segregation and accumulation: analogue and numerical modelling approach (Magma segregeerumine ja akumulatsioon: analoog- ja numbriline modelleerimine). Tartu, 2005, 57 l., 20 joon., 1 tab. Bibl. 39 nim. Juh. A. Soesoo, K. Kirsimäe.

2004  
M 57. Kespre, Terje.   
Eesti Soojuselektrijaama põlevkivituhaplatoo setete mineraloogia.Magistritöö  keskkonnatehnoloogias.    Tartu, 2004, 46 l., 7 joon., 4 tab. Bibl. 35 nim. Juh. K. Kirsimäe  
M 58. Preeden, Ulla.    Impaktbretsade peenfraktsiooni lõimis Kärdla, Neugrundi, Åvike ja Lumparni kraatrites. Tartu, 2004, 75 l., 39 joon., 2 tab., 2 lisa. Bibl. 72 nim. Juh. V. Puura, J. Kirs  
M 59. Sohar, Kadri.   Ida-Eesti järvede areng Pleistotseenis ja Vara-Holotseenis ostrakoodiandmestiku põhjal. Tartu, 2004, 56 l., 10 joon., 1 tab., 2 lisa, 13 fototahvlit. Bibl. 32 nim. Juh. T. Meidla  
M 60. Tänavsuu, Kati.   Middle Devonian Narva deposits in the Baltic Basin: sedimentary environments and sequence stratigraphy (Kesk-Devoni Narva ealised setted Balti Basseinis: settekeskkonnad ja sekvents stratigraafia). Tartu, 2004, 78 l., 10 joon., 2 tab., 10 lisa. Bibl. 73 nim. Juh.    K. Kirsimäe, L. Ainsaar.

2003
M54. Elbra, Tiiu   Palaeomagnetic study of secondary dolomites in Lower Cambrian and Lower Ordovician rocks in NE Estonia (Kirde-Eesti Alam Kambriumi ja Alam Ordoviitsiumi dolomiidistunud kivimite paleomagnetismi uuringud).   Tartu, 2003, 50 lk., 3 tab, 25 joon., lisa.   Bibl. 37 nim. Juh. J. Plado  
M55. Kuldkepp, Reedik   Petrology and geochemistry of Estonian granulites and associated rocks (Eesti granuliitide ja assotseeruvate kivimite petroloogia ja geokeemia).   Tartu, 2003, 145 lk., 41 joon., 9 tab.   Bibl. 179 nim. Juh. A. Soesoo  
M56. Polikarpus, Maile   
Elektrijuhtivuse karotaazi kasutamine puurkaevu seisundi hindamiseks Variku vaatluskaevu näitel. Tartu, 2003, 44 lk., 26 joon., 4 tab., 13 lisa.   Bibl. 31 nim.   Juh. A. Jõeleht, A. Marandi

2002
M53. Evelin Vers   Mineral parasequence of an impact-induced hydrothermal system at Kärdla impact crater (Plahvatusjärgse hüdrotermaalse mineralisatsiooni parageneetiline rida Kärdla meteoriidikraatris), Estonia. Tartu, 2002, 57 lk., 6 tab, 26 joon. Bibl. 82 nim.. Juh. K. Kirsimäe, V. Puura 

2001
M49. Rosentau, Alar. Looduslike ehitusmaterjalide majandus- ja keskkonnageoloogiline analüüs Võru maakonna näitel. Tartu, 2001, 80 lk., 20 tab, 6 kaarti, 1 lisa. Bibl. 106 nim. Juh. V. Kalm.
M50. Kikas, Rutt. Pressure-temperature evolution of high-grade Svecofennian gneisses near Saaremaa Shear Zone (Moondekivimite tekketingimustest Saaremaa Rikkevööndi ümbruses). Tartu 2001, 49 lk., 17 joon., 13 tab., 16 lisa. Bibl. 50 nim. Juh. V. Puura.
M51. Käärd, Arvo. Naftasaaduste ja põlevkiviõli levik Eesti Kvaternaarisetetes ja põhjavees. Tartu 2001, 34 lk., 2 tab., 8 lisa. Bibl. 46 nim. Juh. A. Raukas.
M52. Nemliher, Reet. Settekeskkonnad Volhovi eal Eesti ja Loode-Venemaa piirkonnas. Tartu 2001, 53 lk., 15 joon., lisas 6 fototahvlit. Bibl. 57 nim. Juh. L. Ainsaar.

