Bakalaureusetööd

Tartu Ülikoolis kaitstud  geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureusetööd

Alates 2013. aastast on geoloogia osakonna bakalaureusetööde PDF-id lugejatele kättesaadavad DSpace´is

2022
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekaval:

698. Harak, Tiina. Jõhvi magnetiitkvartsiitide füüsikalised omadused. Tartu, 2022, 30 l. Juhendaja: J. Plado
699. Mundi, Ornella. Efektiivsusuuring koagulandi Biosolit 6124 kohta Tartu Veevärgis. Tartu, 2022, 40 l. Juhendaja: T. Tenno
700. Olesk, Art Kristjan. Jägala Jõesuu mattunud paleomuldade geoarheoloogia. Tartu, 2022, 37 l. Juhendaja: A. Rosentau
701. Rammul. Aleksandra. Muutused Peipsi järve jääoludes ja selle mõju veekogu temperatuurirežiimile ja fütoplanktoni dünaamikale. Tartu, 2022, 35 lk. Juhendajad: K. Alikas, A. Ansper-Toomsalu
702. Ratt, Alvar. Pyrrhotite and pyrite element composition in Jõhvi magnetite quartzites, north-east Estonia: implications to sulphide mineralisation processes. Tartu, 2022, 46 l. Juhendajad: S. Nirgi, K. Kirsimäe
703. Riiet, Risto. Bioloogiline fosforiärastus reoveepuhastis koos struviidi sadestamisega. Tartu, 2022, 39 l. Juhendaja: T. Tenno
704. Uibomägi, Kaari. Maardu keemiakombinaadi settetiigid potentsiaalse haruldaste muldmetallide reostusallikana. Tartu, 2022, 30 l. Juhendaja: P. Paiste

2021
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekaval:

689. Krull, Annamaria. Sonda-Uljaste magnetanomaalia geofüüsikalised ja petrofüüsikalised uuringud. Tartu, 2021, 33 l. Juhendaja: J. Plado
690. Kuusemets, Laura. Nitrifikatsiooni ja denitrifikatsiooni protsesside määramine reaalaja PCR-i ja isotoopanalüüsi meetoditega kuivendatud ja üleujutatud kõdusoometsades. Tartu, 2021, 46 l. Juhendajad: M. Espenberg, Ü. Mander
691. Kuusk, Carmel. Dating zircons from Francevillian Basin by laser-ablation inductively coupled plasma mass-spectrometry. Tartu, 2021, 49 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, P. Paiste
692. Matejuk, Diana. N2O lendumine ja seda mõjutavad tegurid Vända avaveelise tehismärgala näitel. Tartu, 2021, 41 l. Juhendajad: K. Kill, K. Kasak
693. Muttik, Hanna-Riin. Siluri Lau sündmuse isotoopgeokeemia ja mineraloogia Bebirva-110 läbilõikes Leedus. Tartu, 2021, 38 l. Juhendajad: A. Lepland, L. Ainsaar
694. Ojap, Johanna Maria. Liivi lahe raua-mangaani konkretsioonide keemiline ja mineraloogiline analüüs. Tartu, 2021, 37 l. Juhendajad: M. Liira, K. Lumiste
695. Pettai, Karel. Kivimite ja lõhesüsteemide lasuvuselemendid Jõhvi magnetanomaalia aluskorrakivimites. Tartu, 2021, 59 l. Juhendaja: S. Nirgi
696. Sirge, Kris-Robin. Väiksemahulise minimaalse veeheitega veeringlussüsteemi membraanbioreaktori käivitamine. Tartu, 2021, 38 l. Juhendaja: T. Tenno
697. Vits, Karmen. Aktiveeritud tuhakomposiitide mehaanilised omadused. Tartu, 2021, 31 l. Juhendaja: P. Paaver

2020
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekaval:

676. Ausmeel, Markus. Lewisian'i gneisikompleksi tsirkooni megakristallide sobivusehindamine in-house U - Pb dateerimise standardina LA-ICP-MS meetodil. Tartu, 2020, 44 l. Juhendajad: T. Kreitsmann, P. Paiste
677. Gebruk, Kati. Mikroobselt indutseeritud settetekstuurid ja nende interpreteerimine Paleoproterosoikumi Kondopoga kihistu (Karjala) mudakivimites. Tartu, 2020, 33 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
678. Järvpõld, Rein. Kasvuhoonegaaside vood ja neid mõjutavad keskkonnategurid päiderooga taimestatud Keressaare jääkturbaalal. Tartu, 2020, 41 l. Juhendaja: M. Maddison
679. Jürgenson, Madli. Päideroo kasvatamine Keressaare jääkturbaalal - veetaseme tõstmise mõju taimede kasvule ning süsiniku sidumisele. Tartu, 2020, 33 l. Juhendajad: I. Ostonen-Märtin, M. Maddison
680. Kaljulaid, Grete. Kasvuhoonegaaside emissioonid kompostimisel bokashi meetodiga. Tartu, 2020, 43 l. Juhendajad: K. Hellat, T. Sikka

681. Kivimägi, Markus. Satelliitidelt ja maapealsetest vaatlusjaamadest saadud summaarse kiirgusevõrdlus Eesti alal. Tartu, 2020, 42 l. Juhendaja: P. Post
682. Kont, Rasmus. Jõhvi raudkvartsiidi keemiline analüüs käsi-XRF-iga. Tartu, 2020, 49 l. Juhendajad: P. Somelar, S. Nirgi
683. Kull, Laura Maria. Erinevate reoveesette käitlustehnoloogiate mõju ravimijääkide sisaldusele reoveesettes. Tartu, 2020, 39 l. Juhendajad: M. Raudkivi, S. Velling
684. Kuusk, Kadri. Metaani tootmise ja tarbimise mikrobioloogiline potentsiaal erinevat tüüpihaljaskatustel. Tartu, 2020, 40 l. Juhendajad: M. Espenberg, A. Teemusk
685. Lilleoja, Hegne. Tõhustatud fosforiärastuse inhibitsiooni tuvastamine aktiivmudaprotsessis. Tartu, 2020, 35 l. Juhendaja: K. Klein
686. Sarap, Grete Sabine. Turba filtratsioonikoefitsiendi muutuse uurimine järk-järgulisel tihendamisel kasutades modifitseeritud permeameetrit. Tartu, 2020, 31 l. Juhendajad: A. Jõeleht, R. Paat

687. Tomingas, Taavi. Atmosfääri CO2 Balti paleomulla moodustumisel Neoproterosoikumi lõpus. Tartu, 2020, 24 l. Juhendaja:  P. Somelar
688. Varul, Brigitta. Sindi-Lodja II mesoliitilist kultuurkihti sisaldava setteläbilõike kujunemine ja seosed meretaseme muutustega Pärnu ümbruses. Tartu, 2020, 40 l. Juhendajad: T. Hang, A. Rosentau

 

2019
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekaval:

668. Hunt, Marlen. Tallinna – Helsinki võimalike tunnelitrasside hüdrogeoloogiline analüüs lähtudes 3D-mudelist. Tartu, 2019, 36 l. Juhendajad: M. Polikarpus, E. Karro, A. Marandi
669. Kabel, Marko. Pääsküla prügila vajumise hindamine Maa-ameti ALS-i andmete põhjal. Tartu, 2019, 35 l. Juhendajad: P. Paaver, K. Kirsimäe
670. Kuusma, Elina. Antropogeense gadoliiniumi anomaalia Emajões Tartu linna piires. Tartu, 2019, 29 l. Juhendaja: K. Lumiste K. Kirsimäe
671. Laidma, Rain. Biosensor sinivetika toksiini mikrotsüstiin-LR määramiseks. Tartu, 2019, 32 l. Juhendajad: T. Rinken, E. Viirlaid, E. Jõgi
672. Martin, Imre-Andreas. Kaali raudmeteoriidi petrograafiline ja geokeemiline kirjeldus. Tartu, 2019, 34 l. Juhendaja: T. Kreitsmann
673. Nurk, Liisa-Mai. Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekihi kontseptuaalsed mudelid fosforiidi kaevandamise tingimustes. Tartu, 2019, 32 l. Juhendajad: V. Raidla, E. Karro
674. Salumäe, Maarja-Liis. Deammonifikatsiooni protsessi käivitamine olmereoveepuhasti metaankääriti settevee lämmastikuärastuseks. Tartu, 2019, 36 l. Juhendajad: T. Tenno, M. Raudkivi, E. Mölder
675. Uiboleht, Kertu. Ioonkromatograafilise ja turbidimeetriliste metoodikate võrdlus sulfaatiooni määramiseks. Tartu, 2019, 38 l. Juhendaja: K. Kroon

 

2018
Geoloogia suunal:

652. Arold, Kristjan. Triigi objekti merepõhja setete kirjeldamine mineraloogiliste, keemiliste ning stabiilsete isotoopmeetoditega. Tartu, 2018, 36 l. Juhendaja: M. Liira
653. Juhkama, Hele-Riin. Haruldaste muldmetallide jaotumine Soome lahe raua-mangaani
konkretsioonides. Tartu, 2018, 43 l.  Juhendajad: K. Lumiste, K. Kirsimäe
654. Kiil, Eelika. Eesti elektrijaamade tuha potentsiaal sulfoaluminaat-tsemendi tootmiseks. Tartu, 2018, 37 l. Juhendajad: M. Liira, K. Kirsimäe
655. Kartau, Madis Vormsi põhjaranniku aluspõhja geoloogiast. Tartu, 2018, 32 l. Juhendajad: T. Meidla, T. Ani
656. Klaos, Magda-Theresa. Kalana lagerstätte dendroidsete graptoliitide uurimismetoodikast. Tartu, 2018, 32 l. Juhendaja: O. Tinn
657. Männik, Magdaleena. Litoriinamere rannavööndi muutused Velise-Teenuse piirkonnas ja seosed kiviaja asustusega. Tartu, 2018, 33 l. Juhendajad: A. Rosentau, M. Muru

Keskkonnatehnoloogia suunal:

658. Blankin, Marite. Naftareostus ja naftasaaduste biolagunemine meres. Tartu, 2018, 33 l. Juhendajad: J. Truu, K. Tiirik
659. Hermet, Sander. Heitvee filtratsioonitehnoloogia reoveepuhasti fosforiärastuseks. Tartu, 2018, 38 l. Juhendajad: T. Tenno, M. Raudkivi
660. Kroman, Jana. Settekäitluse võrdlusaluse koostamine Läänemere piirkonna reoveepuhastitele. Tartu. 2018, 30 l. Juhendajad: T. Tenno, K. Klein
661. Kõks, Kerttu-Liis. Järvede optilise klassifikatsiooni põhised heljumi algoritmid. Tartu, 2018, 47 l. Juhendaja: K. Uudeberg
662. Kõlvart, Mairika. Makrovetikatest biogaasi tootmise potentsiaal. Tartu, 2018, 32 l. Juhendaja: K. Kasak
663. Kägu, Annette. Ilmastiku ja taimestiku mõju CO2 sidumise efektiivsusele haljaskatusel. Tartu, 2018, 46 l. Juhendaja: A. Teemusk
664. Simoniš, Edith. Sünteetiliste hõbeda nanoosakeste mõju vankomütsiini resistentsusgeenide esinemisele ja arvukusele Nõo kombineeritud
tehismärgalapuhasti vertikaalfiltris ja väljavoolus. Tartu, 2018, 51 l. Juhendaja: H. Nõlvak
665. Uisk, Christof. Naftareostuse mõju rannikule ja ranniku puhastamise meetodid. Tartu, 2018, 41 l. Juhendaja: J. Truu
666. Väling, Ingrid. Biosensori konstrueerimine Escherichia coli määramiseks ja selle kasutamine Tartu Anne kanali veekvaliteedi hindamiseks. Tartu, 2018, 39 l. Juhendaja: T. Rinken, E. Jõgi
667. Õunmaa, Liisa. Reovee süvaanalüüs ja parameetrite määramine modelleerimiseks. Tartu, 2018, 36 l. Juhendajad: T. Tenno, A. Kivirüüt

2017

649. Helde, Reelika. Ilumetsa kraatriväljal asuva Põrguhaua soo turbaaluse reljeefi uuringud georadariga. Tartu, 2017, 33 l. Juhendaja: A. Jõeleht
650. Kiik, Kalle. Soitsjärve nõo (Ulpe maardla) põhjasetete levik georadari järgi. Tartu, 2017, 35 l.  Juhendaja: I. Sibul
651. Pokk, Ailar. Eesti Energia uue Auvere elektrijaama elektri tootmises tekkiva tuha koostis ja selle tsementeerumisvõime. Tartu, 2017, 37 l. Juhendaja: R. Mõtlep

2016

646. Guitor, Stefi. Kalana lagerstätte makrofauna analüüs. Tartu, 2016, 34 l. Juhendajad: T. Meidla, M. Pärtel, O. Tinn
647. Jürna, Viljar. Haruldased muldmetallid raudkvartsiitide apatiidis. Tartu, 2016, 37 l.  Juhendaja: K. Kirsimäe
648. Neudorf, Gert. Raskmetallide leostumine AS Kunda Nordic Tsement tööstusjäätmete prügilast. Tartu, 2016, 23 l. Juhendaja: A. Talpsep 

2015

641. Kõre, Helen. Karbonaadid Eesti Eelkambriumi murenemiskoorikus. Tartu, 2015, 33 l. Juhendajad: P. Somelar, S. Liivamägi

642. Paat, Raul. Kaltsiidi väljasettimise potentsiaali hindamine Eesti allikasoode allikates. Tartu, 2015, 37 l.  Juhendajad: M. Liira, M. Kohv
643. Sarv, Kaidi. Salajõe karstiala uuringud georadari ja eritakistuse meetodi abil. Tartu, 2015, 35 l. Juhendajad: J. Plado, A. Jõeleht
644. Tuuling, Tormi. A specimen of Psammolepis in the Gauja Formation (Estonia). Tartu, 2015, 31 l. Juhendajad: T. Meidla, E. Mark-Kurik
645. Vammus, Lii. Eesti klimaatilistes tingimustes pinnavee soojussüsteemi rakendatavuse hindamine Tartu veekogude põhjal. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 29 l. Juhendaja: A. Jõeleht 

2014

621. Jõgi, Morten. Geopolümeeride valmistamise võimalikkus Eesti soojuselektrijaamade põlevkivituhast. Tartu, 2013, 40 lk. Juhendaja: M. Liira
622. Kärner, Rain. Väikese tarbimisega puurkaevude mõju sõltuvus põhjaveekihtide hüdrodünaamilistest parameetritest Eestis. Tartu, 2013, 50 lk. Juhendaja: A. Marandi
623. Siitam, Lauri-Olavi. Biokile tehismärgalasüsteemis kasutatud hüdratiseerunud põlevkivituhast filtermaterjali pinnal. Tartu, 2013, 35 lk. Juhendaja: R. Mõtlep
624. Tsyrulnikova, Maria. Lahustunud toitainete ja põhikomponentide pikaajaline dünaamika Kasari jões – seosed väetiste kasutamise intensiivsusega Eesti põllumajanduses. Tartu, 2013, 24 lk. Juhendaja: K. Kirsimäe
625. Tsyrulnikova, Sofya. Akustilise profileerimise andmete rakenduse analüüs Liivi lahe maastikulis-ökoloogilise kaarti täpsustamiseks. Tartu, 2013, 20 lk. Juhendaja: A. Tsyrulnikov
626. Ani, Tavo. Kauru soo (Pajusi vald, Jõgevamaa) läbilõige georadari ja puurimiste andmetel. Tartu, 2014, 30 l. Juhendaja: J. Plado

627. Hantson, Raily. Sulfiidne mineralisatsioon Kärdla kraatri valli kirdeosas. Tartu, 2014, 30 l.  Juhendaja: M. Gaškov
628. Jairus, Triinu. Muutused Kasari ja Rannamõisa-Rõude delta jõesuudmete arengus aastatel 2005-2013. Tartu, 2014, 68 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
629. Kõrtsmann, Joanna. Põlevkiviõlitööstuse tahke soojuskandja (TSK) tuha tsementeerumine tööstusliku reovee kasutamisel. Tartu, 2014, 29 l. Juhendaja: A. Talpsep
630. Paaver, Peeter. Geopolymerization of the Estonian oil shale solid heat carrier retorting waste ash: changes in mineral-chemical composition and uniaxial compressive strength development. Tartu, 2014, 45 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, P. Paiste
631. Külaviir, Marian. Geopolymerization of the Estonian oil shale solid heat carrier retorting waste ash: characterization of structural changes through infrared (ATR-FTIR) and nuclear magnetic resonance spectroscopic (29Si MAS-NMR) analysis. Tartu, 2014, 41 l. Juhendajad: P. Paiste, M.Liira
632. Lumiste, Kaarel. Kohtla-Järve veepuhasti reoveesette stabiliseerimine põlevkiviõlitööstuse tahke soojuskandja (TSK) tuhaga. Tartu, 2014, 26 l. Juhendaja: A. Talpsep
633. Paiste, Tõnn. Põlevkivi kaevanduse veeärastuse mõju ümbritsevatele põhjaveekihtidele Selisoo piirkonna näitel. Tartu, 2014, 29 l. Juhendaja: A. Marandi
634. Prass, Edgar. Glatsiofluviaalsete kulutusvormide kaardistamine ja analüüs Otepää kõrgustiku piirkonnas. Tartu, 2014, 34 l. Juhendaja: A. Jõeleht
635. Sepp, Liina. Eesti tulekivi arheoloogiliste leidude keemiline koostis – võimalus päritolu määramiseks. Tartu, 2014, 32 l. Juhendaja: P. Somelar
636. Tamm, Kristjan. Kaali meteoriidi võimalik kasutamine Saaremaa sepikodades. Tartu, 2014, 27 l. Juhendaja: J. Plado
637. Kangor, Mihkel. Kroomi fraktsioneerumine ja leostumine Jordaania põlevkivi tuhajäätmetest. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 29 l. Juhendaja: P. Paiste
638. Kraun, Merilin. Selisoo pinnasevee taseme analüüs Estonia põlevkivikaevanduse mõju selgitamiseks. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 32 l. Juhendajad: E. Karro, M. Kohv
639. Ots, Stella. Interpretation of gamma ray logs based on oil shale seam stratigraphy of the Attarat Um Ghudran deposit, Central Jordan. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2014, 57 l. Juhendajad: J. Plado, H. Aosaar
640. Seevri, Kristi. Fluoriidide geoloogilised allikad Siluri-ordoviitsiumi veekompleksis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2014, 43 l. Juhendaja: E. Karro

2013

615. Gaškov, Mart. Sfaleriidi mineralisatsioon Kalana hüdrotermaalsete soonte lõhetäidetes. Tartu, 2013, 25 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Gaškov
616. Dmitrijeva, Marija. Pakri poolsaare Uuga paljandi läbilõike magnetiline vastuvõtlikkus. Tartu, 2013, 34 l.  Juhendaja: J. Plado
617. Kiisler, Keiu. Standardse ja ebastandardse surupenetratsioonikatse vahelise korrelatsiooni leidmine pehmetes pinnastes Muuga sojaubade töötlemistehase ja Veerenni 24 (Tallinn) ehitusgeoloogiliste uuringute põhjal. Tartu, 2013, 21 l.  Juhendaja: A. Sedman
618. Mänd, Kaarel. Morphology and structure of putative fossilized phosphatic sulfur-bacteria and methanotrophic archea in 2.0 Ga old organic-rich mudstones, Zaonega formation. Tartu, 2013, 34 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
619. Nezdoli, Jekaterina. Stabiilsete süsinikuisotoopide koosseisu muutused Porkuni lademe paljandites. Tartu, 2013, 58 l. Juhendaja: T. Meidla
620. Soomer, Sigrid. EL6 enstatiitkondriitide geokeemia ja mineraloogia - Pilistvere meteoriit. Tartu, 2013, 36 l. Juhendaja: K. Kirsimäe 