2000
M46. Kovalenko, Olga   . Surface and subsurface water budget features in the Avijõgi river basin (Pinna- ja põhjavee veebilansi tunnusjooned Avijõe vesikonna näitel). Tartu, 1999,  65 lk., 4 artiklit lisas, 31 joon., 8 tab. Bibl. 58 nim. Juh. R. Mokrik.
M47. Enel, Margit. Mg ja raskmetallid (Cd, Cu, Pb, U) angervaksa juurte tuhas (Res.:Mg and heavy metals(Cd, Cu, Pb, U) in dropwort root ash). Tartu, 2000, 38 lk., 2 joon., 6 tab., 8 lisa. Bibl. 39 nim. Juh. V. Puura, V. Petersell.
M48. Täht, Krista.Makro- ja mikroelemendid ning orgaaniline aine Kagu-Eesti leostunud ja leetunud muldades [Res.: Macro- and microelements and organic material in leached soils and sod-podzols in southeastern Estonia]. Tartu, 2000, 84 lk., 25 joon., 11 tab, 15 lisa. Bibl. 70 nim. Juh. V. Puura, V. Petersell.

1999
M43. Marandi, Andres. Maapinnalähedase põhjavee keemilise koostise kujunemine militaarreostuse tingimustes Pakri poolsaare näitel. Res: [Formation of chemical composition of phreatic groundwater under condition of military pollution in the Pakri Peninsula]. Tartu, 1999.
M44. Niinemets, Eve. Lake Peipsi: palaeoecologic and palaeoclimatic interpretataions on ostracod data. Res.: Peipsi järv: paleoökoloogilised ja paleoklimaatilised interpretatsioonid ostrakoodiandmestikul. Tartu, 1999, 63 lk., 3 fototahvlit, 3 lisa, 16 joon., 1 tab. Bibl. 66 nim. Juh. T. Meidla, R. Vaikmäe.
M45. Suuroja, Sten. Kärdla kraatri bretsade litoloogia. Tartu, 1999, 78 lk., 12 fototahvlit, 20 mikrofotot, 1 lisa, 11 joon. Bibl. 52 nim. Juh. V. Puura, J., Kirs.

1998
M38. Kiipli, Enli
Balti varasiluri süvaveeliste savikivimite geokeemilised kujunemistingimused (Lääne-Läti Aizpute-41 puursüdamiku põhjal). Tartu, 1998, 56 lk, 5 lisa, 10 joon., 2 tab. Bibl. 62 nim.
M39. Pärnaste, Helje. Systematics of the Lower Ordovican trilobite   Krattaspis viridatus   Öpik, 1937. Res.: [Alamordoviitsiumi trilobiidi   Krattaspis viridatus   Öpik, 1937 süstemaatika]. Tartu, 1998, 19 lk, 4  fototabelit, 1 tab., 11 joon. Bibl. 20 nim. Juh. M. Rubel.
M40. Hints, OlleHarjuan (Late Ordovician) eunicid polychaetes of Estonia. Res.:Eesti ülemordoviitsiumi (Harju ladestik) lõugsed polüheedid. Tartu, 1998, 74 lk, 8 fototahvlit, 2 tab., 16 joon., Bibl.129 nim. Juh. T. Meidla.
M41. Semidor, MailiKeskordoviitsiumi settimistingimused Kärdla kraatri mõjupiirkonnas. Res.: Middle ordovician sedimentary conditions in the area influenced by the Kärdla impact crater. Tartu, 1998, 52 lk, 17 joon., 1 tab. Bibl.33 nim. Juh. L. Ainsaar
M42. Pani, TõnuSulfiidi-karbonaatsed lõhetäited Põhja-Eesti paelavas. Res.: Sulfide-carbonate fissure-fillings in North-Estonian limestone plateau. Tartu, 1998, 104 lk, 9 fototahvlit, 29 tab., 42 joon. Bibl. 48 nim. Juh. V. Puura

1997
M34. Perens, Rein
Siluri ja ordoviitsiumi karbonaatkivimite veeandvuse muutlikkus Eestis vooluhulga-karotaaþi andmetel. Tartu, 1997, [9 lk.], 6 lisa (artiklid). Bibl. 19 nim.
M35. Rattas, MarisMoreenide litoloogia ja stratigraafia Saadjärve voorestikus. Tartu, 1997, 73 lk., 30 joon. Bibl. 76 nim. Juh. V. Kalm
M36. Tinn, OiveThe Ordovician brachiopod genus   Vellamo   Öpik. Res.: Ordoviitsiumi brahhiopoodiperekond   Vellamo   Öpik. Tartu, 1997, 57 lk., 9 joon., 2 tab., lisas 20 fototahvlit. Bibl. 57 nim. Juh. M. Rubel
M37. Kurvits, TiiaKambriumi-ordoviitsiumi piirikihtide mineraalne koostis Põhja-Eestis. Tartu, 1997, 86 lk., 33 joon., 3 lisa. Bibl. 109 nim. Juh. A. Loog