2012

606. Koger, Liis. Kambriumi-Vendi veekompleksi põhjavee seire Ida-Virumaal. Tartu, 2012, 76 l., Juhendaja: E. Karro
607. Maala, Lennart. Viljandi lossimägede sanitiintrahhüüdi mineraloogilis-petrograafiline kirjeldus ja päritolu uuring. Tartu, 2012, 17 l. Juhendaja: J. Kirs
608.Nirgi, Siim. Selisoo areng. Tartu, 2012, 26 l. Juhendajad: V. Kalm, K. Lasberg
609. Nõmtak, Lauri. Kohtla-Järve poolkoksiladestu põlemiskolde materjali tsementeerumine ja hüdratiseerumine. Tartu, 2012, 29 l. Juhendaja: A. Sedman
610. Post, Triine. Ehitusliiva ja -kruusa varud ning kaevandamine Eesti rannikumeres. Tartu, 2012, 32 l. Juhendaja: A. Rosentau
611. Üpraus, Kärt. Infrapunaspektroskoopia kasutamine Zaoneega kihistu fosfaatide iseloomustamiseks. Tartu, 2012, 36 l. Juhendaja: L. Joosu
612. Kuslap, Anna-Liisa. Lubjakivi ja liiva ning kruusa varude võimaliku kooskaevandamise perspektiiv Pandivere piirkonnas. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 28 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau
613. Leben, Kristjan. Süsinikdioksiidi mineralisatsioon põlevkivituhas. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 36 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, R. Mõtlep
614. Säre, Eerik. Magneesiumi ja rauaühendid Eesti karbifosforiidis: vorm, levik ja mõju fosforhappe tootmistehnoloogiale. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 32 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, E. Puura

2011

594. Aart, Jaanus. Terrigeensed lõhetäited Kalana karjääris. Tartu, 2011, 61 l., Juhendaja: T. Pani
595. Kelp, Kris. Dolomiidistumise mõjust süsinikisotoopide suhtele karbonaatkivimites. Tartu, 2011, 38 l. Juhendaja: T. Pani
596.Kreitsmann, Timmu. Hüdrotermaalsest mineralisatsioonist Neugrundi impaktbretsades. Tartu, 2011, 24 l. Juhendaja: J. Kirs
597. Kuslap, Katrin. Räpina mõisapargi ajaloolise kivisillutise uuringud georadariga. Tartu, 2011, 30 l. Juhendaja: M. Mustasaar
598. Laan, Mare. Läänemere mandelkividest. Tartu, 2011, 31 l. Juhendaja: J. Kirs
599. Ojamäe, Kristiina. Oosahelike morfoloogia ja areng Pandivere kõrgustikul. Tartu, 2011, 28 l. Juhendaja: M. Rattas
600. Pobbul, Kristi. Keskkonnakasutus ja -investeeringud vee valdkonnas Lääne-Virumaal. Tartu, 2011, 42 l. Juhendaja: E. Karro
601. Pärn, Triinu. Llandovery ja Wenlocki piirikihid Pärnu-Jaagupi puursüdamikus. Tartu, 2011, 34 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Põldvere
602. Rahe, Tiit. Kudruküla kiviaegse asulakoha looduskeskkond ja seosed Läänemere arenguga Narva-Luuga klindilahe piirkonnas. Tartu, 2011, 39 l. Juhendaja: A. Rosentau
603. Torp, Rauno. Karbonaatsed konkretsioonid Pärnu viirsavides. Tartu, 2011, 22 l. Juhendajad: M. Rattas, T. Hang
604. Marga, Sven. Tööstuslike savikrohvide keemilised ja füüsikalised omadused. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2011, 25 l. Juhendajad: P. Somelar, K. Kirsimäe
605. Sepp, Holar. Erinevate eeltöötluste mõju järvelubja δ13C ja δ18O isotoopanalüüsidele. Tartu, 2012, 47 l. Juhendajad: V. Kalm, K. Sohar, L. Laumets

2010

578. Ellervee, Kalev. Murenemisindikaatorid Pechenga Basseini Paleoproterosoikumi 2.0-2.4 Ga settekivimites ja vulkaniitides. Tartu, 2010, 26 l., Juhendaja: P. Somelar
579. Lokk, Liis. Ostrakoodide lagunemiseksperimendid laboris. Tartu, 2010, 27 l. Juhendaja: O. Tinn
580.Holm, Merit. Biohermide levik Vilsandi saare põhjarannikul LiDAR kaardistamise andmetel.Tartu, 2010, 30 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
581. Murov, Aleksei. Selektiivne sulamine ja aurustumine impaktplahvatusel. Tartu, 2010, 34 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
582. Mäger, Tanel. Kristalsed rändkivid Vilsandi põhjarannikul. Tartu, 2010, 22 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
583. Ots, Siim. Kirde-eesti lubjakivide füüsikalised omadused (2009. aasta välitööde põhjal).Tartu, 2010, 28 l. Juhendaja: U. Preeden
584. Padjus, Helena. Mähkli järve retsentse ja subretsentse õietolmuspektri võrdlus ümbritseva taimkattega. Tartu, 2010, 33 l. Juhendajad: K. Kihno, A. Poska
585. Plado, Maris. Elektromagnetlainete levikukiiruse määramine Rahivere rabas. Tartu, 2010, 29 l. Juhendaja: M. Mustasaar
586. Seedre, Laura. Vormsi lademe ostrakoodid. Tartu, 2010, 35 l. Juhendajad: O. Tinn, T. Meidla
587. Sild, Helena. Uraliitporfüriidi ja plagioklassporfüriidi rändkividest Eestis. Tartu, 2010, 34 l. Juhendaja: J. Kirs
588. Tarros, Siim. Poolkoks - pinnas või jääde? Tartu, 2010, 28 l. Juhendaja: A. Sedman
589. Välja, Rudolf. Mikroskoopilised Ti-agregaadid Ries´i kraatri süeviitides: abiogeenne leostumine või elutegevuse jäljed. Tartu, 2010, 26 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
590. Ivanov, Angeli. Fosfori sidumine lubjatööstuse jäätmetes. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 28 l. Juhendaja: M. Liira
591. Leks, Kairid. Põhjavee tarbimine ja kvaliteet Valga linnas aastatel 1989-2009. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 23 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
592. Paenurk, Rainer. Ehitusliiva ja -kruusa varud ja perspektiivid seoses kavandatava Kose-Mäo maanteelõigu rekonstrueerimisega. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 41 l. Juhendaja: V. Kalm
593. Saarmäe, Rain. Rauaprobleemidest Kesk-Devoni põhjaveekihis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 32 l. Juhendaja: E. Puura 

2009

562. Aosaar, Hardi. Rabakivigraniidi muutused Lumparni geostruktuuris. Tartu, 2009, 40 l., Juhendaja: J. Kirs
563. Paiste, Päärn. Lonari meteoriidikraatri impaktklaaside ja süeviitide keemiline koostis. Tartu, 2009, 27 l. Juhendaja: K.Kirsimäe
564.Kolbak, Evelin. Söderfjärdeni kraatri aluskivimi purustuslikud ja mineraloogilised muutused.Tartu, 2009, 28 l. Juhendaja: J. Kirs
565. Kersna, Henri. Pärnu viirsavi geotehniliste omaduste muutused ajas. Tartu, 2009, 58 l. Juhendaja: P. Talviste, T. Hang
567. Saksing, Liina. Åvikese lahe Tynderö purustusvööndi kivimid. Tartu, 2009, 42 l. Juhendaja: J. Kirs
568. Rohtla, Liina. Radooni esinemine Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksis. Tartu, 2009, 30 l. Juhendaja: E. Karro
569. Rohula, Gristin. Kalana lagerstätte settetingimused. Tartu, 2009, 31 l. Juhendaja: L. Ainsaar
570. Raig, Hanna. Tõrvajõe nõo arengulugu: seosed kiviaegse asustusmustri ja veetaseme muutustega Läänemeres Narva-Lauga (Luuga) klindilahe piirkonnas. Tartu, 2009, 23 l. Juhendaja: A. Rosentau
571. Kask, Riina. Kalana karjääri ostrakoodid. Tartu, 2009, 26 l. Juhendaja: O. Tinn
572. Bengel, Ruth. Kalana karjääri makrofossiilid. Tartu, 2009, 15 l. Juhendaja: O. Tinn
573. Saks, Marilin.Geokeemilise protsessi modelleerimine keevkihi põletustehnoloogia põlevkivituha hüdratiseerumise näitel. Tartu, 2009, 33 l. Juhendaja: K. Kirsimäe
574. Penjam, Birgit. Kasutatud tuumkütuse lõppladustamine Olkiluoto matmiskoha näitel Soomes. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2009, 32 l. Juhendaja: E. Puura
575. Zukker, Liis. Tsüklilisuse testimine Balti ordoviitsiumi läbilõigetes. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias Tartu, 2009, 29 l. Juhendaja: L. Ainsaar
576. Tomson, Terje. Fosfori sidumine põlevkivituha kergbetoonis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias Tartu, 2009, 32 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Liira

577. Ivatseva, Kristina. Ehituslubjakivi varud ja perspektiivid seoses kavandatava Kose-Mäo maanteelõigu rekonstrueerimisega. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2009, 40 l. Juhendaja: T. Meidla

2008

554. Aaresild, Hannes. Diktüoneema argilliidi keemiline koostis, selle muutused porsumisel ja põlemisel.Tartu, 2008, 37 l., 2 lisa. Bibl. 28 nim. Juhendaja: V.Puura
555. Beilmann, Kätlin. Hüdrotermaalse mineralisatsiooni ilmingud Eyerville puursüdamikus, Chesapeake Bay meteoriidikraater U.S.A. Tartu, 2008, 33 l. Bibl. 21 nim. Juhendaja: K.Kirsimäe
556.Liivamägi, Sirle. Tehnoloogilise lubjakivi kasutuselevõtu maakasutuslikud ja keskkonnakaitselised piirangud Karinu ja Metsla maardlates. Tartu, 2008, 26 l. Bibl. 12 nim. Juhendaja: A. Rosentau
557. Lomp, Pille. Sekundaarne karbonaatne tsement glatsiofluviaalsetes setetes Tartu, 2008, 32 l. Bibl. 12 nim. Juhendaja: M. Rattas
558. Naudi, Triin. Neugrundbretsad. Tartu, 2008, 29 l. Bibl. 7 nim. Juhendaja: J.Kirs
559. Raudsepp, Rauno. Tiivik-ja surupenetratsiooni katsete tulemuste võrdlus Tallinna liiv-, möll-ja savipinnaste näitel. Tartu, 2008, 47 l., 7 lisa. Bibl. 7 nim. Juhendaja: V. Kalm
560. Mürk, Christina. Tuumajäätmete ladustamisel kasutatavate savibarjääride püsivus. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2008, 36 l., 11 joon.. Bibl. 24 nim. Juhendaja: K. Kirsimäe
561. Mürk, Liselle. Lümanda leiukoha karbonaatkivimite kasutamine lubjatoormena. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2008, 30 l., Juhendaja: T. Meidla 

2007

534. Voolma, Margus. Granaadi, biotiidi, pürokseeni keemilisest koostisest Jõhvi vööndi magnetiitkvartsiitides. Tartu, 2007, 44 l., 10 joon., 5 tab., 3 lisa. Bibl. 12 nim. Juhendaja: J. Kirs
535. Averin, Aivo. Lääne-Eesti viirsavide litoloogia.Tartu, 2007, 43 l., 11 joon., 6 tab. Bibl. 40 nim. Juhendaja: K.Kirsimäe, T.Hang
536. Kuusik, Priit. Tartu ringtee uuringud georadarigaartu, 2007, 38 l., 19joon., 1tab. Bibl. 7 nim. Juhendaja: J. Plado
537. Lumi, Evelin. Kaasaegsete setete levik ja pinnakatte ehitus Matsalu siseroostikus.Tartu, 2007, 37 l., 20 joon.Bibl. 15 nim. Juhendaja: M.Meriste, K.Kirsimäe
538. Osjamets, Madis. Dolomiidi ja lubjakivi vaheldumisest Kalana karjääri idaosasTartu, 2007, 42 l., 16 joon., 1 tab., lisas 7 fototahvlit ja 5 fotot. Bibl. 11 nim. Juhendaja: T. Pani
539. Tammekunn, Signe. Fluoriidi leviku seaduspärasused Tartu linna peamistes veevarustusallikates - Kesk-Alam-Devoni-Siluri ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksides.Tartu, 2007, 36 l., 6 joon., 2 tab., 1 lisa. Bibl. 33 nim. Juhendaja: E. Karro
540.Ülper, Lauri. Soitsjärve nõo läbilõige georadari uuringute alusel. Tartu, 2007, 22 l., 9 joon. Bibl. 3 nim. Juhendaja: J. Plado

3-aastane õpe

541. Kalla, Katrin. Põlevkivituhaga töödeldud teekattekihi siseehitus ja survetugevus. Tartu, 2007, 35 l., 9 joon., 4 tab., 4 lisa. Bibl. 12 nim. Juhendaja: V.Kalm
542. Kirt, Maarja. Narva lade Lääne -Eestis. Tartu, 2007, 32 l., 7 joon., 5 tab., 2 lisa. Bibl. 20 nim. Juhendaja: K. Tänavsuu, L. Ainsaar
543. Mastik, Viirika. Osmussaare fossiilid. Tartu, 2007, 26 l., 3 joon., 1 tab., lisas 16 fototahvlit. Bibl. 18 nim. Juhendaja: O. Tinn
544. Olesk, Kristiina. Ordoviitsiumi karbonaatkivimid Ahvenamaal. Tartu, 2007, 36 l., 20 joon., lisas 2 tabelit. Bibl. 12 nim. Juhendaja: L. Ainsaar
545. Põldsaar, Kairi. Tahkuna lubiliivakivid ja -gravelliidid: koostis ja päritolu Tartu, 2007, 58 l., 15 joon., 7 tab., lisas 9 tabelit. Bibl. 25 nim. Juhendaja: L. Ainsaar
546. Sepp, Siim. Läänemere piirkonna rabakiviformatsiooni aluseliste soon- ja purskekivimite geokeemiast. Tartu, 2007, 33 l., 19 joon., lisas 5 tabelit. Bibl. 22 nim. Juhendaja: J. Kirs
547. Truuver, Karin. Vetikafossiilid Kalana paemurrust: esialgne ülevaade. Tartu, 2007, 49 l., 6 joon., 1 tab., 15 fototahvlit. Bibl. 13 nim. Juhendaja: O. Tinn
548. Tsugai, Alina. Piki-ja ristilainete levikukiiruste mõõtmise metoodika Tartu, 2007, 30 l., 10 joon., 2 tab. Bibl. 8 nim. Juhendaja: A. Jõeleht
549. Mandel, Kätlin. Tervisele optimaalse fluorisisalduse sõltuvus kaltsiumi kontsentratsioonist põhjavees. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2007, 18 l., 3 joon., 1 tab. Bibl. 19 nim. Juhendaja: E. Karro
550. Mustasaar, Mario. Mattunud turba otsingud georadariga Pärnu Raeküla linnajaos.Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2007, 33 l., 22 joon., 3 tab. Bibl. 17 nim. Juhendaja: A. Jõeleht, J. Plado
551. Lemberpuu, Ardo. Ehitusliiva ja -kruusa varud Valgamaal aastatel 2000-2006.Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2007, 27 l., 14 joon. Bibl. 14 nim. Juhendaja: J. Plado
552. Bachmann, Ene-Liis. Karbonaatkivimite karjäärid ja nende korrastamine Eestis.Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2007, 38 l., 2 joon., 2 tab., 14 fotot, 2 lisa. Bibl. 24 nim. Juhendaja: M. Rattas
553. Eesmäe, Maarja. Põhja-Eesti klint geopargina. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2007, 32 l., 2 lisa. Bibl. 20 nim. Juhendaja: L. Ainsaar 

2006

519. Kalberg, Anna-Liisa.Viru seeria kivimite magnetiline vastuvõtlikkus Viki, Valga (10) ja Tartu (453) puursüdamikes. Tartu, 2006, 49 l., 8 joon., 4 tab., 1 lisa. Bibl. 27 nim. Juh. J. Plado
520. Nõges, Liisa.Kultuurkihi koostis ja raskemetallide levik Tartu kesklinnas. Tartu, 2006, 51 l., 12 joon., 4 tab.,1 lisa. Bibl. 62 nim. Juh. V. Kalm
521. Kirsis, Kristel.Pärnu viirsavibasseini varvokronoloogiast. Tartu, 2006, 59 l., 30. joon., 4 tab. Bibl. 41 nim. Juh. T. Hang
522. Kaasik, Tiit.Prügila komposiitsaviekraani ehitus ja omadused. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2006, 52 l., 8 joon., 8 tab. Bibl. 27 nim. Juh. K. Kirsimäe, P. Talviste
523. Mõttus, Kät. Turbavarude säästlik kasutamine Eestis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2006, 63 l., 9 joon., 7 tab. Bibl. 69 nim. Juhendaja M. Rattas
524. Strik, Mari-Liis.Kaalium põlevkivi tuhavees ja selle taaskasutuse võimalused. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2006, 42 l., 2 joon., 10 tab. Bibl. 33 nim. Juhendaja K. Kirsimäe

3-aastane õpe

525. Gaskov, Mikk. Seismomeetrilised pinnakatte paksuse määramise meetodid. Tartu, 2006, 24 l., 14 joon., 1 tab. Bibl. 8 nim. Juhendaja A. Jõeleht
526. Hõlpus, Kairi. Ehitusliiva ja -kruusa varu ja selle kaevandamine Eestis aastatel 1989-2004. Tartu, 2006, 20 l., 8 joon., 1 tab. Bibl. 19 nim.
527. Kivioja, Katrin. Fossiilide stratigraafiline levik ning selle usaldusintervallid Areningi ostrakoodide näitel. Tartu, 2006, 49 l., 19 joon., 2 tab. Bibl. 8 nim. Juhendaja O. Tinn
528. Liira, Martin. Keevkihi põletustehnoloogia põlevkivituha hüdratiseerumine. Tartu, 2006, 26 l., 7 joon., 1 tab. Bibl. 9 nim. Juhendaja K. Kirsimäe
529. Miller, Margit. Põlevkivituha kasutamine teedeehituses - teekatte survetugevuse muutus ajas. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2006, 37 l., 3 joon., 7 tab. Bibl. 16 nim. Juhendaja: V. Kalm
530. Männiste, Erki. Kultuurkihi levik ja vanus Tartus. Tartu, 2006, 36 l., 8 joon., 3 lisa. Bibl. 19 nim. Juhendaja: V. Kalm
531. Rooni, Kristjan. Kärdla kraatri kaguosa seismomeetrilise profiili vall0505 töötlus. Tartu, 2006, 20 l., 5 joon. Bibl. 10 nim. Juhendaja: A. Jõeleht
532. Sedman, Annette. Uttuse maaüksuse ehitusgeoloogilised tingimused ja võimalused tiigi rajamiseks. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2006, 39 l., 9 joon., 3 tab., 8 fotot. Bibl. 17 nim. Juhendajad: T.Hang, P. Talviste
533. Uppin, Marge. Kuivala tehisveehaarde põhjavee fluoriidisisalduse dünaamika. Tartu, 2006, 22 l., 9 joon., 1 tab. Bibl. 14 nim. Juhendaja: E. Karro 

2005

496. Lokotar, Aivo.Tartu vanalinna vajumiste ja pinnaste geotehniliste omaduste analüüs.Tartu, 2005, 30 l., 10 joon. Bibl. 13 nim. Juh. V. Kalm
497. Reinson, Raul. Pärnu viirsavide litoloogiast. Tartu, 2005, 40 l., 15 joon., 1 tab., 2 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. T. Hang, P. Talviste
498. Till, Olivia. Kasari delta jõesuudmete areng. Tartu,2005, 49 l., 11 joon. Bibl. 35 nim. Juh. K. Kirsimäe, M. Meriste
499. Kravets, Kairi. Ordoviitsiumi lõpu jäätumine ja selle kajastus süsiniku isotoopkoostises.Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 48 l., 10 joon. Bibl. 48 nim. Juh. L. Ainsaar
500. Otsa, Evelin. Lasnamäe lademe ehituslubjakivi kasutamise looduskaitselised ja majanduslikud piirangud. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 47 l., 13 joon., 4 tab. Bibl. 30 nim. Juh. T. Meidla, A. Rosentau
501. Palolill, Margus. Eesti savid ja savipinnased ning nende kasutatavus toorsaviehituses.Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 62 l., 16 joon., 5 tab. Bibl. 42 nim. Juh. K. Kirsimäe
502. Tänavsuu, Kairi. The history of water-level and eutrophication changes in the Linnamäe Hydroelectric Power Station reservoir, nothern estonia, according to the diatom analysis data (Veetaseme ja eutrofeerumise muutuste ajalugu Põhja-Eesti Linnamäe hüdroelektrijaama paisjärves, diatomee analüüsi alusel). Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 44 l., 5 joon., 1 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. M. Milkevicius
503. Vall, Triin. Baltoskandia seismilisus ning september 21. 2004 Kaliningradi maavärina efektid Baltikumis ja Eestis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 65 l., 2 tab., 7 lisa. Bibl. 58 nim. Juh. V. Puura
504. Üts, Merike.Matsalu lahe roostike areng. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2005, 49 l., 17 joon., 1 lisa. Bibl. 51 nim. Juh. K. Kirsimäe

Õppeaeg 3 aastat.

505. Lang, Liisa.Brahhiopood Bicarinatina bicarinata (Kutorga) Eesti Devonist. Tartu, 2005, 29 l., 10 joon., lisas 6 fototahvlit. Bibl. 16 nim. Juh. I. Puura
506. Laumets, Liina. Biomarkerite kasutusvõimalusi orgaanilise aine päritolu ja koostise uurimisel Eesti Paleosoikumi settekivimite näitel. Tartu, 2005, 37 l., 6 joon., 1 tab. Bibl. 16 nim. Juh. K. Kirsimäe, I. Puura
507. Meriste, Marja-Liisa.Kärdla kraatrivälja puursüdamiku K-15 karbonaatse bretsa lõimise ja kristalsete kivimite klastide uuring. Tartu, 2005, 22 l., 16 joon., 1 lisa. Bibl. 7 nim. Juh. J. Kirs, U. Preeden
508. Muttik, Nele.RAKEterm fassaadiviimistluspaketi vuugisegu mineraalse koostise analüüs. Tartu, 2005, 39 l., 26 joon. Bibl. 8 nim. Juh. K. Kirsimäe
509. Rull, Kadri.Läänemere punane ja pruun kvartsporfüür: kivimiline iseloom ja rändkiviline levik. Tartu, 2005, 27 l., 3 joon., 6 lisa. Bibl. 10 nim. Juh. J. Kirs
510. Zirk, Epp. Kesk-Devoni Aruküla lademe ehitus ja korrelatsioon Tartu (453) puuraugus ja Kalmistu paljandis. Tartu, 2005, 30 l., 8 joon., 2 tab., 3 lisa. Bibl. 12 nim. Juh. K. Tänavsuu
511. Kallas, Merit.Tartu kultuurikihi telliste mineraalne koostis ja põletustemperatuur.Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 26 l., 3 joon. Bibl. 21 nim. Juh. V. Kalm
512. Kalle, Anu.Kalingradi maavärina, 21. september 2004, makroseismilised ilmingud Põhja- ja Kirde-Eestis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 47 l., 8 joon., 4 tab., 3 lisa. Bibl. 32 nim. Juh. V. Puura
513. Kruuda, Kristjan.Vasalemma lubjakivist ja selle kaevandamisest. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 46 l., 3 joon., 12 fotot, 2 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. T. Pani
514. Lasberg, Katrin.Pinnaste geotehnilised omadused Tartu vanalinna kvartalis.Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 57 l., 67 joon.,12 tab. Bibl. 10 nim. Juh. V. Kalm
515. Mets, Kätlyn.Merevee keemiline "jälg" Pärnu viirsavides. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 25 l., 8 joon., 8 tab. Bibl. 13 nim. Juh. V. Kalm
516. Oja, Taisi. Torma valla põhjavee kvaliteedi uuring. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 20 l., 6 joon., 2 tab. Bibl. 15 nim. Juh. E. Karro
517. Talts, Kerly.Kaliningradi maavärina, september 21, 2004, makroseismilised ilmingud Lõuna-Eestis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2005, 40 l., 19 joon., 5 tab., 4 lisa. Bibl. 31 nim. Juh. V. Puura
518. Veske, Annika.Kaliningradi maavärina, sept. 21, 2004, makroseismilised ilmingud Lääne-Eestis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2005, 39 l., 2 joon., 2 tab., 5 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. V. Puura 

2004

487. Eensaar, Jaan. Tartu vanalinna kvartali põhjavee tasemete dünaamika 1947-2002.a.Bakalureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2004, 37 l., 15 joon., 1 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. V. Kalm, E. Karro 488. Haamer, Kadri. Fluoriidi leviku seaduspärasused Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksis. Tartu, 2004, 48 l., 14 joon., 4 tab. Bibl. 84 nim. Juh. E. Karro
489. Karimov, Mark. Bottom sediment mineralogy of the western Norwegian fjords (Lääne Norra fjordide põhjasetete mineraalne koostis). Tartu, 2004, 56 l., 37 joon., 1 tab., 3 lisa. Bibl. 31 nim. Juh. Kalle Kirsimäe, Aivo Lepland
490. Kübar, Rene. Vaiade kerge rammvaiade süvitamisel Muuga sadama näitel. Tartu, 2004, 53 l., 11 joon., 2 tab., 2 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. J. Kärk, A. Jõeleht
491. Mõtlep, Riho. Settekivimite looduslik γ-kiirguse intensiivsus: gamma-karotaazi intensiivsus ja settekivimite mineraalne koostis Tartu (453) puuraugus. Tartu, 2004, 51 l., 11 joon., 1 tab., 1 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. K. Kirsimäe
492. Nelis, Martin. Neugrundi kraatri mattumine ja mõju plahvatusjärgsetele settekeskkondadele. Tartu, 2004, 35 l., 13 joon., 3 tab., 1 fototahvel. Bibl. 14 nim. Juh. L. Ainsaar
493. Ritsberg, Kersti. Emajõe oru geoloogiast ja morfoloogiast. Tartu, 2004, 66 l., 48 joon., 1 tab. Bibl. 33 nim. Juh. T. Hang, A. Rosentau
494. Somelar, Peeter. Segakihilise illiit-smektiidi morfoloogia ja struktuuri uurimine teravikmikroskoopia ja röntgenstruktuuranalüüsi meetoditega: Kinnekulle K-bentoniidi illitiseerumise mehhanism Balti Basseinis. Tartu, 2004, 54 l., 25 joon., 2 tab. Bibl. 70 nim. Juh. K. Kirsimäe
495. Valdmann, Alar. Kambriumi-Vendi (Cm-V) veekompleksi põhjavee sooldumise põhjused Kopli poolsaarel. Tartu, 2004, 33 l., 1 joon., 2 lisa. Bibl. 38 nim. Juh. A. Marandi 

2003

473. Enni, Riho. Eesti rannikumere riffmoodustised Ordoviitsiumi ja Siluri kivimites seismilise pidevsondeerimise andmetel. Tartu, 2003, 66 lk., 17 joon., 2 lisa. Bibl. 16 nim. Juh. I. Tuuling
474. Hiiob, Mariina. Potensiaalselt toksiliste mikrobioelementide levik Eesti põhjavees. Tartu, 2003, 58 lk., 11 joon., 12 tab. Bibl. 101 nim. Juh. E. Karro
475. Kaasik, Ago. AS Nordkalk Rakke lubjatehase lubjajäätmete füüsikalis-keemilised omadused ning nende kasutamine Kamariku karjääri rekultiveerimisel. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias.Tartu, 2003, 60 lk., 11 joon., 6 tab., 5 lisa. Bibl. 33 nim. Juh. K. Hellat, E. Karro, K. Kirsimäe
476. Kalam, Evelyn. Ülem-Ordoviitsiumi ja Siluri seismostratigraafia Saaremaa lähedasel akvatooriumi alal ja selle korrelatsioon Saaremaa puursüdamike järjendstratigraafilise liigestusega. Tartu, 2003, 50 lk., 11 joon., 3 tab. Bibl. 40 nim. Juh. I. Tuuling, L. Ainsaar
477. Kohv, Marko. Maalihete modelleerimine ja prognoos Pärnu maakonna näitel. Tartu, 2003, 75 lk., 27 joon., lisas 2 fototahvlit. Bibl. 29 nim. Juh. P. Talviste, T. Hang
478. Markson, Maret. Vilsandi lõunaosa ja Vesiloo saare paljandid ja fossiilid. Tartu, 2003, 40 lk., 12 joon., 4 tab, lisas 14 fototahvlit. Bibl. 17 nim. Juh. O. Tinn, T. Meidla
479. Meriste, Mats. Settekuhjumine Kasari deltas ja Matsalu lahe maismaastumine. Tartu, 2003, 64 lk., 14 joon., 6 fotot. Bibl. 44 nim.Juh. K. Kirsimäe
480. Niinepuu, Krista. Jaagarahu lademe rifistruktuurid Vilsandi saare põhjarannikul. Tartu, 2003, 45 lk., 21 joon., 2 tab., lisas 10 fototahvlit. Bibl. 27 nim. Juh. T. Meidla, O. Tinn
481. Puksing, Marko. Käsmu lahe randade iseloomustus ja kasutusvõimalused. Tartu, 2003, 45 lk., 5 joon., 9 fotot. Bibl. 14 nim. Juh. K. Orviku, T. Hang
482. Rohtla, Ranek. Abja aluseliste kivimite massiiv Edela-Eesti aluskorras: uuritus, kivimid, probleemid. Tartu, 2003, 43 lk., 18 joon., 16 fotot. Juh. J. Kirs
483. Tilk, Kaidi. Siluri klindi geoloogiast Saaremaa ja Gotlandi vahelisel alal seismilise pidevsondeerimise andmetel. Tartu, 2003, 71 lk., 21 joon, 4 tab., 4 lisa. Bibl. 29 nim. Juh. I. Tuuling
484. Soveri, Tommi. Settekivimite kvantitatiivne mineraalne analüüs Rietveld põhisel röntgendifraktsioonanalüüsi meetodil: näide Eesti Paleosoiliste setendite koostisest Taagepera puuraugus. Tartu, 2003, 56 lk., 10 joon., 2 tab., 1 lisa. Bibl. 29 nim. Juh. K. Kirsimäe
485. Urtson, Kristjan. Analoogmodelleerimise võimalustest maakoore osalise ülessulamise uurimisel. Tartu, 2003, 46 lk., 17 joon., 1 tab., 4 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. A. Soesoo
486. Uibopuu, Ethel. Palaeoproterozoic Snavva Facies metasediments in Norrbotten County, Northern Sweden (Paleoproterosoikumi Snavva faatsiese metasedimendid Norrbotteni läänis Põhja-Rootsis). Tartu, 2003, 43 lk., 4 joon., 1 tab. Bibl. 28 nim. Juh. L. Ainsaar, R. Kumpulainen49. lend - 2002

467. Kespre, Terje. Kambriumi ealine murenemiskoorik Alam-Kambriumi Lontova kihistu savidel Balti paleobasseinis ja Moskva sünekliisis. Tartu, 2002, 37 lk., 11 joon., 3 tab. Bibl. 29 nim. Juh. K.Kirsimäe
468. Malkki, Merje. Muutused Ohesaare mikrofaunakoosluses. Tartu, 2002, 41 lk., 6 joon., 3 tab, lisas 3 fototahvlit. Bibl. 28 nim. Juh. T.Meidla, O.Tinn
469. Preeden, Ulla. Löögimoonde jälgedega kvarts ja selle asend Kärdla meteoriidikraatris. Tartu, 2002, 52 lk., 9 joon., 1 tab, 5 fototahvlit, 3 lisa. Bibl. 34 nim. Juh. V. Puura, J.Kirs
470. Sibul, Ivo.Baltikumi Siluri ostrakoodistandard ja tema kasutus. Tartu, 2002, 23 lk., 6 joon., 2 tab, 10 lisa ( 10 lisas 7 fototahvlit ). Bibl. 16 nim. Juh. M.Rubel
471. Sohar, Kadri. Ostrakoodiperekond Conchoprimitia Öpik, 1935Baltoskandia Volhovi ja Kunda lademes. Tartu, 2002, 27 lk., 3 joon., 9 tab, 2 fototahvlit. Bibl. 16 nim. Juh. O.Tinn, T.Meidla
472. Tänavsuu, Kati. Arumetsa savilasundi geoloogiline ehitus ja genees. Tartu, 2002, 41 lk., 13 joon., 3 lisa (II lisas 5 fototahvlit). Bibl. 22 nim. Juh. K.Kirsimäe, M.Rattas 

2001

460. Elbra, Tiiu. Settekivimite tiheduse ja poorsuse määramise metoodika väljatöötamine. Tartu 2001, 27 lk., 5 joon., 4 tab, lisas 1 fototahvel. Bibl. 8 nim. Juh. A. Jõeleht
461. Hiir, Karin. Kesk-Alamdevon-Siluri veekompleksi põhjavee keemilise koostise kujunemise võimalused. Tartu 2001, 38 lk., 9 joon., 11 tab., 4 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. A. Marandi
462. Vahtra, Tiina. Plavinase lade Peetri jõe piirkonnas Võrumaal. Tartu 2001, 38 lk., 10 joon.,1 fototahvel, lisas 3 fototahvlit. Bibl. 17 nim. Juh. L. Ainsaar
463. Vers, Evelin. Karinu maardla Mg-vaeste lubjakivide dolomiidistumine keemilise analüüsi andmetel. Tartu 2001, 50 lk., 25 joon., 6 tab., lisas 2 tab., 7 joon. Bibl. 17 nim. Juh. V. Puura, T. Pani
464. Polikarpus, Maile. Tartu maakonna põhjavee reostuskaitstuse kaart. Tartu, 2001, 51 lk., 1 joon., 1 tab, 7 lisa, 4 kaarti. Bibl. 27 nim. Juh. A. Marandi, R. Perens
465. Klaos, Tiiu.Terrigeenne settimine Caradocis (Hilis-Ordoviitsium) Lõuna-Eestis. Tartu, 2001, 35 lk. 14 joon. Bibl. 34 nim. Juh. L. Ainsaar
466. Troon, Marko. Läänemere aluse Balti klindi geoloogiast Hiiumaa ja Gotska Sandöni vahelisel alal seismilise pidevsondeerimise andmetel. Tartu, 2001, 51 lk., 12 joon., 1 tab, 15 lisa. Bibl. 40 nim. Juh. I. Tuuling

2000

457. Ilves, Priit. Pinnasemassiivi ruumiline muutlikkus ja tihenemise algstaadium Muuga sadama akvatooriumi näitel. Tartu, 2000, 44 lk., 23 joon. Bibl. 53 nim. Juh. P. Talviste
458. Kuldkepp, Reedik. Epigeneetilisest dolomiidistumisest Rõstla karjääris. Tartu, 2000, 61 lk., 10 joon., 6 tab, lisas 19 fototahvlit (2 eraldi vutlaris). Bibl. 19 nim. Juh. V. Puura, T. Pani
459. Kõiv, Maarika. Kagu-Eesti allikad loodusmälestistena. Tartu, 2000, 38 lk., 17 joon., 5 lisa. Bibl. 48 nim. Juh. H. Kink, A. Marandi

1999

453. Kaasik, Janika. Võrtsjärve alamkihistu moreeni litoloogia Tamme paljandi näitel. Tartu, 1999, 48 lk., 20 joon., 11 tab., lisas 8 fotot. Bibl. 48 nim. Juh. V. Kalm, K. Kirsimäe
454. Kalberg, Tuuli. Metesetete lõimis Keibu ja Nõva lahes. Tartu, 1999, 67 lk., 25 joon., 10 tab. Bibl. 40 nim. Juh. T. Kurvits, J. Kask
455. Nemliher, Reet. Eoolsed setted Peipsi põhjarannikul. Tartu, 1999, 40 lk., 19 joon., 4 tab. Bibl. 46 nim. Juh. T. Kurvits
456. Tamberg, Indrek. Kambrium - Vendi veekompleksi põhjavee keemilise koostise muutustest Tallinna veehaardel. Tartu, 1999, 35 lk., 1 joon., 5 tab., 4 fotot, lisas 31 joonist ja tabel. Bibl. 13 nim. Juh. A. Jõeleht

1998

451. Kikas, Rutt. Eesti aluskorra struktuursete vööndite orogeensete granitoidide petroloogiast. Tartu, 1998, 64 lk., 83 joon., 5 lisa. Bibl. 27 nim. Juh. J. Kirs, V. Puura
452. Rosentau, Alar. Võru maakonna kruusa-, liiva- ja maa-ainelise karjääride rekultiveerimine. Tartu, 1998, 57 lk., 39 joon., 5 tabelit, lisa 35 fotot. Bibl. 54 nim. Juh. V. Kalm

1997

449. Heinamaa, Andris. Lasnamäe ehituslubjakivi plokilisusest Väo karjääri näitel. Tartu, 1997, 42 lk., 7 joon., 1 tab., 5 lisa, 6 fotot. Bibl. 19 nim. Juh. V. Puura
450. Niinemets, Eve. Komatiitse magmatismi esinemise võimalikkusest Eesti aluskorras Loode-Eesti amfiboliitide näitel. Tartu, 1997, 48 lk., 28 joon., 5 lisa. Bibl. 66 nim. Juh. J. Kirs, J. Kivisilla

1996

445. Enel, Margit. Moreeni lõimise ja mineraalse koostise pindalaline varieeruvus Võhma piirkonnas. Tartu, 1996, 44 lk., 27 joon., 4 lisa. Bibl. 15 nim. Juh. K. Kirsimäe
446. Hints, Olle. Jawed polychaetes in the Upper Viruan North Estonian Confacies Belt [Keskordoviitsiumi ülaosa skolekodondid Põhja-Eesti konfaatsieses]. Tartu, 1996, 85 lk., 9 joon., 7 fototahvlit. Bibl. 68 nim. Juh. T. Meidla
447. Pajus, Jan. Glaukoniit Tremadoc/Arenigi piirikihtides Eestis. Tartu, 1996, 43 lk., 5 joon., 11 tab., 5 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. T. Kurvits
448. Kivik, Janno. Eesti väikesadamate geotehnilised analoogid. Tartu, 1996, 32 lk., lisas 24 joon., 5 tab. Bibl. 33 nim. Juh. P. Talviste

1995

438. Ever, Toomas. Rakvere linna põhjavesi ja seda mõjutavad tegurid. Tartu, 1995, 61 lk., 17 joon., 11 tab., lisas 12 tab., 4 kaarti. Bibl. 19 nim. Juh. H. Kink
439. Marandi, Andres. Pakri poolsaare hüdrogeoloogiline seisund. Tartu, 1995, 30 lk., joon., 3 tab., 5 lisa. Bibl. 14 nim. Juh. H. Kink
440. Raud, Jüri. Kambriumi pinnaste geotehnilised omadused. Tartu, 1995, 34 lk., 15 lisa. Bibl. 46 nim. Juh. U. Lemberg
441. Rodi, Tiia. Eesti põhjaranniku mesoliitiliste ja neoliitiliste asulakohtade kiviaines. Tartu, 1995, 33 lk., lisa. Bibl. 7 nim. Juh. J. Kirs, A. Kriiska
442. Semidor, Maili. Keila ja Oandu lademe piirikihid Loode-Eestis. Tartu, 1995, 53 lk., 23 joon. Bibl. 32 nim. Juh. L. Ainsaar
443. Teiter, Kristjan. Geoinfosüsteemide kasutamine Saaremaa põhjavee reostuskaitstuse kaardi koostamisel. Tartu, 1995, 48 lk., 1 tab., 8 lisa. Bibl. 12 nim. Juh. E. Pukkonen, A. Loog
444. Vilbo, Jana. Leedu ordoviitsiumi ostrakoodide ajaline järjestamine. Tartu, 1994, 34 lk., 7 joon., 2 tab., 7 lisa. Bibl. 14 nim. Juh. M. Rubel, T. Meidla 