1996
M30. Kadastik, Ene
Moreenitüüpide võrdlev analüüs ja hilisglatsiaali paleogeograafia Lääne-Eesti saartel. Tartu, 1996, 69 lk., 33 joon. Bibl. 68 nim. Juh. V. Kalm
M31. Niin, MatiEesti aluskorra Svekofennia granitoidid: klassifikatsioon geoloogilise struktuuri ning mineraalse ja keemilise koostise alusel. Tartu, 1996, 30 lk., 5 joon., 3 lisa. Bibl. 53 nim. Juh.  V. Puura
M32. Suuroja, KalleKärdla impkatkraatri teke ja areng. Tartu, 1996, 57 lk., 23 joon. Bibl. 50 nim. Juh. V. Puura

1995
M24. Plado, Jüri
Petrophysical signatures of the Kärdla impact crater, Hiiumaa Island, Estonia. Tartu, 1995, 43 lk., 11 joon., lisa. Bibl. 41 nim. Juh. V. Puura. Res.: Kärdla meteoriidikraatri petrofüüsikalised omadused.
M25. Jõeleht, ArgoEesti aluskorra geotermiline soojusvoog ja radiogeenne soojustootlikkus. Tartu, 1995, 77 lk., 34 joon., 2 lisa. Bibl. 102 nim. Juh. I. Kukkonen, V. Kalm
M26. All, TarmoLokaalsete magnetiliste anomaaliate paiknemise  seaduspärasustest ja geoloogilis-geofüüsikalisest tõlgendamisest Eestis. Tartu, 1995, 96 lk., 1 lisa. Bibl. 52 nim. Juh. H. Sildvee
M27. Oja, TõnisMorphology of clastic constituents in the phosphate-bearing Kallavere Formation (North Estonia) with respect to depositional environments. Tartu, 1995, 61 lk., 18 joon., 8 tab. Bibl. 135 nim. Juh. V. Puura. Res.: Klastiliste komponentide morfoloogia ja selle kasutamine Kallavere kihistu (Põhja Eestis) sedimentoloogilisel analüüsil
M28. Vinn, OlevThe Arenig graptolite zonation in the Baltic and Moscow syneclises. Tartu, 1995, 31 lk., 3 joon., 7 tahv., 2 lisa. Bibl. 63 nim. Juh. M. Rubel, D. Kaljo. Res.:[Arenigi graptoliitide tsonaalsus Balti ja Moskva sünekliisis.]
M29. Mõtus, Mari-AnnWenlock favositid corals from Gotland, Sweden. Tartu, 1995, 62 lk., 27 joon., 4 tab., lisas 7 tahv. Bibl. 28 nim. Juh. M. Rubel, H. Nestor. Res.: [Wenlock`i favosiitsed korallid Gotlandil, Rootsi.]

1994
M19. Savitskaja, Lehte
Kambriumi-vendi veekompleksi põhjavee keemilise koostise muutustest Tallinna veehaardel. Tartu, 1994, 44 lk., 11 joon, 2 tab., 4 lisa. Bibl. 55 nim.
M20. Saadre, Tõnis. Kukruse lademe ehitusest Kirde-Eestis. Tartu, 1994, 53 lk., 16 joon., 1 tab., 4 lisa. Bibl. 6 nim.
M21. Kirsimäe, KalleRaskemetallid Kirde-Eesti muldade geokeemilistes anomaaliates. Tartu, 1994, 80 lk.,39 joon., 10 tab., 1 lisa. Bibl. 84 nim. Juh. V. Kalm, V. Petersell
M22. Noormets, RikoFormation and development of the Quaternary deposits in the Baltic Sea west of Estonia - a marine seismic reflection study. Tartu, 1994, 50 lk., 23 joon. Bibl. 51 nim. Juh. T. Floden, J. Lutt. Res.: Kvaternaarisetete teke ja areng Eesti lääneselfil seismilise pidevprofileerimise andmetel
M23. Karro, EnnStromwater infiltration and accumulation of heavy metals in roadside green areas in Göteborg. Tartu, 1994, 54 lk., 15 joon., 15 tab. Bibl. 61 nim. Juh. B. Lind. Res.: Valingvee infiltratsioon ja raskemetallide akumuleerumine teeäärsetel aladel Göteborgis
M33. Kimmel, KaiHolotseeni setete stratigraafia ja taimkatte arengu seaduspärasused Peipsi n^o edelaosas. Tartu, 1994, 72 lk.,15 joon., 6 tab., 4 lisa. Bibl. 85 nim. Juh. A. Raukas