1994

428. Jegonjan, Kalmer. Konodondid kambriumi-ordoviitsiumi piirikihtidest Põhja-Eestis. Tartu, 1994, 74 lk., 9 joon., 8 fototahvlit. Bibl. 44 nim. Juh. V. Viira, T. Meidla
429. Kivisalu, Einar. Tapa linna põhjavee naftareostuse levik ja selle uurimine. Tartu, 1994, 60 lk., 29 joon., 2 tab. Bibl. 22 nim. Juh. A. Loog, M. Salu
430. Kivisalu, Mall. Madal- ja kõrgsooturba omaduste võrdlus. Tartu, 1994, 55 lk., 10 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. U. Uri, A. Loog
431. Laas, Tuuli. Aspects of dermal exoskeleton histology and composition of Middle Devonian fishes from Estonia. Tartu, 1994, 2 lk., 12 joon., 7 tab., 13 fototahvlit. Bibl. 29 nim. Juh. J. Kirs, J. Nemliher. Res.: Eesti keskdevoni kalade dermaalse välisskeleti histoloogiast ja koostisest.
432. Markina, Marju. Vee keemilise koostise kujunemine rabas (Soomaa ja Endla raba näitel). Tartu, 1994, 30 lk., 11 lisa. Bibl. 8 nim. Juh. H. Kink
433. Moppel, Anti. Hiiumaa muldade geokeemiast. Tartu, 1994, 26 lk, 27 joon., 17 tab. Bibl. 14 nim. Juh. E. Pukkonen, A. Loog
434. Ojamäe, Ivo. Turba kütteväärtuse sõltuvus tehnilistest näitajatest ja liigilisest koostisest. Tartu, 1994, 23 lk., 23 joon., 2 tab. Bibl. 15 nim. Juh. M. Orru, V. Kalm
435. Roosalu, Reet. Eesti kambrium-vendi põhjaveeladestu hüdrogeokeemiline üldistus. Tartu, 1994, 53 lk., 16 joon., 1 tab., 8 lisa. Bibl. 36 nim. Juh. R. Mokrik
436. Suuroja, Sten. Löögimetamorfismi ilminguist Kärdla kraatri kristalsetes kivimites. Tartu, 1994, 49 lk., 4 joon., 6 tab., 4 lisa. Bibl. 33 nim. Juh. J. Kirs
437. Tombak, Mirjam. Sr, Mn, Fe ja Cl kui mineraali tekke indikaatorid. Tartu, 1994, 61 lk., 18 joon., 4 tab. Bibl. 21 nim. Juh. T. Kiipli

1993
õppeaeg 4 aastat

419. Jõeleht, Argo. Elektromeetriliste meetodite rakendamise võimalustest tektooniliste rikkevööndite uurimisel ja uurimise tähtsusest. Tartu, 1993, 21 lk., 1 joon., 1 tab., 11 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. S. Solovjova
420. Jõeleht, Kaja. Karst ja allikad Pandivere riiklikul veekaitsealal. Tartu, 1993, 45 lk., 3 joon., 2 tab., 6 lisa. Bibl. 57 nim. Juh. H. Kink
421. Kirsimäe, Kristel. Kambriumi ja ordoviitsiumi piirikihtide mineraloogia Valkla ja Nõmmeveski paljandis. Tartu, 1993, 64 lk., 7 joon., 11 tab., 2 lisa. Bibl. 34 nim. Juh. T. Kurvits
422. Lokk, Uve. Looduslike bituumenite levik Lääne-Eesti saartel. Tartu, 1993, 23 lk., 7 joon., 5 fototahvlit, 1 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. V. Kattai
423. Maa, Kristiina . Moreenide litostratigraafia Kunda mattunud orus. Tartu, 1993, 21 lk., 1 joon., 7 lisa. Bibl. 7 nim. Juh. V. Kalm
424. Pääslane, Piret. Tartu linna Tartu veekompleksi iseloomustus, parameetrite ja põhjaveevaru arvutus. Tartu, 1993, 51 lk., 6 joon., 9 tab., 8 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. S. Välkmann
425. Viigi, Heli. Põhjavee tarbevaru arvutamine Tartu linna Pärnu-Siluri veekompleksi näitel. Tartu, 1993, 59 lk., 10 joon., 12 tab., 5 lisa. Bibl. 13 nim. Juh. S. Välkmann
426. Vinn, Olev. On the phyllograptid graptolites and the Arenigian graptolite zonation of the Moscow and Baltic syneclises. Tartu, 1993, 39 lk., 8 lisa. Bibl. 35 nim. Juh. D. Kaljo. Res.: Füllograptoidsete graptoliitide ja Arenigi graptoliitide tsonaalsusest Moskva ja Balti sünekliisis.
427. Vunder, Kaisa. Eesti paekivi ilust. Tartu, 1993, 79 lk., 31 joon., 6 tab., 40 fotot, 1 lisa. Bibl. 18 nim. Juh. H. Perens

1993
õppeaeg 5 aastat

407. All, Tarmo. Saaremaa Siluri karbonaatkivimite filtratsiooniliste omaduste muutlikkuse uurimine vooluhulga karotaaþiga. Tartu, 1993, 40 lk., 15 joon., 1 tab., 1 lisa. Bibl. 13 nim. Juh. R. Perens
408. Jürgenson, Jaak. Pärnu madaliku edelaosa ökohüdrogeoloogilised tingimused. Tartu, 1993, 47 lk., 3 joon., 4 tab., 13 lisa. Bibl. 13 nim. Juh. H. Kink
409. Kattel, Pille. Raikküla lade Sulus. Tartu, 1993, 59 lk., 6 joon., 2 fotot, 8 fototahvlit. Bibl. 23 nim. Juh. R. Einasto
410. Keerberg, Vahur. Põhjavee arvutimodelleerimine Lehtse ja Jootme piirkonna näitel. Tartu, 1993, 65 lk., 23 joon., 1 lisa. Bibl. 5 nim. Juh. M. Metsur
411. Lillestik, Peeter. Eesti aluskorra varaplatvormsete granitoidide raske fraktsiooni aktsessooride mineraloogilisest analüüsist. Tartu, 1993, 44 lk., 18 diagr., 10 tab., 7 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. J. Kirs
412. Moora, Harri. Põhja-Eesti klindilahtedes paiknevate põikvormide kujunemisloost. Tartu, 1993, 72 lk., 9 joon., 6 tab., 5 lisa, 16 fotot. Bibl. 43 nim. Juh. A. Raukas
413. Otsmaa, Sven. Isotoopmeetodite kasutamisest Eesti põhjavete uuringul. Tartu, 1993, 67 lk., 21 joon., 21 tab., 3 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. R. Vaikmäe
414. Plado, Jüri. Petrophysical Research into the Kärdla Meteorite Crater, Hiiumaa, Estonia. Tartu, 1993, 39 lk., 18 joon., 5 lisa. Bibl. 59 nim. Juh. V. Puura. Res.: [Kärdla meteoriidikraatri petrofüüsikaline uuring, Hiiumaa, Eesti]
415. Plink, Piret. Glatsiaalne ning hilis- ja pärastjääaegne sedimentogenees Lääne-Eestis. Tartu, 1993, 67 lk., 21 joon., 6 tab. Bibl. 64 nim. Juh. V. Kalm, J. Kask
416. Raha, Margus. Kärdla rõngasstruktuuri uurimine geofüüsikaliste meetoditega. Tartu, 1993, 91 lk., 3 joon., 1 tab., 3 lisa. Bibl. 17 nim. Juh. Ü. Rehemägi
417. Rom, Marge. Kaali meteoriidi 7. kraatri kildude mineraloogiast ja keemilisest koostisest. Tartu, 1993, 23 lk., 5 joon., 5 tab., 26 mikrofotot. Bibl. 23 nim. Juh. Ü. Kestlane
418. Vunder, Vallo. Saaremaa põhjavee kaitstusest ja kvaliteedist. Tartu, 1993, 51 lk., 15 joon., 7 tab., 1 lisa. Bibl. 29 nim. Juh. R. Perens 

1992

397. Andresmaa, Eda. Pandivere kirdeosalämmastikureostus. Tartu, 1992, 81 lk., 9 joon., 8 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. H. Kink
398. Kirsimäe, Kalle. Turmaliinist Baltikumi devoni terrigeensetes setendites. Tartu, 1992, 40 lk., 10 joon., 4 tab., 1 lisa. Bibl. 37 nim. Juh. A. Kleesment, J. Aruväli
399. Mark, Aare. Tõlliste valla geoloogiast ja maavaradest. Tartu, 1992, 57 lk., 13 tab., 13 lisa. Bibl. 31 nim. Juh. K. Soa
400. Noormets, Riko. Eesti loodeselfi pinnakatte ehitusest. Tartu, 1992, 35 lk., 4 joon., 2 skeemi, 2 tab., 9 lisa. Bibl. 18 nim. Juh. J. Lutt
401. Orgusaar, Ene. Lämmastikureostus Pandivere veekaitseala loodeosas (Kadrina vald). Tartu, 1992, 71 lk., 4 joon., 7 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. H. Kink
402. Petersell, Madis. Nõrkade saviliivade omadused. Tartu, 1992 38 lk., 1 joon., 11 graafikut, 6 lisa. Bibl. 5 nim. Juh. H. Tang, E. Dravant
403. Poska, Anneli. Lääne-Eesti soo- ja järvesetete stratigraafiast Järveotsa järve ja Pitkasoo näitel. Tartu, 1992, 66 lk., 25 joon., 5 tab., 3 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. L. Saarse
404. Sark, Marge. Väo kihistu iseloomustus Tallinna ümbruse karjäärides. Tartu, 1992, 84 lk., 26 joon., 4 tab., 5 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. T. Saadre
405. Tooming, Mats. Peipsi järve looderanniku liivade litoloogiast. Tartu, 1992, 59 lk., 12 joon., 3 tab., 4 lisa. Bibl. 11 nim. Juh. M. Rattas
406. Väling, Peeter. Keemiliste elementidega reostuse hindamine Soome lahe Eesti piiridesse kuuluva ala põhjasetetes ja Tallinna lahe põhjasetete reostus. Tartu, 1992, 72 lk., 1 graafik, 7 tab., 6 lisa. Bibl. 13 nim. Juh. J. Kivisilla

1991

390. Härmaste, Anne. Late Ordovician and Early Silurian acritarchs from Tähkvere borehole no. 726. Tartu, 1991, 33 lk., 2 joon., 1 tab., 11 fototahvlit. Bibl. 20 nim. Juh. I. Paalits
391. Karjus, Riho. Väetiste mõju moreenile. Tartu, 1991, 59 lk., 6 joon., 9 tab., 33 fotot. Bibl. 22 nim. Juh. O. Tammemäe
392. Karro, Enn. Lahemaa Rahvuspargi põhjavee keemilisest reþiimist. Tartu, 1991, 77 lk., 10 joon., 4 tab. Bibl. 33 nim. Juh. H. Kink
393. Külm, Tiina. Viru, Nigula ja Meenikunno raba ning Viidumäe soostiku hüdrogeoloogiast. Tartu, 1991, 78 lk., 20 joon., 15 tab. Bibl. 18 nim. Juh. H. Kink
394. Lelgus, Mati. Tõrva linna vesivarustus. Tartu, 1991, 1 lk., 6 joon., 11 tab., 16 lisa. Bibl. 12 nim. Juh. M. Stroom
395. Rahumäe, Edda. Aruküla ja Burtnieki lademe piirikihtide mineraloogia Võrtsjärvest läänes. Tartu, 1991, 57 lk., 9 joon., 7 tab., 2 lisa. Bibl. 18 nim. Juh. A. Kleesment
396. Tammeaid, Indrek. Estonian Vendian-Lower Palaeozoic Sedimentary Sulphides. 40 lk., 17 joon., 5 tab., 14 fototahvlit. Bibl. 78 nim. Juh. E. Pirrus. Res.: [Eesti vendi-alampaleosoikumi settelised sulfiidid] 

1990

378. Alasi, Kalle. Pärnu mereliivade geotehniliste omaduste kujunemine. Tartu, 1990, 60 lk., 8 tab., 10 graaf., 11 lisa. Bibl.44 nim. Juh. M. Mets.
379. Ehte, Külli. Otepää maastikukaitseala Pühajärve vesikonna hüdrogeoloogilised tingimused. Tartu, 1990, 76 lk., 14 joon., 5 tab., 3 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. H. Kink
380. Kalamäe, Peep. Kirde-Eesti mullastiku geokeemiast. Tartu, 1990, 20 lk., 5 joon., 1 tab., 13 lisa. Bibl. 6 nim. Juh. A. Loog, J. Kivisilla
381. Kansi, Kaido. Savimineraalide röntgenograafilise määramise metoodika Soome lahe lääneosa põhjasetetes. Tartu, 1990, 45 lk., 20 joon., 10 tab. Bibl. 12 nim. Juh. V. Kalm, P. Tammik
382. Kuusing, Merle. Kunda-Aru lubjakivikarjääri mõju pinna- ja põhjaveele. Tartu, 1990, 54 lk., 14 joon., 3 tab. Bibl. 18 nim. Juh. T. Metslang
383. Lepland, Aave. Morfodünaamilised protsessid Ruhnu saare idarannikul. Tartu, 1990, 58 lk., 5 joon., 76 tab., 4 fotot, 13 lisa. Bibl. 11 nim. Juh. J. Kask
384. Lepland, Aivo. Piusa oru geoloogiast. Tartu, 1990, 90 lk., 24 joon., 7 tab., 1 lisa (eraldi köide). Bibl. 48 nim. Juh. T. Hang, V. Kalm
385. Nelke, Peedo. Külghõõrde arvestamisest vaia kandevõime määramisel surusondide abil. Tartu, 1990, 48 lk., 13 joon., 4 tab., 15 lisa. Bibl. 9 nim. Juh. E. Listra
386. Nemliher, Jüri. Eesti karbifosforiite moodustavate lingulaatide tekkest, mineraalsest koostisest ning skeletistruktuuridest. Tartu, 1990, 52 lk., 17 joon., 6 tab., 4 lisa. Bibl. 52 nim. Juh. I. Puura
387. Noor, Allan. Nõrkade pinnaste stabiliseerimine põlevkivituhaga. Tartu, 1990, 73 lk., 12 joon., 5 tab., 6 fotot, 9 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. P. Talviste
388. Pihlar, Rein. Põhjavee tarbevaru arvutamine Tartu linna ordoviitsium-kambriumi veehorisondi näitel. Tartu, 1990, 83 lk., 23 joon., 9 tab., 4 lisa. Bibl. 18 nim. Juh. S. Välkmann
389. Vendt, Maire. Lahemaa Rahvuspargi hüdrogeoloogia ja kvaternaarsed setted. Tartu, 1990, 91 lk., 12 joon., 4 tab., 2 lisa. Bibl. 31 nim. Juh. H. Kink, A. Oraspõld

1989

366. Agasild, Donald. Termokaardistamine ja distantssondeerimine põhjavee väljavoolualade piiritlemisel. Tartu, 1989, 52 lk., 13 joon., 14 tab., 10 lisa. Bibl. 16 nim. Juh. U. Uri
367. Eek, Külli. Pandivere kõrgustiku lõunaosa hüdrogeoloogilised tingimused. Tartu, 1989, 87 lk., 13 joon., 14 tab., 10 lisa. Bibl. 16 nim. Juh. H. Kink
368. Eek, Peeter. Tiivikkatsetega Eestis määratud pinnaste tugevusparameetrid. Tartu, 1989, 79 lk., 25 joon., 1 tab., 5 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. P. Talviste
369. Karjus, Anne. Looduslike ja tehistingimuste mõju pinna- ja põhjavee kujunemisele Virumaa kesk- ja põhjaosas. Tartu, 1989, 60 lk., 14 joon., 9 tab. Bibl. 19 nim. Juh. H. Kink
370. Kattel, Taavo. Pärnu viirsavide ruumiline muutlikkus. Tartu, 1989, 51 lk., 14 joon., 9 tab., 8 lisa. Bibl. 12 nim. Juh. P. Talviste
371. Pomerants, Marko. Pandivere Riikliku Veekaitseala ratsionaalne majandamine ja funktsionaalne tsoneerimine. Tartu, 1989, 87 lk., 6 joon., 5 tab., 2 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. H. Kink
372. Puura, Erik. Tehnogeensed mineraalid põlevkivirajooni tehispinnavormides Kirde-Eestis. Tartu, 1989, 39 lk., 3 joon., 3 tab., 3 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. J. Kirs
373. Puusepp, Mait. Lõuna-Eesti moreenide omaduste muutlikkusest erinevates pinnavormides. Tartu, 1989, 62 lk., 24 joon., 2 tab., 45 lisa. Bibl. 12 nim. Juh. M Mets
374. Soesoo, Alvar. Tapa ploki asendist Põhja-Eesti aluskorras ja tema kivimiline iseloomustus. Tartu, 1989, 84 lk., 42 joon., 4 tab. Bibl. 31 nim. Juh. J. Kirs, V. Klein
375. Tinn, Oive. Rootsiküla lademe litoloogiast Lääne-Saaremaal. Tartu, 1989, 52 lk., 3 joon., 8 fototahvlit, 1 lisa. Bibl. 11 nim. Juh. R. Einasto, A. Oraspõld
376. Veski, Siim. Maardu järve geoloogiast ja nüüdisseisundist. Tartu, 1989, 107 lk., 33 joon., 13 tab., 2 lisa. Bibl. 76 nim. Juh. L. Saarse
377. Alasi, Aira. Jaani lademe Paramaja kihtide ja Jaagarahu lademe litofatsiaalne iseloomustus Ida-Saaremaal ja Muhus. Tartu, 1989, 48 lk., 10 joon., 1 tab., 11 fototahvlit, 5 lisa. Bibl. 32 nim. Juh. H. Perens 

1988

362. Jalakas, Inger. Adavere ja Jaani lademe litofatsiaalne iseloomustus Ida-Saaremaal ja Muhus. Tartu, 1988, 64 lk., 25 joon., 8 tab., 5 fototahvlit, 6 lisa. Bibl. 47 nim. Juh. A. Oraspõld, H. Perens
363. Jürjens, Ene. Ida-Saaremaa loodeosa kvaternaarigeoloogia. Tartu, 1988, 80 lk., 11 joon., 14 tab., 9 fotot, 6 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. V. Kalm, A. Einmann
364. Rattas, Maris. Orava-Mustoja servamoodustise limnoglatsiaalsete liivade litoloogiast. Tartu, 1988, 52 lk.,7 joon., 6 tab., 4 fotot, 2 lisa. Bibl. 15 nim. Juh. V. Kalm, U. Liiber
365. Tinn, Aare. Res.: Põhja-Rarõtkini aheliku hilisjuura-varakriidi ja eotseen-miotseeni magmakivimite petroloogiline iseloomustus. 

1987

351. Aru, Helje. [Latorpi lademe trilobiitidest Eestis ja Leningradi oblastis] Res.: Trilobites of the Latorp Stage from Estonia.
352. Arbeiter, Rene. Vaia kandevõime mudelvaia ja surupenetreerimise võrdluskatseist. Tartu, 1987, 68 lk., 24 joon., 9 tab., 3 fotot, 3 lisa. Bibl. 40 nim. Juh. E. Listra
353. Ilves, Janika. Sekundaarsed fosfaadid Lääne-Kabala fosforiitides. Tartu, 1987, 83 lk., 12 joon., 9 tab., 4 lisa. Bibl. 27 nim. Juh. S. Detkovski, A. Loog
354. Ilves, Tõnu. Tremadoci graptoliitargilliitide geoloogiline-geokeemiline iseloomustus Lääne-Eesti perspektiivalal. Tartu, 1987, 53 lk., 8 joon., 2 tab., 3 lisa. Bibl. 39 nim. Juh.
355. Nigul, Sulo. Raua-mangaani konkretsioonidest Naissaar-Väike-Tütarsaar vahelisel alal. Tartu, 1987, 146 lk., 10 joon., 37 tab., 12 fotot, 10 lisa. Bibl. 43 nim. Juh. V. Kalm, P. Tammik
356. Rannat, Unne. Jämepurdmaterjal Tallinna ümbruse paljandite kambriumi-ordoviitsiumi piirikihtides. Tartu, 1987, 88 lk., 14 joon., 5 tab., 7 fototahvlit. Bibl. 40 nim. Juh. K. Mens, A. Loog
357. Rooma, Anne. Otepää kõrgustiku idaosa moreenide litoloogiast. Tartu, 1987, 71 lk., 12 joon., 8 tab., 2 lisa. Bibl. 32 nim. Juh. V. Kalm, U. Liiber
358. Saarmäe, Arno. Fluvioglatsiaalsete setete litoloogiast Otepää kõrgustiku idaosas. Tartu, 1987, 71 lk., 11 joon., 4 tab., 16 fotot. Bibl. 24 nim. Juh. V. Kalm
359. Saarmäe, Marika. Burtnieki lademe mineraloogiast Eestis ja selle võrdlus stratotüüpse läbilõike mineraloogiaga. Tartu, 1987, 84 lk., 22 joon., 5 tab., 2 fotot. Bibl. 26 nim. Juh. E. Kurik, K. Mens, R. Mootse
360. Tuuling, Tiia. Saaremaa dolokivilasundite ehitusest ja tekkeloost. Tartu, 1987, 67 lk., 9 joon., 7 fototahvlit. Bibl. 27 nim. Juh. R. Einasto
361. Karu, Avo. Pinnaseliigi määramine surupenetratsiooni järgi. Tartu, 1987, 66 lk., 21 joon., 3 tab., 10 monogrammi. Bibl. 25 nim. Juh. M. Mets 

1986

344. Ainsaar, Leho. Põlevkivi sisaldava kompleksi ülemise osa (Kurna kihtkonna, CIII-DII) ehitusest. Tartu, 1986, 51 lk., 10 joon. Bibl. 42 nim. Juh. R. Männil, A. Rõõmusoks
345. Haamer, Raivo. Nõrkade savipinnaste konsolidatsioonimooduli määramine teimimisel. Tartu, 1986, 35 lk., 4 joon., 5 tab., 3 lisa. Bibl. 10 nim. Juh. M. Mets
346. Heinsalu, Atko. Balti jääpaisjärve setete litoloogiast Läänemere keskosas. Tartu, 1986, 64 lk., 20 joon., 10 tab., 1 lisa. Bibl. 50 nim. Juh. V. Kalm, R. Karukäpp
347. Heinsalu, Reet. Põhjavee ratsionaalne kasutamine ja kaitse Matsalu lahe lõunarannikul. Tartu, 1986, 94 lk., 6 joon., 7 tab., 1 skeem, 10 lisa. Bibl. 37 nim. Juh. H. Kink
348. Kangur, Valdo. Rannamõisa jõe vesikonna hüdrogeoloogilised tingimused ja inimtegevuse mõju tema veeressurssidele. Tartu, 1986, 60 lk., 6 joon., 7 tab., 2 lisa. Bibl. 27 nim. Juh. H. Kink
349. Ploom, Kuldev. Saarde kihistu litoloogiast Edela-Eestis. Tartu, 1986, 54 lk., 26 joon., 4 lisa. Bibl. 77 nim. Juh. R. Einasto
350. Mäss, Eero. Meresetete levikust ja koostisest Küdema lahes. Tartu, 1986, 41 lk., 22 joon., 10 tab. Bibl. 26 nim. Juh. Kaarel Orviku, V. KalmXXXII lend - 1985
334. Aavola, Ene. Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest S. M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoosi Kolga osakonnas. Tartu, 1985, 70 lk., 7 joon., 4 tab., 3 lisa. Bibl. 34 nim. Juh. H. Kink
335. Allikmaa, Aivar. Moreeni nihketugevus. Tartu, 1985, 55 lk., 23 joon., 14 tab., 70 lisa. Bibl. 28 nim. Juh. M. Mets
336. Kurvits, Tiia. Kesktremadoc'i setendite mineraloogiast Põhja-Eesti paljandites. Tartu, 1985, 80 lk., 14 joon., 14 tab., 2 fototahvlit. Bibl. 26 nim. Juh. A. Kleesment, H. Heinsalu
337. Luht, Helve. Vigala jõe vesikonna hüdrogeoloogilised tingimused. Tartu, 1985, 46 lk., 1 joon., 1 tab., 10 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. H. Kink
338. Madalik, Jaanis. Viljandi rajooni kirdeosa turbamaardlad. Tartu, 1985, 61 lk., 1 joon., 4 tab., 6 lisa. Bibl. 18 nim. Juh. G. Eltermann
339. Sedman, Aadu. Eesti liivade filtratsiooniomaduste hindamine ehitusgeoloogilisel uurimisel. Tartu, 1985, 51 lk., 5 joon., 6 tab., 9 lisa. Bibl. 27 nim. Juh. K. Riet
340. Sedman, Pille. Põhjavee reþiim Matsalu märgala piirkonnas. Tartu, 1985, 64 lk., 23 joon., 2 tab., 8 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. H. Kink
341. Tamm, Aili. Fluori esinemine Rakvere fosforiidirajoonis. Tartu, 1985, 54 lk., 9 joon., 7 tab., 6 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. V. Petersell
342. Tamm, Tarmo. Vaia kandevõime moreenpinnases. Tartu, 1985, 61 lk., 32 joon., 2 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. M. Mets
343. Vassiljev, Jüri. Loksa ümbruse viirsavidest. Tartu, 1985, 74 lk., 18 joon., 3 tab., 3 lisa. Bibl. 68 nim. Juh. R. Karukäpp, V. Kalm 

1984

319. Akel, Malle. Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest põllumajanduses Lahemaa Rahvuspargis Ilumäe kolhoosi näitel. Tartu, 1984, 57 lk., 7 joon., 3 tab., 4 lisa. Bibl. 45 nim. Juh. H. Kink
320. Helm, Anto. Kiilvaiade rõhtkandevõime Kagu-Eesti moreenides. Tartu, 1984, 51 lk., 15 joon., 5 tab., 3 lisa, bibl. 23 nim. Juh. J. Kärk
321. Kõrts, Aile. Res.: Alamkaradoki mikrofossiilid Põhja-Eesti struktuurilis-fatsiaalses vööndis.
322. Moldov, Ursula. Rüükala Coccosteus Narva lademes. Tartu, 1984, 66 lk., 13 joon., 4 tab., 3 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. E. Kurik
323. Nurk, Kaupo. Liivade geotehniliste omaduste sõltuvus tihedusest. Tartu, 1984, 46 lk., 11 joon., 1 tab., 3 lisa. Bibl. 28 nim. Juh. M. Mets
324. Paalits, Ivo. Ülgase kihistiku mikrofütoplanktonist stratotüüpsel alal. Tartu, 1984, 40 lk., 3 fototab., lisas 10 joon., tab. Bibl. 56 nim. Juh. A. Rõõmusoks, T. Jankauskas
325. Pirrus, Peeter. Lahemaa soode hüdrogeoloogiast. Tartu, 1984, 46 lk., 1 tab., 12 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. H. Kink, M. Ilomets
326. Raudsepp, Leelo. Põhjavee seisundist Rapla rajoonis. Tartu, 1984, 78 lk., 7 joon., 9 tab., 3 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. H. Kink, K. Aun
327. Reiska, Krista. Kambriumi ja ordoviitsiumi piirikihtide litoloogiast Tallinn-Aseri joonel. Tartu, 1984, 60 lk., 10 joon., 9 tab., 2 fototahvlit. Bibl. 24 nim. Juh. K. Mens, A. Loog
328. Rennel, Gea. Põhja-Eesti platoo muldade geokeemiast. Tartu, 1984, 44 lk., 1 joon., 4 tab., 16 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. V. Petersell, A. Loog
329. Talviste, Peeter. Geotehniliste kihtide eraldamisest nõrkadest savipinnastest koosnevas ehitusaluses. Tartu, 1984, 55 lk., 7 joon., 5 tab., 3 lisa. Bibl. 36 nim. Juh. A. Vilo
330. Taur, Kai. Mõnede Vooremaa järvede setete kartsinoloogiline analüüs. Tartu, 1984, 50 lk., 8 joon., 8 diagrammi. Bibl. 28 nim. Juh. A. Mäemets, R. Pirrus
331. Viskus, Joel. Turvaste geotehnilised omadused. Tartu, 1984, 81 lk., 20 joon., 5 tab. Bibl. 66 nim. Juh. M. Mets
332. Voika, Heleene. Vormsi lademe litoloogiast Pandivere kõrgustikul. Tartu, 1984, 43 lk., 10 joon., 2 tab., 10 fototahvlit, 2 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. A. Oraspõld
333. Vool, Malle. Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest "Viru" kolhoosi Vihula osakonnas. Tartu, 1984, 67 lk., 2 joon., 4 tab., 7 lisa. Bibl. 31 nim. Juh. H. Kink.

1983

304. Brutus, Aivar. Nabala lademe litoloogiast erinevates struktuurilis-fatsiaalsetes vööndites Põhja-Baltikumis. Tartu, 1983, 55 lk., 4 joon. Bibl. 27 nim. Juh. A. Oraspõld
305. Gaskov, Ago. Res.: Eesti põlevkivimaardla lõunaosa põlevkivi kvaliteedi hindamisest.
306. Künnapuu, Katrin. Savipinnaste lõimise uurimisest ehitusgeoloogias. Tartu, 1983, 54 lk., 4 joon., 15 tab., 9 lisa. Bibl. 33 nim. Juh. U. Lemberg
307. Martin, Tõnu. Kallavere kihistu geoloogiast Maardu ja Tsitre-Valkla leiukohtadest lõunasse jääval alal. Tartu, 1983, 79 lk., 22 joon., 1 tab. Bibl. 33 nim. Juh. A. Loog, R. Raudsep
308. Möldre, Erkki. Kiilvaiade kasutamisest Kagu-Eesti moreenides. Tartu, 1983, 69 lk., 12 joon., 6 tab., 4 graafikut, 4 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. J. Kärk
309. Nestor, Toomas. Vaia kandevõime määramine rammimise andmetel. Tartu, 1983, 25 lk., 12 tab., 3 lisa. Bibl. 5 nim. Juh. P. Kildjer
310. Paljasma, Monika. Lahemaa Rahvuspargi põhjavee keemilisest ja tasemereþhiimist. Tartu, 1983, 62 lk., 10 joon., 7 tab., 3 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. H. Kink
311. Peetermann, Saima. Kirde-Eesti mittemoreense savipinnase ehitusgeoloogiline ülevaade. Tartu, 1983, 96 lk., 24 joon., 13 tab., 12 lisa. Bibl. 32 nim. Juh. A. Vilo
312. Pukkonen, Eduard. Aluspõhja kivimite lõhelisusest Paldiski-Tapa vahelisel alal. Tartu, 1983, 31 lk., 6 joon., 1 tab., 12 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. A. Mardla
313. Puura, Ivar. Res.: Brahhiopoodiperekonna Dicoelosia muutlikkuse uurimus.
314. Pärtin, Tiiu. Lahemaa järvede ja Matsalu lahe kaitse hüdrogeoloogilised aspektid. Tartu, 1983, 67 lk., 7 joon., 6 tab., 6 fotot, 12 lisa. Bibl. 50 nim. Juh. H. Kink
315. Stroom, Mati. [315.] Res.: Kesk-Kamtðatka vulkaanilise vööndi pliotseensest vulkanismist Kitimini ja Belogovaja vulkaanide näitel.
316. Tammik, Priit. Rakvere lademe litoloogiast stratotüüpsel alal. Tartu, 1983, 44 lk., 5 joon., 5 tab., 5 fototahvlit, 3 lisa. Bibl. 15 nim. Juh. A. Oraspõld, A. Haas
317. Tennokesse, Vilve. Lahemaa Rahvuspargi tüüpiliste soode hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1983, 57 lk., 9 joon., 1 tab., 6 fotot, 8 lisa. Bibl. 31 nim. Juh. H. Kink
318. Võsa, Aivar.Põhjavee seisundist Purtse jõe vesikonnas. Tartu, 1983, 68 lk., 1 joon., 3 tab., 4 fotot, 4 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. H. Kink 

1982

290. Aruväli, Jaan. Nõrkade savipinnaste omaduste määramine surupenetratsiooniga. Tartu, 1982, 89 lk., 36 joon., 12 tab., 24 lisa. Bibl. 41 nim. Juh. R. Arbeiter
291. Eller, Eik. Vesi moreeni geotehniliste omaduste kujundajana. Tartu, 1982, 13 joon., 7 tab. Bibl. 24 nim. Juh. A. Niin
292. Jänes, Jaak. Neeme massiivi graniidi mineraloogiline ja petrograafiline iseloomustus. Tartu, 1982, 54 lk., 7 joon., 5 tab., 14 fotot, 5 lisa. Bibl. 11 nim. Juh. J. Kirs, K. Suuroja
293. Karin, Jaak. Järvesetete lasumusest, koostisest ja kujunemisest Illuka mõhnastiku järvedes. Tartu, 1982, 49 lk., 12 joon., 5 tab., 3 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. E. Lõokene, L. Saarse
294. Liibert, Silja. Põlva rajooni põhjavee kaitse hüdrogeoloogiline põhjendus. Tartu, 1982, 6 joon., 6 tab., 3 lisa. Bibl. 41 nim. Juh. L. Savitskaja, H. Kink
295. Meidla, Tõnu. Res.: Nabala, Vormsi ja Pirgu lademe ostrakoodid Lääne-Eestis.
296. Rammo, Mati. Kohtla-Järve rajooni perspektiivsete kaevandusalade hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1982, 66 lk., 4 joon., 7 tab., 5 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. H. Kink
297. Raudsepp, Matti. Nõrk savipinnas ehitusalusena Lääne-Eesti rannikuosas ja saartel. Tartu, 1982, 122 lk., 23 joon., 8 tab., 4 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. A. Vilo
298. Sarv, Talvi. Kohtla-Järve rajooni kaevanduspiirkonna põllumajandusmaastiku hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1982, 67 lk., 10 joon., 8 tab., 3 lisa. Bibl. 32 nim. Juh. H. Kink
299. Soa, Kalle. Kruusliiva ja liivavarude prognoos Valga rajoonis. Tartu, 1982.
300. Tamm, Janne. Lahemaa rändkivid. Tartu, 1982, 108 lk., 18 joon., 2 tab., 50 fotot, 4 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. H. Viiding, J. Kirs
301. Tolk, Vello. Põllumajanduslikud reostusallikad ja reostuskaitstus Otepää kõrgustikust Saadjärve voorestikuni. Tartu, 1982, 102 lk., 17 tab., 4 skeemi, 3 lisa. Bibl. 34 nim. Juh. H. Kink, V. Kalm
302. Sassian, Kersti. Rapla veehaarde põhjavee tarbevarud. Tartu, 1982, 79 lk., 13 joon., 5 tab., 2 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. I. Vatalin, T. Metslang
303. Türk, Mati. Toolse fosforiidimaardla uuringumetoodika analüüs. Tartu, 1982, 66 lk., 10 joon., 3 tab., 4 lisa. Bibl. 9 nim. Juh. A. Loog, R. Raudsep

1981

278. Erg, Katrin. Rakvere rajooni perspektiivse fosforiidipiirkonna hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1981, 67 lk., 13 joon., 7 tab., 5 lisa. Bibl. 42 nim. Juh. H. Kink
279. Halliste, Andres. Hüdrogeoloogilised tehistingimused Pandivere kõrgustiku võlvil. Tartu, 1981, 50 lk., 5 tab., 5 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. H. Kink
280. Kajak, Maare. Rakvere fosforiidisisalduselt perspektiivse ala kvaternaarigeoloogiast. Tartu, 1981, 63 lk., 2 joon., 7 tab., 4 lisa. Bibl. 37 nim. Juh. G. Eltermann
281. Reima, Lydia. Irbeni kihistu litoloogiast. Tartu, 1981, 41 lk., 9 joon., 2 tab. Bibl. 17 nim. Juh. K. Mens
282. Kõnd, Ene. Keskordoviitsiumi litoloogiast Pandivere kõrgustiku läänenõlval. Tartu, 1981, 36 lk., 8 tab., 8 fototahvlit, 2 lisa. Bibl. 13 nim. Juh. A. Oraspõld, T. Lang
283. Leinsalu, Tiit. Pinnasevee taseme muutused Tallinnas ehitusgeoloogilise uurimise andmetel. Tartu, 1981, 50 lk., 1 joon., 3 tab., 7 lisa. Bibl. 16 nim. Juh. A. Niin
284. Rass, Varmo. Pakerordi, Lasnamäe ja Idavere lademe kivimite dolomiidistumisest Rägavere fosforiidileiukohal. Tartu, 1981, 60 lk., 8 joon., 2 tab., 6 fotot, 7 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. R. Raudsep, A. Loog
285. Rass, Vilja. Brahhiopoodipoolmete ainelisest koostisest Rägavere-Assamalla piirkonnas. Tartu, 1981, 41 lk., 6 joon., 9 tab., 4 fotot, 1 lisa. Bibl. 9 nim. Juh. R. Raudsep, A. Loog
286. Saarmäe, Virve. Tamsalu alevi hüdrogeoloogiline iseloomustus. Tartu, 1981, 8 joon., 8 tab., 5 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. R. Perens
287. Salu, Mati. Rapla veehaarde hüdrogeoloogilised tingimused. Tartu, 1981, 84 lk., 15 joon., 10 tab. Bibl. 43 nim. Juh. I. Vatalin, T. Metslang
288. Sokman, Kalmer. Pinnase lõimis. Liivpinnaste lõimise ruumiline muutlikkus. Tartu, 1981, 36 lk., 4 joon., 5 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. J. Vares, M. Mets, R. Arbeiter
289. Vardja, Peeter. Aseri rikke geoloogiast ja geofüüsikast Viru-Nigula piirkonnas. Tartu, 1981, 42 lk., 4 tab., 11 lisa. Bibl. 15 nim. Juh. R. Vaher 

1980

266. Morgen, Eriina. Tapa-Assamalla ja Haljala profiilide aluskorra kivimite füüsikalised omadused. Tartu, 1980, 57 lk., 3 joon., 2 tab., 5 lisa. Bibl. 11 nim. Juh. J. Kirs, V. Puura
267. Oja, Tõnis. Fosforiidikihindi geoloogiast Rakvere rajoonis. Tartu, 1980, 1 tab., 8 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. A. Loog, R. Raudsep
268. Palginõmm, Valdeko. Eesti merelise tekkega ravimudade geoloogiast. Tartu, 1980, 48 lk., 15 joon., 1 tab. Bibl. 38 nim. Juh. Kaarel Orviku
269. Plink, Anu. Eesti NSV põhjavee keemiline koostis ja reostuskaitstus. Tartu, 1980, 69 lk., 15 joon., 10 tab., 9 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. H. Kink, R. Perens
270. Ploom, Gennadi. Lahemaa geoloogia ja hüdrogeoloogia. Tartu, 1980, 67 lk., 10 joon., 6 tab. Bibl. 31 nim. Juh. H. Kink
271. Pärnoja, Marika. Lahemaa Rahvuspargi hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1980, 57 lk., 3 joon., 8 skeemi, 2 tab., 7 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. H. Kink
272. Randoja, Tiit. Põhjavee tasemereþiimi seaduspärasusi Tartu ümbruses. Tartu, 1980, 49 lk., 1 tab., 2 dendogrammi, 2 lisa. Bibl. 16 nim. Juh. T. Metslang
273. Rõõm, Agu. Moreenide muutlikkus Eestis. Tartu, 1980, 51 lk., 28 joon., 2 lisa. Bibl. 18 nim. Juh. J. Vares
274. Tamm, Andrus. Moreeni mehhaaniliste omaduste sõltuvus jämepurru- ja niiskussisaldusest. Tartu, 1980.
275. Tamm, Indrek. Välikatsed moreenil. Tartu, 1980, 65 lk., 30 joon., 4 tab. Bibl. 34 nim. Juh. J. Vares
276. Teever, Angela. Harju rajooni hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1980.
277. Tuuling, Igor. Assamalla kerkeala geoloogiline ehitus ja areng. Tartu, 1980, 60 lk., 7 joon., 3 tab. Bibl. 12 nim. Juh. V. Puura