1993
M9. Puura, Ivar
Dynamic morphometrics in palaeontology: conceptual basis and applications. Tartu, 1993, 67 lk., 21 joon., 2 tab., 2 lisa. Bibl. 175 nim. Res.: Dünaamiline morfomeetria paleontoloogias: kontseptuaalne baas ja rakendused
M10. Pukkonen, EduardUraan Eesti diktüoneemakildas    (levikuseaduspärasused). Tartu, 1993, 87 lk., 17 joon., 5 tab. Bibl. 49 nim. Juh. E. Pirrus
M11. Plink, PiretGlatsiaalne ning hilis- ja pärastjääaegne sedimentogenees Lääne-Eestis. Tartu, 1993, 68 lk., 21 joon., 6 tab., lisad. Bibl. 64 nim. Juh. V. Kalm, J. Kask
M13. Räägel, Veena. Eesti looduslike ehitusmaterjalide kasutamine ja edasised perspektiivid. Tartu, 1993, 70 lk., 3 joon., 5 tab., 2 lisa. Bibl. 96 nim.
M14. Isakar, Mare. Facial distribution of Silurian gastropods and monoplacophorans in Estonia. Tartu, 1993, 53 lk., 25 joon., lisas 5 fototahvlit. Bibl. 56 nim. Res.: Eesti siluri tigude ja torbiklimuste fatsiaalne levik
M15. Kirs, Juho. Päevakivi mineraloogiast Ida-Euroopa platvormi rabakivigraniitides ja Eesti kristalses aluskorras. Tartu, 1993, 117 lk., 41 joon., 12 tab. Bibl. 86 nim.
M16. Hang, Tiit
Peipsi valgla loodeosa jõgedevõrgu kujunemine ja selle seos järve arengulooga. Tartu, 1993, 82 lk., 60 joon. Bibl. 60 nim. Juh. A. Raukas
M17. Heinsalu, AtkoHarku järve eutrofeerumise kujunemine, põhjasetete reostus, fosfori sisekoormus ja järve tervendamise võimalused. Tartu, 1993, 84 lk., 28 joon., 7 tab. Bibl. 77 nim.
M18. Metsur, MadisPõllumajanduslik hajureostus lämmastikuühenditega. Tartu, 1993, 57 lk., 17 joon., 20 tab. Bibl. 17 nim.

1992
M1. Ainsaar, Leho. Jõhvi ja Keila lademe ehitusest Põhja-Eestis. Tartu, 1992, 79 lk., 20 joon., 1 tab., 3 fototahvlit. Bibl. 42 nim. Juh. R. Männil, A. Rõõmusoks
M2. Kajak, Kaljo. Eesti kvaternaarigeoloogia põhijooni. Tartu, 1992, 37 lk., 7 joon., 3 tab., 2 lisa. Bibl. 16 nim.
M3. Orru, Mall. Eesti soode maastikuline liigestus ja kaitse. Tartu, 1992, 74 lk., 59 joon. Bibl. 25 nim.
M4. Kõrts, Aile. Ordovician oil shale of Estonia-origin and palaeoecological characteristics. Tartu, 1992. Bibl. art. lõpus. Res.: [Ordoviitsiumi vanusega Eesti põlevkivi - päritolu ja paleoökoloogilised tunnused]
M5. Nõlvak, Jaak. Happeresistentsete mikrofossiilide levik Põhja-Baltikumi Ashgilli läbilõigetes. Tartu, 1992, 73 lk., 22 joon. Bibl. 35 nim.
M6. Nemliher, Jüri. Shell structure and mineralogy of the lingulate brachiopods from the Obolus Sandstones" of Estonia and Ingria. Tartu, 1992, 31 lk., 13 joon., 3 lisa. Bibl. 69 nim. Res.: Eesti ja Ingerimaa "Oobolusliivakivide" lingulaatide (brachiopoda) karbi struktuurist ja mineraloogiast.
M7. Konsa, Mare. Tsirkooni tüpomorfsed erimid Eesti kristalses aluskorras, vendieelses murenemiskoorikus ja pealiskorra basaalkihtides. Tartu, 1992. Bibl art. lõpus.
M8. Soesoo, Alvar. On the petrochemistry of the acid rocks of the Estonian crystalline basement. Tartu, 1992, 52 lk., 12 joon., 10 tab. Bibl. 40 nim. Res.: Eesti aluskorra happelise koostisega metamorfsete ja magmakivimite petrokeemiast
 

prof Sierd Cloetinghi loengusari

Prof Sierd Cloetinghi külalisloengute sari "Tectonic and Sedimentary Basin Dynamics"

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Andmebaasid

Andmebaasid