1979

251. Argus, Heinar. Saaremaa ja Muhu saare melioratiiv-hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1979, 63 lk., 4 skeemi, 5 tab., 4 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. H. Kink
252. Bauert, Heikki. Keibu lahe geoloogiast. Tartu, 1979, 64 lk., 29 joon., 1 skeem, 9 tab., 21 fotot. Bibl. 33 nim. Juh. K. Orviku
253. Kosk, Arno. Tallinna Holotseeni nõrkade savipinnaste kokkusurutavus. Tartu, 1979, 63 lk., 4 joon., 4 skeemi, 4 tab., 10 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. A. Vilo
254. Laas, Jüri. Vaiade rõhtkandevõime. Tartu, 1979, 44 lk., 48 joon. Bibl. 22 nim. Juh. M. Mets
255. Laine, Mati. Tartu rajooni aluspõhja vetest ning Aruküla lademe mõningate filtratsiooniparameetrite määramisest proovipumpamise andmetel. Tartu, 1979, 12 joon., 4 skeemi, 15 tab., 2 lisa. Bibl. 14 nim. Juh. T. Metslang, H. kink
256. Laja, Lembit. Matsalu lahe vesikonna hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1979, 83 lk., 1 joon., 7 tab., 5 lisa. Bibl. 16 nim. Juh. H. Kink
257. Liiber, Urmas. Peipsi-Tallinn kompleksse kasutusega veejuhtme ja selle mõjupiirkonna geoloogiline ehitus ning hüdrogeoloogilised eritingimused. Tartu, 1979, 77 lk., 8 joon., 11 tab., 6 lisa. Bibl. 78 nim. Juh. K. Türk, T. Metslang
258. Lode, Endel. Erineva suurusega koonuste kasutamine surupenetreerimisel. Tartu, 1979, 25 lk., 22 joon., 3 tab. Bibl. 25 nim. Juh. P. Kildjer
259. Pani, Tõnu. Maavarade otsingu biofüüsikalisest meetodist ja selle kasutamisest Võhma polümetalse maagistumise piirkonnas. Tartu, 1979, 50 lk., 25 joon., 1 tab. Bibl. 41 nim. Juh. A. Mardla, J. Kirs
260. Põldvere, Ain. Eesti kristalse aluskorra Alutaguse vööndi aluselised-ultraaluselised kivimid. Tartu, 1979, 53 lk., 6 joon., 7 tab., 29 fotot, 3 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. J. Kirs, V. Petersell
261. Põldvere, Anne. Raikküla lademe karbonaatkivimite fatsiaalsed tüübid Lääne-Eestis. Tartu, 1979, 38 lk., 13 joon., 2 tab., 13 fototahvlit, 1 lisa. Bibl. 36 nim. Juh. A. Oraspõld, R. Einasto
262. Tang, Hugo. Eesti karbonaatkivimite veeläbilaskvusest. Tartu, 1979, 64 lk., 6 lisa. Bibl. 15 nim. Juh. L. Smirnov
263. Utso, Toivo. Tallinna holotseeni mereliivade ehitusgeoloogiliste omaduste muutlikkus. Tartu, 1979, 41 lk., 119 joon., 2 lisa. Bibl. 10 nim. Juh. J. Vares
264. Uusmaa, Anu. Savipinnase nihketugevuse määramine koonusteimiga. Tartu, 1979, 40 lk., 10 joon., 4 tab., 5 lisa. Bibl. 16 nim. Juh. L. Martin
265. Uusmaa, Avo. Pärnu holotseeni mereliivade geotehniliste omaduste muutlikkus. Tartu, 1979, 43 lk., 1 tab., 3 lisa. Bibl. 10 nim. Juh. J. Vares 

1978

243. Eskel, Ürjo. Res.: Katkestuspindade levik ja teke Eesti Llandovery karbonaatsete kivimite eri fatsiaalsetes vööndites.
244. Grünberg, Rein. Kohtla-Järve rajooni melioratiiv-hüdrogeoloogilised tingimused. Tartu, 1978.
245. Murumaa, Anne. Hilis- ja pärastjääaegsete nõrkade savipinnaste ehitusgeoloogliline uuritus Eestis. Tartu, 1978, 53 lk., 2 joon., 1 tab., 2 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. A. Vilo
246. Murumaa, Jaan. Vaia kandevõime leidmine staatilise penetratsiooni abil. Tartu, 1978, 64 lk., 30 joon., 15 tab. Bibl. 14 nim. Juh. M. Mets
247. Männik, Peep. Eesti Llandovery konodontide ökostratigraafiline analüüs. Tartu, 1978, 95 lk., 4 joon., 3 tab., 19 fototahvlit. Bibl. 34 nim. Juh. V. Viira
248. Ong, Heldur. Võru orundi hüdro-melioratiivsed tingimused. Tartu, 1978.
249. Tolk, Väino. Haanja kõrgustiku hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu, 1978, 138 lk., 5 joon., 18 tab., 5 fotot, 3 skeemi, 4 lisa. Bibl. 62 nim. Juh. H. Kink, E. Lõokene
250. Täht, Krista. Kärdla struktuuri aluspõhjalisekompleksi polümetalne maagistumine. Tartu, 1978, 76 lk., 15 joon., 7 tab., 18 lisa. Bibl. 15 nim. Juh. V. Petersell 

1977

231. Isakar, Mare. Viru seeria karbifaunast Põhja-Eestis. Tartu, 1977, 57 lk., 21 joon., 4 fototahvlit. Bibl. 19 nim. Juh. A. Rõõmusoks
232. Jaanson, Hinno. Pinnaste korduskoormamine. Tartu, 1977, 48 lk., 14 joon., 1 tab. Bibl. 13 nim. Juh. M. Mets
233. Kuusmik, Heiki. Viirsavide heterogeensuse geotehnilisest uurimisest. Tartu, 1977, 43 lk., 7 tab., 3 lisa. Bibl. 18 nim. Juh.A. Vilo
234. Kuusmik, Niina. Viljandi rajooni reostuskaitstusest ja põllumajanduslikust reostusest. Tartu, 1977, 115 lk., 4 joon., 10 tab. Bibl. 29 nim. Juh. H. Kink, E. Lõokene
235. Merimaa, Mihkel. Kruusliiva ja liiva otsingulised tööd Hiiumaa rajoonis. Tartu, 1977.
236. Padjus, Toomas. Võrtsjärve madaliku melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. Tartu, 1977, 79 lk., 3 joon., 11 tab., 5 lisa. Bibl. 31 nim. Juh. H. Kink, E. Lõokene
237. Puurmann, Toomas. Põhja- ja Lääne-Eesti kruusliiva ja liiva varud ning nende ratsionaalse kasutamise perspektiivid. Tartu, 1977, 77 lk., 1 skeem, 7 tab., 23 fotot, 2 lisa. Bibl. 28 nim. Juh. A. Oraspõld, T. Saadre
238. Raudsepp, Arvo. Tartu rajooni kruusad-liivad. Rakendusgeoloogiline ülevaade. Tartu, 1977, 103 lk., 1 joon., 12 tab., 8 fotot, 6 lisa, 4 lisa (eraldi kd.). Bibl. 30 nim. Juh. J. Sarapik
239. Saue, Anu. Reostuskaitstus ja melioratiiv-hüdrogeoloogilised tingimused Hiiumaal. Tartu, 1977, 96 lk., 9 joon., 11 tab., 5 lisa. Bibl. 33 nim. Juh. H. Kink, R. Mootse
240. Tammemäe, Olavi. Staatilise penetratsiooni osa geotehnilistes uurimistes. Tartu, 1977, 78 lk., 293 joon., 19 tab. Bibl. 26 nim. Juh. J. Vares
241. Tähepõld, Kalev. Rakvere linna põhjavesi. Tartu, 1977, 82 lk., 19 joon., 11 tab., 4 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. L. Laane
242. Välkmann, Siim. Sakala kõrgustiku melioratiiv-hüdrogeoloogiline ülevaade. Tartu, 1977, 7 skeemi, 6 tab., 5 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. H. Kink, E. Lõokene 

1976

224. Heidemaa, Indrek. Tehispinnased ja nende geotehnilised omadused. Tartu, 1976, 66 lk., 7 graafikut, 18 tab. Bibl. 25 nim. Juh. J. Kärk
225. Kalm, Volli. Lämmijärve põhjasetete levik ja iseloomustus. Tartu, 1976, 40 lk., 2 tab., 9 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. E. Lõokene
226. Kuldva, Erik. Pärnu viirsavide tugevdamine elektroosmoosiga. Tartu, 1976, 38 lk., 1 joon., 2 tab., 18 lisa. Bibl. 7 nim. Juh. M. Mets
227. Lindla, Koit. Põllumajanduse mõju põhjaveele Pandivere kõrgustikul (Rakvere rajoon). Tartu, 1976, 76 lk., 4 joon., 12 tab., 4 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. H. Kink
228. Lodjak, Toivo. Jõhvi ja Keila lademe gastropoodifaunast Põhja-Eestis. Tartu, 1976, 61 lk., 3 joon. Bibl. 17 nim. Juh. A. Rõõmusoks
229. Veisson, Meeme. Kessulaiu ja Aegna saare rannavööndi iseloomustus. Tartu, 1976.
230. Veskimets, Arvo. Loode- ja Kesk-Eesti (Rakvere, Paide, Rapla, Harju, Pärnu ja Kingissepa rajoonide) maaparandusvee kvaliteedist. Tartu, 1976, 86 lk., 9 joon., 11 tab., 2 lisa. Bibl. 39 nim. Juh. H. Kink 

1975

217. Talvistu, Enli. Vundamentide kaasmõju nõrkadel savipinnastel. Tartu, 1975, 75 lk., 4 joon. 1 tab. Bibl. 26 nim. Juh. A. Vilo
218. Kiipli, Tarmo. Lubjakivide dolomiidistumisest Uhaku, Lasnamäe ja Aseri lademes. Tartu, 1975, 49 k., 20 joon., 1 tab., 15 fotot. Bibl. 23 nim. Juh. P. Vingisaar
219. Kupits, Toomas. Paide linna põhjavesi. Tartu, 1975, 80 lk., 23 joon., 20 tab. Bibl. 43 nim. Juh. L. Laane
220. Parbo, Ann. Liiva ja moreeni kandevõimest deformatsioonide järgi. Tartu, 1975, 73 lk., 18 joon., 10 tab. Bibl. 28 nim. Juh. A. Vilo
221. Rätsep, Märt. Glaukoniidi levik Mandri-Eesti alamkambriumi kivimeis. Tartu, 1975, 92 lk., 19 joon., 2 tab., 4 fototahvlit. Bibl. 41 nim. Juh. E. Pirrus. A. Loog
222. Sarapik, Jüri. Kesk- ja ülem-devoni piirikihtide mineraloogiast Kagu-Eestis. Tartu, 1975, 98 lk., 25 joon., 4 tab. Bibl. 31 nim. Juh. A. Kleesment
223. Uri, Urmas. Veereþiimi reguleerimisest põhjaveest toituvatel põllumajanduslikel maadel Pandivere kõrgustikul. Tartu, 1975, 69 lk., 3 tab., 11 lisa. Bibl. 29 nim. Juh. H. Kink

1974

212. Aun, Kalev. Türi linna põhjavesi. Tartu, 1974, 72 lk., 22 joon., 11 tab. Bibl. 16 nim. Juh. L. Laane
213. Kask, Jüri. Väinamere idaosa põhjasetete litoloogiast. Tartu, 1974, 94 lk. Bibl. 37 nim. Juh. A. Oraspõld
214. Kukk, Mare. Reljeefi ja soode vahelistest seostest Valga rajoonis. Tartu, 1974, 94 lk., 38 joon., 3 tab., 1 lisa. Bibl. 31 nim. Juh. E. Lõokene, M. Orru
215. Mardim, Tiit. Põllumajanduse mõjust Saaremaa põhjavee kvaliteedile. Tartu, 1974, 63 lk., 2 joon., 4 skeemi, 17 tab., 1 lisa. Bibl. 27 nim. Juh. L. Laane
216. Metsur, Madis. Saaremaa melioratiivsest hüdrogeoloogiast. Tartu, 1974, 66 lk., 4 skeemi, 8 tab., 5 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. H. Kink

1973

205. Haas, Arvo. Res.: Ränimoodustised Raikküla lademe karbonaatsetes kivimites Eestis.
206. Jalast, Joel. Jõgeva linna hüdrogeoloogia. Tartu, 1973, 72 lk., 10 joon., 10 tab. Bibl. 19 nim. Juh.L. Laane
207. Jalast, Kaie. Polümetalse maagistumise geokeemilised otsingud Ostriku piirkonnas. Tartu, 1973, 49 lk., 9 joon. Bibl. 14 nim. Juh. A. Loog
208. Käär, Riita. Eesti eripinnaste geotehnilisest omapärast. Tartu, 1973, 95 lk., 42 joon., 4 tab. Bibl. 58 nim. Juh. A. Vilo
209. Türk, Kalle. Keila linna hüdrogeoloogia. Tartu, 1973, 87 lk., 17 joon., 11 tab., 4 fotot. Bibl. 33 nim. Juh. L. Laane
210. Vilu, Helle. Vee ja fluori mõju graniitsele ja albiitsele sulamile rõhu all]
211. Võrk, Ene. Nõrkade savipinnaste lasuvustingimused Tallinnas. Tartu, 1973, 105 lk., 26 joon., 2 skeemi, 7 tab. Bibl. 28 nim. Juh. A. Vilo 

1972

199. Eskel, Jüri. Püriidi konkretsioonid pakerordi lademe argilliitides. Tartu, 1972, 69 lk., 20 joon., 8 tab. bibl. 76 nim. Juh. A. Loog
200. Jaanus, Alar. Juuru lademe litoloogiast Hiiumaal puuraukude andmetel. Tartu, 1972, 89 lk., 2 tab., 6 fotot, 26 lisa. Bibl. 17 nim. Juh. E. Kala
201. Killar, Ermo. Vaia kandevõime määramine rammimisandmeil. Tartu, 1972, 135 lk., 39 joon., 7 tab. Bibl. 57 nim. Juh. L. Laane
202. Killar, Kersti. Moreeni plastsus. Tartu, 1972, 100 lk., 26 joon., 22 tab. Bibl. 33 nim. Juh. A. Loog
203. Lutt, Jaan. Res.: Araali mere geoloogiast.
204. Saadre, Tõnis. Keskordoviitsiumi litostratigraafiast Hiiumaa normaallasuvusega alal. Tartu, 1972, 92 lk., 2 joon., 6 tab., 10 fotot, 3 lisa. Bibl. 17 nim. Juh. E. Kala 

1971

188. Einmann, Andrus. Raikküla lademe litoloogiast Saaremaal ja Põhja-Kuramaal. Tartu, 1971, 78 lk., 6 joon., 2 tab., 9 fotot, 5 lisa. Bibl. 15 nim. Juh. H. Nestor
189. Piits, Tõnu. Nõrkade savipinnaste kandevõime hindamisest. Tartu, 1971, 70 lk., 14 joon., 3 lisa. Bibl. 35 nim. Juh. A. Vilo
190. Pikner, Viktor. Siluri ja ordoviitsiumi piirikihtide litoloogiast Edela-Eestis. Tartu, 1971, 68 lk., 16 joon., 3 tab. Bibl. 21 nim. Juh. A. Oraspõld
191. Rebane, Haidi. Pinnaste veejuhtivuse hindamine ehitusgeoloogias. Tartu, 1971, 149 lk., 80 joon., 28 tab., 4 lisa. Bibl. 18 nim. Juh. A. Niin
192. Rümmel, Hille. Nõrga savipinnase mehhaanilistest omadustest. Tartu, 1971, 82 lk., 21 joon., 5 tab., 2 fotot, 3 lisa. Bibl. 36 nim. Juh. A. Vilo
193. Tamm, Eugen. Vaivundamentide kandevõime Tallinnas. Tartu, 1971, 96 lk., 34 joon., 1 tab., 10 lisa. Bibl. 78 nim. Juh. M. Mets
194. Tumm, Asta. Moreeni nihketugevus. Tartu, 1971, 78 lk., 32 joon., 6 tab., 3 lisa. Bibl. 41 nim. Juh. L. Martin
195. Tumm, Arvo. Plaatkoormuskatsed. Tartu, 1971, 65 lk., 28 joon., 2 tab. Bibl. 40 nim. Juh. M. Mets
196. Vares, Jaak. Vaia kandevõime. Tartu, 1971, 110 lk., 29 joon., 12 tab. Bibl. 50 nim. Juh. M. Mets
197. Vares, Kai. Res.: Lähteandmete määramine ekspluatatsiooniliste kadude arvestamiseks põlevkivi tootmisel Eesti leiukohas.
198. Väli, Tiit. Liivpinnaste kandevõime Eesti NSV-s. Tartu, 1971, 106 lk., 27 joon., 23 tab. Bibl. 94 nim. Juh. M. Mets 

1970

176. Raudsepp, Reet.Varangu kihistiku litoloogiast Toolse leiukohas. Tartu, 1970, 84 lk., 28 joon., 4 tab., 2 fotot. Bibl. 8 nim. Juh. A. Loog
177. Klein, Vello.Buddingtoni ja Barthi geotermomeetrite kasutamise võimalustest Eesti aluskorra kivimite uurimisel. Tartu, 1970, 89 lk., 20 joon., 16 tab. Bibl. 48 nim. Juh. T. Kuuspalu
178. Konsa, Mare.Vendi kompleksi kivimite uurimine Tarumaa ja Hara puuraugus metalsete maavarade mineraloogilise otsingumetoodika väljatöötamiseks. Tartu, 1970, 74 lk., 9 joon., 9 tab., 3 fototahvlit. Bibl. 15 nim. Juh. A. Loog
179. Laas, Lembit.Kasari jõe alamjooksu geoloogiast ja melioratiivsest hüdrogeoloogiast. Tartu, 1970, 57 lk., 9 tab., 10 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. H. Kink
180. Mootse, Riho.Kaaliumpäevakivide röntgenilise trikliinsuse astme määranguid Eesti aluskorra kivimeist. Tartu, 1970, 39 lk., 4 joon., 3 tab. Bibl. 8 nim. Juh. T. Kuuspalu
181. Mõttus, Voldemar. Loode-Belomorje Popovo järvede lähedase ala muutunud magmakivimite petrograafiast. Tartu, 1970, 69 lk., 6 joon., 7 tab., 2 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. T. Kuuspalu, Ü. Sõstra
182. Märs, Tiiu.Selgroogsete levikust Eesti siluris. Tartu, 1970, 51 lk., 8 lisa. Bibl. 68 nim. Juh. E. Kurik
183. Noppel, Maie.Happeresistentsete mikrofossiilide levik Eesti Llandovery's. Tartu, 1970, 54 lk., 8 lisa. Bibl. 39 nim. Juh. R. Männil
184. Paap, Mare.[184.] [Fluvioglatsiaalsete setete struktuursete ja tekstuursete tunnuste hulgalisest seosest]
185. Posti, Erika. Eesti alamkambriumi fossiilidest ja nende stratigraafilisest tähtsusest. Tartu, 1970, 86 lk., 23 joon., 2 tab. Bibl. 83 nim. Juh. A. Rõõmusoks, K. Mens
186. Soome, Olavi.Viru seeria /keskordoviitsium/ lademete litoloogiast Vihterpalu ja Virtsu puursüdamike põhjal. Tartu, 1970, 117 lk., 6 joon., 5 lisa. Bibl. 8 nim. Juh. A. Oraspõld
187. Vassila, Karl.Aardla poldri geoloogiast ja melioratiivsest hüdrogeoloogiast. Tartu, 1970, 58 lk., 1 joon., 7 tab., 11 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. H. Kink 

1969

168. Jalast, Anne. Harju seeria litostratigraafiast Palivere ja Virtsu puursüdamikes. Tartu, 1969, 119 lk., 7 joon., 3 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. A. Oraspõld
169. Kildjer, Peep.Staatiline penetreerimine. Tartu, 1969, 106 lk., 24 joon., 32 tab. Bibl. 29 nim. Juh. R. Arbeiter
170. Kirs, Juho.Aluskorra petrograafiast Are, Häädemeeste, Seliste, Ristiküla ja Tootsi puursüdamikes. Tartu, 1969, 107 lk., 12 joon., 2 skeemi, 10 tab., 3 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. T. Kuuspalu
171. Kukk, Ene.Põlva generaalplaani ehitusgeoloogiline alus. Tartu, 1969, 164 lk., 31 graafikut, 63 tab., 13 fotot, 11 lisa. Bibl. 49 nim. Juh. R. Arbeiter
172. Orgla, Kalev.Elektromeetriliste meetodite kasutamisest Paluküla aluspõhjaliste struktuuride uurimisel. Tartu, 1969, 52 lk., 6 joon., 7 lisa. Bibl. 13 nim. Juh. I. Luht
173. Rahu, Avo. Alam-ordoviitsiumi litoloogiast ja litostratigraafiast Haapsalu, Palivere ja Vaimõisa puursüdamike põhjal. Tartu, 1969, 86 lk., 11 joon., 4 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. A. Loog
174. Sinisalu, Rein.[174.] [Taigonosi poolsaare keskosa geoloogiline ehitus]
175. Suuroja, Kalle.Jõhvi magnetiitse maagistumise iseloomust. Tartu, 1969, 87 lk.,15 joon., 13 tab. Bibl. 17 nim. Juh. T. Kuuspalu

1968

165. Lang, Tiina.Hiiumaa ehitusgeoloogiast. Tartu, 1968, 42 lk., 3 joon., 7 fotot, 7 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. R. Perens
166. Orru, Mall.Ellamaa sookompleksi kuuluvate Madila ja Sepamäe soode geoloogiast. Tartu, 1968, 54 lk., 13 joon., 6 tab., 6 lisa. Bibl. 27 nim. Juh. E. Lõokene
167. Riet, Kristjan.Virtsu-Tõstamaa piirkonna ehitusgeoloogiast. Keila, 1968, 69 lk., 5 joon., 3 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. G. Eltermann 

1967

162. Lepisto, Aasa.Ardu puursüdamiku ülemordoviitsiumi litostratigraafiline iseloomustus. Tartu, 1967, 108 lk.,9 joon., 1 tab., 32 fotot. Bibl. 44 nim. Juh. A. Oraspõld
163. Kirs, Ene.Ülemordoviitsiumi litostratigraafiast ja litoloogiast Koksvere ning Viljandi puurprofiilide põhjal. Tartu, 1967, 144 lk., 15 joon., 8 tab., 24 fotot. Bibl. 28 nim. Juh. A. Oraspõld
164. Kask, Reet.Polümetalse maagistumise geokeemiliste otsingute tulemustest Võhma ümbruses. Tartu, 1967, 66 lk., 12 joon., 4 kaarti, 4 tab., 1 foto, 1 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. V. Petersell 

1966

157. Arvisto, Eero.Eesti NSV aluskorra tihedusest. Tartu, 1966, 55 lk., 7 joon., 4 lisa. Bibl. 16 nim. Juh. T. Kuuspalu
158. Järve, Uno. Pinnase kandevõime määramine stambikatse, dünaamilise penetreerimise ja pinnase laboratoorsete näitajate võrdlemise alusel. Tartu, 1966, 55 lk., 10 joon., 3 tab., 2 lisa. Bibl. 35 nim. Juh. R. Eesmaa
159. Liivrand, Heiki. Devoni ladestu radioaktiivsusest. Tartu, 1966, 51 lk., 9 joon., 8 fotot. Bibl. 10 nim. Juh. K. Kajak
160. Lind, Elmar.Vaia dünaamilise koormamise ning dünaamilise penetromeetri võrdluskatsetest. Tartu, 1966, 49 lk., 2 lisa. Bibl. 14 nim. Juh. R. Arbeiter
161. Visser, Vilja. Pärnu ja Narva lademete geokeemiast spektraalanalüüsi andmetel. Tartu, 1966, 102 lk., 38 joon., 12 tab., 11 fotot. Bibl. 66 nim. Juh. V. Puura 

1965

150. Hermaküla, Evald. Aseri, Lasnamäe ja Uhaku lademe konodontidest ja nende stratigraafilisest tähtsusest. Tartu, 1965, 65 lk., 12 joon., 1 tab., 3 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. A. Rõõmusoks
151. Niin, Mati.[151.] [Kemi rajooni lõunaosa kristalsete kivimite geoloogilis-petrograafiline iseloomustus]
152. Nõmmsalu, Sirje.Paleotektoonilise analüüsi rakendamine Tallinna ümbruse territooriumil. Tartu, 1965, 47 lk., 5 joon., 1 tab., 5 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. E. Lõokene
153. Nõmmsalu, Vello. Polümetalse maagistumise geokeemiliste otsingute tulemustest Vakil. Tartu, 1965, 52 lk., 32 joon., 1 kaart, 9 tab., 2 fotot. Bibl. 19 nim. Juh. T. Kuuspalu
154. Paap, Tiiu.[154.] [Narva lademe /D2nr/ litoloogiast Kirde-Eestis]
155. Paap, Ülo. [155.] [Granulomeetrilise analüüsi andmete töötluse ja geoloogilise interpreteerimise võimalustest]
156. Raudsep, Rein.Pakerordi lademe (A2-3) geoloogiast Jägala-Kolga vahelisel alal. Tartu, 1965, 169 lk., 6 tab., 14 fotot, 7 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. A. Rõõmusoks 

1964

146. Kivisilla, Jaan. [Eesti NSV aluskorra graniitide geokeemiast]
147. Koppelmaa, Heino.[147.] [Eesti kristalse vundamendi kivimite murenemiskoorikust]148. Kihno, Helle.[148.] [Ðujezero sünklinooriumi kirdetiiva proterozoikumi lühike geoloogiline iseloomustus]
149. Villo, Silvi.Mandrijää servamoodustuste geoloogia Lelle ümbruses. Tartu, 1963, 66 lk., 12 lisa. Bibl. 28 nim. Juh. E. Lõokene

1963

140. Hints, Linda. Alamordoviitsiumi lukuliste brahhiopoodide biostratigraafiast Baltikumis. Tartu, 1963, 77 lk., 3 joon., 4 tab., 7 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. A. Rõõmusoks
141. Jõgar, Priit. Karjääri nr. 2 põhjaserva hüdrogeoloogiast. Tartu, 1963, 55 lk., 14 joon., 15 tab., 5 lisa, 13 lisa (eraldi kd.). Bibl. 17 nim. Juh. E. Lõokene
142. Müürsep, Ene.Saadjärve voorestiku geoloogia ja hüdrogeoloogia. Tartu, 1963, 93 lk., 4 joon., 16 tab., 9 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. E. Lõokene
143. Peikre, Julia.[143.] [Lõuna-Pamiiri Istõki alamtsooni juura setendite stratigraafia]
144. Perens, Rein.Suur-Tallinna piirkonna ordoviitsiumi karbonaatsete kivimite hüdrogeoloogia. Tartu, 1963, 63 lk., 2 joon., 4 tab., 5 lisa. Bibl. 32 nim. Juh. E. Lõokene
145. Sõstra, Ülo.[145.] [KANSV Kemi rajooni idaosa geoloogia ja pegmatiidisisaldus] 

1961

139. A. Mardla, Ahto. Kirde-Eesti balti seeria (Cm1) ja Tiskre kihistu (Cm2) geoloogiast. Tartu, 1961, 111 lk., 2 skeemi, 7 tab., 18 fototahvlit, 4 lisa. Bibl. 14 nim. Juh. H. Viiding 

1959

115. Erisalu, Enno. Aseri lademe (CIa) litoloogiast Kirde-Eesti puuraukude andmeil. Tartu, 1959, 97 lk., 20 joon., 2 tab., 47 fotot, 6 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. A. Oraspõld
116. Jalakas, Aida. Kirde-Eesti moreenide geoloogiast. Tartu, 1959, 44 lk., 3 joon., 10 tab., 9 lisa. Bibl. 13 nim. Juh. E. Lõokene
117. Kivimägi, Enn. Oandu lademe vasalemma kihistiku litoloogiast. Tartu, 1959, 124 lk., 8 joon., 3 tab., 2 skeemi, 87 fotot, 6 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. A. Oraspõld
118. Tamme, Anne-Liis. Häädemeeste ja Tahkuranna puursüdamike (D2) litoloogilis-mineraloogiline iseloomustus. Tartu, 1959, 137 lk., 8 joon., 28 tab., 3 tahvlit, 4 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. H. Viiding
119. Kuuspalu, Tõnu. Kõtlõmi gabbro-peridotiitse massiivi struktuurne analüüs. Tartu, 1959, 70 lk., 9 joon., 1 skeem, 1 tab., 5 lisa. Bibl. 39 nim. Juh. H. Viiding
120. Luht, Ilmar. Pakerordi lademe (A2-3) litoloogiast Jõelähtme-Tsitre vahelisel alal. Tartu, 1959, 76 lk., 8 joon., 5 tab., 2 lisa. Bibl. 27 nim. Juh. A. Rõõmusoks
121. Martin, Lemme. Kõtlõmi gabbro-peridotiitse massiivi kirdeosa geoloogiast. Tartu, 1959, 84 lk., 7 joon., 24 fotot, 4 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. H. Viiding
122. Nestor, Heldur. Eesti ordoviitsiumi ja siluri piirilademete stromatopooridest. Tartu, 1959, 55 lk., 8 joon., 1 tabel, 8 tahvlit. Bibl. 18 nim. Juh. A. Oraspõld
123. Nestor, Viiu-Kai. Jõhvi, Keila ja Oandu lademe litoloogiast Kirde-Eestis puurprofiilide põhjal. Tartu, 1959, 64 lk., 1 joon., 29 fotot, 5 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. A. Rõõmusoks
124. Oll, Küllu. Lõuna-Uraali idanõlva geoloogiast kaardilehtede N-41-39-A ja N-41-39-B piires. Tartu, 1959, 114 lk., 10 joon., 38 fotot, 3 lisa. Bibl. 29 nim. Juh. H. Viiding
125. Orviku, Kaarel. Tänapäeva ranniku geoloogiast Eestis. Tartu, 1959, 102 lk., 101 joon., 1 tab. Bibl. 48 nim. Juh. E. Lõokene
126. Pirrus, Enn. Plii, tsingi, vase, galliumi ja mangaani geokeemiast Võhma polümetalse maagistumise piirkonnas. Tartu, 1959, 96 lk., 14 joon., 12 tab., 4 lisa. Bibl. 48 nim. Juh. E. Möls
127. Sõrmus, Reet. Järvelubja geoloogiast Loobu jõe orus. Tartu, 1959, 53 lk., 14 joon., 1 tab., 6 fotot, 3 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. E. Lõokene
128. Puura, Väino. Kirde-Eesti hüdrogeokeemia küsimusi. Tartu, 1959, 59 lk., 1 joon., 31 tab., 11 lisa. Bibl. 29 nim. Juh. E. Möls
129. Põldme, Valda. Lõuna-Alitsuri lõunanõlva geoloogiast Zor-Kuli ja Kuk-Dzigiti piirkonnas. Tartu, 1959, 105 lk., 13 skeemi, 1 kaart, 44 fotot, 5 lisa. Bibl. 14 nim. Juh. H. Teder
130. Nõmme, Koidula. Tzizma /Kesk-Uraal/ ümbruse geoloogiast. Tartu, 1959, 91 lk., 9 joon., 36 fotot, 6 lisa. Bibl. 26 nim. Juh.
131. Remmel, Silvia. Hissaari aheliku telgosa geoloogiast kaardilehe J-42-31-B-b piires. Tartu, 1959, 109 lk., 6 skeemi, 2 tab., 1 kaart, 31 fotot, 3 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. A. Oraspõld
132. Tassa, Vladimir. Kaevandusvälja nr. 47-52 lõunaosa geoloogiast. Tartu, 1959, 103 lk., 1 joon., 1 kaart, 4 tab., 12 lisa. Bibl. 14 nim. Juh. A. Rõõmusoks
133. Taur, Ene-Liis. Tamme puursüdamiku litoloogilis-mineraloogiline iseloomustus. Tartu, 1959, 94 lk., 18 joon., 17 tab., 3 tahvlit, 3 lisa. Bibl. 14 nim. Juh. H. Viiding
134. Viljasoo, Aada. Darvazi aheliku lõunanõlva edelaosa geoloogiast. Tartu, 1959, 111 lk., 5 joon., 49 fotot, 4 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. H. Teder
135. Teedumäe, Aare. Tzõrbi-Dara ja Kalta-Kuli antimoniidi leiukohtade geoloogiast. Tartu, 1959, 102 lk., 6 joon., 4 skeemi, 8 tab., 11 lisa. Bibl. 13 nim. Juh. H. Teder
136. Udam, Haljand. Kstuti ja Rivati jõe basseini geoloogiast ja epitermaalsest maagistumisest. Tartu, 1959, 72 lk., 1 joon., 1 skeem, 27 fototahvlit, 6 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. E. Möls
137. Viks, Endel. Kesk-Uraali idanõlva geoloogiast kaardilehtede N-41-4-A ja N-41-4-B piires. Tartu, 1959, 75 lk., 2 joon., 13 fotot, 2 lisa. Bibl. 41 nim. Juh. H. Viiding
138. Maasik, Imbi. Ölandi ja Viru seeria piirilademete litoloogiast Tsitre-Viitna vahelise ala puurprofiilide põhjal. Tartu, 1959, 134 lk., 16 fototahvlit, 7 lisa. Bibl. 33 nim. Juh. A. Rõõmusoks
139. Väärsi, Aavo. Geokeemilistest uurimustest Kirde-Eestis. Tartu, 1959, 78 lk., 13 joon., 7 tab., 5 lisa. Bibl. 21 nim. Juh. E. Möls

1958

92. Aunin, Heino. Eesti NSV aluspõhja tektoonilised lõhed. Tartu, 1958, 69 lk., 12 joon., 4 fotot. Bibl. 8 nim. Juh. E. Möls
93. Eltermann, Guido. Ahja oru keskjooksu ja Leevi oru geoloogiast. Tartu, 1958, 85 lk., 18 fotot, 4 kaarti, 9 profiili. Bibl. 30 nim. Juh. E. Lõokene
94. Kala, Elmar. Peipsi järve ranniku geoloogiast Mustveest Vasknarvani. Tartu, 1958, 97 lk., 8 joon., 2 fotot, 2 tab., 2 tahvlit, 3 kaarti. Bibl. 21 nim. Juh. K. Orviku
95. Karise, Vello. Ahja jõe oru ülemjooksu ja Ahja parempoolsete lisajõgede (Ora ja Lutsu) orgude geoloogiast. Tartu, 1958, 88 lk., 2 joon., 3 lisa. Bibl. 24 nim. Juh. E. Lõokene
96. Keerup, Olavi. Peipsi-Pihkva järve ranniku geoloogiast Emajõe suudmest Kulje jõe suudmeni. Tartu, 1958, 97 lk., 2 joon., 6 fotot, 3 kaarti, 2 tahvlit, 2 tab. Bibl. 24 nim. Juh. K. Orviku
97. Liiv, Andla. Loobu jõe oru geoloogiast. Tartu, 1958, 77 lk., 15 joon., 32 fotot, 8 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. E. Möls
98. Meriküll, Aino. Kolomõja ja tema naaberrajoonide geoloogiast. Tartu, 1958, 118 lk, 20 joon., 2 kaarti, 24 tahvlit, 7 lisa (eraldi mapis). Bibl. 20 nim. Juh. H. Teder
99. Noormägi, Eljot. Valgejõe oru geoloogiast. Tartu, 1958, 93 lk., 8 joon., 6 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. E. Möls
100. Tennen, Tiiu. Pärli ja Rõuge ürgorgude geoloogiast. Tartu, 1958, 60 lk., 24 joon., 2 tab., 15 fotot, 8 profiili, 4 kaarti. Bibl. 22 nim. Juh. E. Lõokene
101. Palo, Marie. Luka-Bukivna-Stanislavi vahelise ala geoloogiast. Tartu, 1958, 106 lk., 7 joon., 1 kaart, 31 fotot, 1 tab., 5 lisa. Bibl. 17 nim. Juh. H. Teder
102. Groskopf, Maie. Nemirovi rajooni geoloogiast. Tartu, 1958, 115 lk., 5 joon., 1 kaart, 2 tab., 6 lisa. Bibl. 26 nim. Juh. H. Teder
103. Põlma, Lembit. Pärnu jõe ja tema parempoolsete lisajõgede jõeorgude geoloogiast. Tartu, 1958, 95 lk., 2 joon., 1 kaart, 6 lisa. Bibl. 30 nim. Juh. H. Viiding
104. Raukas, Anto. Kizili rajooni kaguosa geoloogia. Tartu, 1958, 118 lk., 9 joon., 2 kaarti, 33 fotot, 2 aerofotot. Bibl. 44 nim. Juh. H. Viiding
105. Rubel, Madis. Ülemsugukonna Clitambonacea esindajaist Leetse, Toila ja Kunda lademes. Tartu, 1958, 96 lk., 9 joon., 2 tab., lisas 15 fototahvlit ja 8 skeemi. Bibl. 54 nim. Juh. A. Oraspõld
106. Räägel, Veena. Päärdu, Nurtu ja Enge jõeorgude geoloogiast. Tartu, 1958, 73 lk., 1 joon., 7 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. A. Oraspõld
107. Sirk, Ülo. Porkuni lademe geoloogiast. Tartu, 1958, 161 lk., 4 profiili, 2 kaarti, 1 tab., 4 lisa. Bibl. 48 nim. Juh. A. Rõõmusoks
108. Säga, Silver. Teenuse ja Konovere jõeorgude geoloogiast. Tartu, 1958, 57 lk., 1 kaart, 6 lisa. Bibl. 19 nim. Juh. A. Oraspõld
109. Treufeldt, Jaan. Sahh-dara basseini keskosa geoloogiast (Edela-Pamiir). Tartu, 1958, 140 lk., 1 joon., 1 kaart, 48 fotot, 2 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. E. Möls
110. Tõevere, Jüri. Alam-siluri ülemise osa litoloogia Mustjala puuraugus. Tartu, 1958, 65 lk., 6 joon., lisas 12 fotot 1 graafik ja 1 tabel. Bibl. 27 nim. Juh. H. Viiding
111. Tõnisson, Leho. Soome lahe ranniku geoloogiast Kundast Narvani. Tartu, 1958, 71 lk., 12 joon., 5 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. A. Rõõmusoks
112. Unt, Lembit. Piusa jõeoru ülem- ja keskjooksu geoloogia. Tartu, 1958, 91 lk., 1 tab., 9 lisa. Bibl. 12 nim. Juh. E. Lõokene
113. Vaher, Rein. Uraali geoloogiline läbilõige Krupatsovo jaamast Serzanka jõeni. Tartu, 1958, 100 lk., 12 joon., 37 fotot, 1 skeem, 3 lisa. Bibl. 50 nim. Juh. H. Viiding
114. Valt, Elvi. Emajõe suudme ja Mustvee vahelise Peipsi rannikuala geoloogiast. Tartu, 1958, 67 lk., 1 joon., 4 lisa. Bibl. 22 nim. Juh. K. Orviku 

1957

67. Arbeiter, Rahuleid. Leetse lademe litoloogiast. Tartu, 1957, 73 lk., 27 tahvlit, 30 fotot. Bibl. 16 nim. Juh. E. Möls., K. Müürissepp
68. Kahar, Sale. Olekma aheliku (Ida-Taga-Baikal) edelaosa geoloogiast. Tartu, 1957, 88 lk., 1 joon., 3 kaarti, 14 fototahvlit. Bibl. 22 nim. Juh. D. Kaljo
69. Einasto, Rein. Kaarma lademe litoloogiast. Tartu, 1957, 90 lk., 11 joon., 3 lisa, 57 fotot. Bibl. 25 nim. Juh. A. Oraspõld
70. Elvre, Ilmar. Eesti NSV moreenide kivimilisest kvantitatiivsest analüüsist. Tartu, 1957, 85 lk., 23 tab., 7 joon., 12 lisa. Bibl. 58 nim. Juh. K. Orviku
71. Kasemets, Endel. Pärnu lahe ranniku geoloogiast Iklast Pärnuni. Tartu, 1957, 96 lk., 24 fotot, 21 profiili, 4 tab., 2 kaarti. Bibl. 12 nim. Juh. L. Orviku
72. Klaamann, Aita. Uusi andmeid Kaugatoma ja Ohesaare lademe geoloogiast. Tartu, 1957, 125 lk., 1 joon., 2 tab., 37 fotot, 1 kaart, 3 profiili. Bibl. 25 nim. Juh. A. Oraspõld
73. Klaamann, Einar. Paadla lademe geoloogia. Tartu, 1957, 104 lk., 7 joon., 47 fotot, 3 kaarti, 3 profiilitabelit. Bibl. 21 nim. Juh. A. Oraspõld
74. Kaudre, Ludmilla. [Vihterpalu-Riguldi vahelise maa-ala kvaternaarigeoloogia]
75. Maldre, Jaan. Eesti NSV aluspõhja lõhede täitematerjali mineraloogiline koostis. Tartu, 1957, 96 lk., 26 joon., 3 tab. Bibl. 27 nim. Juh. H. Teder
76. Miidel, Avo. Raikküla lademe geoloogiast Ida-Eestis. Tartu, 1957, 90 lk., 7 joon., 17 tahvlit, 3 läbilõiget, 6 kaarti, 1 diagramm. Bibl. 37 nim. Juh. D. Kaljo
77. Miidel, Milvi. Adavere, Jaani, Jaagarahu lade Karja-Pärsamaa ja Koonga puuraugus. Tartu, 1957, 104 lk., 2 kaarti, 2 profiili, 19 fotot. Bibl. 35 nim. Juh. D. Kaljo
78. Petersell, Valter. Moreenidest Eesti NSV kagurajoonides. Tartu, 1957, 94 lk., 12 tab., 7 lisa, 17 fotot. Bibl. 20 nim. Juh. H. Viiding
79. Pill, Aino. Tallinna linna ja selle ümbruse kvaternaargeoloogia ja pinnaveed. Tartu, 1957, 83 lk., 12 tab., 8 fotot, 4 kaarti. Bibl. 20 nim. Juh. E. Lõokene
80. Pintsukova, Irina. [Põhjavesi Otepää künkliku moreenmaastiku põhjaosa kvaternaari setetes]
81. Saarelaid, Heino. Andmeid Eesti NSV ja Leningradi oblasti põlevkivi tootlike kihtide struktuuridest ja tekstuuridest. Tartu, 1957, 85 lk., 1 skeem, 41 fototahvlit, 1 kaart, 3 läbilõiget. Bibl. 25 nim. Juh. E. Möls
82. Vares, Milvi. Kesk- ja ülemordoviitsium Kose (Mustvee rajoon) puuraugus. Tartu, 1957, 108 lk., 6 joon., 1 tab., 19 fotot. Bibl. 17 nim. Juh. D. Kaljo
83. Sildnik, Elmar. Otepää linna insenergeoloogia. Tartu, 1957, 61 lk., 1 joon., 7 tab., 11 fotot, 12 lisa (eraldi kd.). Bibl. 21 nim. Juh. K. Kajak, R. Eesmaa
84. Mets, Raili. Pandivere kõrgustiku karst. Tartu, 1957, 81 lk., 19 joon., 1 kaart, 10 fotot. Bibl. 16 nim. Juh. E. Lõokene
85. Susi, Karla. Põhja-Uraali idanõlva Pomuuri gabbro-granodioriitse massiivi geoloogiast. Tartu, 1957, 100 lk., 13 joon., 3 tab., 9 fotot, 3 kaarti. Bibl. 65 nim. Juh. H. Viiding
86. Vallner, Leo. Tallinna linna ja selle lähema ümbruse aluspõhja hüdrogeoloogiast. Tartu, 1957, 77 lk., 3 fototahvlit, 7 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. E. Möls
87. Paulmann, Vaike. Zilovo depressiooni (Ida-Taga-Baikal) ja selle ümbruse geoloogiast. Tartu, 1957, 94 lk., 37 fotot, 4 kaarti. Bibl. 21 nim. Juh. D. Kaljo
88. Säkki, Alide. Tartu ümbruse kruusade ja liivade litoloogiast ning kasutamise võimalustest. Tartu, 1957, 85 lk., 15 fotot, 13 lisa. Bibl. 32 nim. Juh. K. Kajak
89. Viigand, Arvu. Küsimusi Adavere lademe idaosa litogeneesist. Tartu, 1957, 64 lk., 1 tab., 1 kaart, 12 tahvlit. Bibl. 26 nim. Juh. E. Möls
90. Võsu, Aare. Mägise-Krimmi idaosa geoloogiast. Tartu, 1957, 83 lk., 24 fotot, 2 kaarti. Bibl. 9 nim. Juh. H. Viiding
91. Võsu, Mai. Otuzkaja balka geoloogiast Mägise-Krimmi idaosas. Tartu, 1957, 78 lk., 6 skeemi, 1 kaart, 13 fotot, 2 lisa. Bibl. 4 nim. Juh. H. Viiding 

1956

48. Gravitis, Viktor. [Aluksne ja naaberrajoonide geoloogiast]
49. Hang, Vaike. Võsu ja Kunda vahelise ala kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1956, 129 lk., 15 joon., 44 fotot, 7 lisa. Bibl. 25 nim. Juh. A. Oraspõld
50. Karavin, August. Kaiu mõhnastik ja selle ümbruse kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1956, 54 lk., 10 lisa, 11 fotot. Bibl. 7 nim. Juh. K. Orviku
51. Kink, Hella. Koola poolsaare Ni-Cu maardlatest. Tartu, 1956, 119 lk., 11 joon., 29 fotot, 3 kaarti. Bibl. 50 nim. Juh. E. Möls
52. Kruus, Valdur. Jõhvi-Ahtme linna insenergeoloogiast. Tartu, 1956, 84 lk., 5 tab, 13 lisa. Bibl. 17 nim. Juh. H. Viiding
53. Siitam, Astra. Raikküla lademe litoloogiast Lääne-Eestis. Tartu, 1956, 120 lk., 6 fototahvlit, 1 kaart. Bibl. 30 nim. Juh. A. Oraspõld
54. Kruus, Helvi. Põhja-Timani basaldi massiivi geoloogiast. Tartu, 1956, 86 lk., 1 joon., 1 tab., 31 fotot, 1 kaart. Bibl. 22 nim. Juh. H. Viiding
55. Roop, Asta. Sakala kõrgustiku hüdrogeoloogiast. Tartu, 1956, 68 lk., 6 tab., 7 joon., 5 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. E. Möls
56. Zirna, Elsbet. Eesti NSV dolomiitidest. Tartu, 1956, 70 lk., 4 fototahvlit, 1 kaart. Bibl. 30 nim. Juh. E. Möls
57. Loog, Aadu. Vasemaardlate metallomeetrilised uurimised Kesk-Uraalis. Tartu, 1956, 161 lk., 19 joon., 5 tab., 28 fotot, 4 kaarti. Bibl. 49 nim. Juh. E. Möls
58. Lomp, Aino. Pets enga rajooni kvaternaarsete setete geoloogiast. Tartu, 1956, 39 lk., 10 fotot, 8 lisa. Bibl. 12 nim. Juh. E. Möls
59. Petersell, Lembit. Aseri lademe (CIa) faunast. Tartu, 1956, 113 lk., 3 fototahvlit, 1 kaart, 1 profiiltabel. Bibl. 35 nim. Juh. A. Rõõmusoks
60. Kruus, Helgi. Suur-Võrtsjärve ranniku geoloogiast Vaibla ja Võisiku vahemikus. Tartu, 1956, 90 lk., 6 joon., lisas 3 kaarti, 5 läbilõiget. Bibl. 19 nim. Juh. K. Orviku
61. Remmel, Paul. Saaremaa keskkõrgustiku kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1956, 77 lk., 5 lisa, 13 fotot. Bibl. 10 nim. Juh. H. Viiding
62. Talts, Viktor. Viljandi rajooni alliklupjade geoloogiast. Tartu, 1956, 60 lk., 4 joon., 5 lisa, 9 fotot. Bibl. 9 nim. Juh. K. Orviku
63. Reichan, Lea. Kambriumi ja ordoviitsiumi konodontide faunast ENSV-s. Tartu, 1956, 108 lk., 4 joon. 1 tab., 6 tahvlit. Bibl. 18 nim. Juh. A. Rõõmusoks
64. Usar, Rein. Saaremaa lademete (silur) brahhiopoodide faunast. Tartu, 1956, 112 lk., 21 tahvlit. Bibl. 35 nim. Juh. A. Rõõmusoks
65. Vares, Helga. Edela-Eesti põhimoreenide litoloogiast. Tartu, 1956, 50 lk., 2 joon., 13 lisa. Bibl. 18 nim. Juh. K.Orviku
66. Viiding, Mare. Adavere lademe litoloogia. Tartu, 1956, 122 lk., 1 kaart, 30 fotot. Bibl. 25 nim. Juh. H. Viiding 

1955

36. Jõgi, Silvi. Tapa linna geoloogiline ja insenergeoloogiline iseloomustus. Tartu, 1955, 87 lk., 2 joon., 26 fotot, 12 lisa (eraldi kd.). Bibl. 30 nim. Juh. E. Möls
37. Kõrvel, Viktor. Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi dalmanelliididest. Tartu, 1955, 72 lk., 6 joon., 6 fotot, 6 tab. Bibl. 21 nim. Juh. A. Rõõmusoks
38. Lugus, Elmar. Eesti NSV vanema paleozoikumi karbonaatsetest ehituskivimitest. Tartu, 1955, 56 lk., 16 tahvlit, 51 fotot, 1 kaart. Bibl. 12 nim. Juh. E. Möls
39. Lõhmus, Urve. Saunja, Vormsi, Pirgu lademe litoloogiast. Tartu, 1955, 65 lk., 5 tab., 19 tahvlit, 57 fotot, 9 lisa. Bibl. 23 nim. Juh. E. Möls
40. Viidas, Eike. Abja-Paluoja rajoonikeskuse geoloogiline ja insenergeoloogiline iseloomustus. Tartu, 1955, 72 lk., 4 tab., 14 fotot, 10 lisa. Bibl. 20 nim. Juh. A. Oraspõld
41. Mardla, Ellen. Kingissepa linna geoloogiline ja insenergeoloogiline iseloomustus. Tartu, 1955, 58 lk., 3 joon., 9 fotot, 11 lisa. Bibl. 12 nim. Juh. E. Möls
42. Arike, Reet. Suur-Võrtsjärve idaosa geoloogiast ja järvesetete subfossiilidest. Tartu, 1955, 87 lk., 9 tab., 46 fotot, lisas 7 kaarti. Bibl. 18 nim. Juh. K. Orviku
43. Palm, Pille. Porkuni lademe litoloogiast. Tartu, 1955, 71 lk., 39 fotot, 8 lisa. Bibl. 15 nim. Juh. E. Möls
44. Rohtlaan, Aina. Eesti NSV ülemordoviitsiumi sammalloomadest. Tartu, 1955, 79 lk., 30 joon., lisas 8 tab., 65 fotot. Bibl. 17 nim. Juh. A. Oraspõld
45. Sarv, Aino. Võrtsjärve läänekalda geoloogilisest ehitusest. Tartu, 1955.
46. Stumbur, Heino. Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi nautiloiididest. Tartu, 1955, 159 lk., 2 tab., 16 tahvlit. Bibl. 11 nim. Juh. A. Rõõmusoks
47. Stumbur, Kaljo. Siluri alumiste lademete ostrakoodidefaunast Eesti NSV-s. Tartu, 1955, 67 lk., 10 fotot, 7 tab. Bibl. 18 nim. Juh. A. Rõõmusoks 

1953

23. Eesmaa, Richard. Insenergeoloogilisi eeldusi Tallinna linna kasvamiseks Nõmme-Harku järve joonest edelasse. Tartu, 1953, 118 lk., 17 fotot, lisa 4 kaarti. Bibl. 18 nim. Juh. E. Möls
24. Kalamees, Hellin. Kagu-Eesti lavamaa kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1953, 87 lk., 10 joon., 26 fotot. Bibl. 18 nim. Juh. E. Möls
25. Kajak, Kalju. Valga, Antsla ja Mõniste ümbruse kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1953, 96 lk., 37 fotot. Bibl. 23 nim. Juh. E. Möls
26. Kaljo, Dimitri. Eesti NSV ordoviitsiumi rugoosid. Tartu, 1953, 97 lk., 1 tab., 6 fototahvlit. Bibl. 28 nim. Juh. K. Orviku
27. Loit, Tõnis. Sakala kõrgustiku keskosa kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1953, 77 lk., 6 joon., 3 tab. Bibl. 14 nim. Juh. K. Orviku
28. Jaansoo, Hedi. Põhja-Eesti glatsifluviaalsete kruusade ja liivade granulomeetriline ja kivimilis-mineraloogiline analüüs. Tartu, 1953, 102 lk., 32 joon. Bibl. 6 nim. Juh. E. Möls
29. Maaring, Jüri. Rändkivide levikust Eesti NSV-s. Tartu, 1953, 168 lk., 61 joon., 12 fotot, 2 tab. Bibl. 33 nim. Juh. K. Orviku
30. Mustjõgi, Evald. Meso- ja kainozoilised setted Kesk-Uraali idanõlval Alapajevski ning Irbiti vahelisel alal. Tartu, 1953, 144 lk., 14 joon. Bibl. 47 nim. Juh. E. Möls
31. Nugis, Selma. Otepää ümbruse kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1953, 79 lk., 13 fotot. Bibl. 18 nim. Juh. E. Möls
32. Sammet, Evald. Nizni- ja Verhni-Tagili vahelise ala rohelisekivi vöö geoloogiast Kesk-Uraalis. Tartu, 1953, 129 lk., 4 fotot, 3 kaarti. Bibl. 48 nim. Juh. K. Orviku
33. Sööt, Olev. Avinurme ümbruse kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1953, 77 lk., 14 fotot. Bibl. 8 nim. Juh. E. Möls
34. Traat, Heiti. Ivdeli rajooni boksiitidevöö geoloogiast. Tartu, 1953, 100 lk., 14 joon., 9 fotot. Bibl. 23 nim. Juh. E. Möls
35. Voolma, Evi. Gusevi maardla geoloogia, sealsed sekundaarsed kvartsiidid ja nende genees. Tartu, 1953, 112 lk., 13 joon., 1 kaart. Bibl. 31 nim. Juh. K. Orviku

1952

9. Aaloe, Ago. Jaagarahu lademe dolomiitse faatsiese riffmoodustistest. Tartu, 1952, 59 lk., 21 joon. Bibl. 28 nim. Juh. E. Möls
10. Hein, Hansi. Boksiitide otsimistööd Ivdeli rajoonis Languri piirkonnas. Tartu, 1952, 64 lk., 4 kaarti. Bibl. 5 nim. Juh. E. Möls
11. Aasjõe, Irene. Tõstamaa ümbruse kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1952, 83 lk., 17 joon. Bibl. 23 nim. Juh. K. Orviku
12. Heinsalu, Ülo. Karstinähtustest Eesti NSV-s. Tartu, 1952, 102 lk., 32 joon. Bibl. 49 nim. Juh. K. Orviku
13. Jürgenfeldt, Gorri. Kohtla kaevanduse geoloogiast. Tartu, 1952, 56 lk., 10 fotot. Bibl. 13 nim. Juh. E. Möls
14. Mark, Elga. Uusi artrodiiriliike Tartu lademest (ENSV keskdevon). Tartu, 1952, 92 lk., 15 joon. Bibl. 34 nim. Juh. K. Orviku, E. Möls
15. Laane, Linda. Tallinna linna kesksete rajoonide insenergeoloogiast. Tartu, 1952, 88 lk., 4 joon. Bibl. 29 nim. Juh. E. Möls
16. Orgo, Kaisa. Barantsi jõest lõunasse jääva gabbromassiivi geoloogiast Kesk-Uuralis. Tartu, 1952, 82 lk., 6 tab. Bibl. 78 nim. Juh. E. Möls
17. Remmel, Heljo. Häädemeeste ümbruse kvaternaargeoloogiast. Tartu, 1952, 78 lk., 27 joon. Bibl. 18 nim. Juh. K. Orviku
18. Olli, Vaino. Ülemiste järve hüdrogeoloogilisi uurimusi Tallinna linna veevarustuse võimaluste selgitamiseks. Tartu, 1952, 57 lk, 4 fotot. Bibl. 17 nim. Juh. E. Möls
19. Rõõmusoks, Arvo. Uhaku lademe (CIc) stratigraafia Eesti NSV-s. Tartu, 1952, 113 lk., 9 joon., 11 fotot, 2 tab., 2 kaarti. Bibl. 33 nim. Juh. E. Möls
20. Sarv, Lembit. Eesti NSV ordoviitsiumi Megalaspis -lubjakivi (BII) ja Kunda lademe (BIII) ostrakoodidefauna. Tartu, 1952, 84 lk., 9 joon., 2 tahvlit. Bibl. 29 nim. Juh. E. Möls
21. Utsal, Kalju. Pilistvere ümbruse magnetilised vertikaal-intensiivsuse anomaaliad (Za). Tartu, 1952, 77 lk., 5 joon. Bibl. 19 nim. Juh. E. Möls
22. Viiding, Herbert. Rändkivide geoloogiast Eesti NSV mandrialal. Tartu, 1952, 82 lk., 7 tab., 6 joon., 30 fotot. Bibl. 36 nim. Juh. K. Orviku 

1951

8. Rähni, Endel. Adavere lademe litoloogiast. Tartu, 1951, 74 lk. Bibl. 18 nim. Juh. E. Möls

1950

1. Jürgenson, Erika. Tallinna linna geoloogia. Tartu, 1950, 75 lk., 14 joon. Bibl. 22 nim. Juh. A. Luha
2. Kelpmann, Jaan. Kütte-Jõu kaevandusala geoloogiast. Tartu, 1950, 41 lk. Bibl. 14 nim. Juh. E. Möls
3. Lõokene, Erna. Laitse ja Märjamaa vahelise ala kvaternaargeoloogia. Tartu, 1950, 97 lk., 15 joon. Bibl. 28 nim. Juh. K. Orviku
4. Rästa, Helgi. Risti-Palivere ümbruse kvaternaargeoloogia. Tartu, 1950, 141 lk., 13 joon. Bibl. 49 nim. Juh. K. Orviku
5. Oraspõld, Asta. Raikküla lademe geoloogia Lääne-Eestis. Tartu, 1950, 107 lk., 7 joon. Bibl. 18 nim. Juh. A. Luha
6. Ilves, Meeri. "Kiviõli" kaevanduse geoloogiast. Tartu, 1950, 81 lk. Bibl. 15 nim. Juh. K. Orviku, A. Luha, E. Möls
7. Veber, Karl. Maardu ümbruse geoloogiast. Tartu, 1950, 78 lk., 2 tab. Bibl. 21 nim. Juh. E. Möls

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

#õppimine

Andmebaasid

Andmebaasid
#õppimine

Õppematerjalid

Õppematerjalid